Giriş yap
Kayıt ol

        ....................................... MAHKEMESİ SAYIN
HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI	............. ....................... (TC Kimlik No:
.................)

Adres: ...........................................

VEKİLİ	...Av. ......................... ................... (TC Kimlik
No: ..............................)

Adres: ..................................................

Tel:........................ Fax:........................

DAVALI	............................ ..............................

Adres: ............................................

KONU	...El Atmanın Önlenmesi Talebimizden İbarettir

DAVA DEĞERİ	.................... TL

AÇIKLAMALAR	:

	Müvekkilimin ..........ili, .......... ilçesi, … Köyü, .......
ada, .......parsel sayılı taşınmazı tapu kayıtlı olmadığı
için noter senedi ile satın almış ve üzerine deprem konutu
yaptırmıştır. Kadastro çalışmaları esnasında müvekkilim yurt
dışında bulunduğundan söz konusu taşınmaz davalı adına tescil
edilmiştir.

Müvekkilim tarafından, ..........(..). Asliye Hukuk Mahkemesinde
açılan tapu iptali ve tescil davasında taşınmaz müvekkilim adına
tescil edilmiştir. Bu davanın devamı esnasında davalı müvekkilimin
taşınmazının bir kısmını da içine alacak şekilde kendi
taşınmazı üzerinde inşaat çalışması başlatmıştır.
Müvekkilime ait taşınmazın ....... metrekarelik bölümüne haksız
olarak el atmıştır. Haksız el atmanın önlenmesi ve binanın
yıkılması talep etme zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER	:	Tapu kayıtları, bilirkişi, keşif vs her tür yasal
delil.

HUKUKİ SEBEPLER	:	TMK. 683/2 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU	:	Yukarıda kısaca arz edilen nedenlerle davamızın
kabulü ile, müvekkilime ait taşınmazın .... metre karelik kısmına
vaki el atmanın önlenmesine, binanın yılarak taşınmazın
müvekkilime teslimine, yargılama giderleri ve ücreti vekaletin
davalıya yüklenmesine karar verilmesini davacı vekili olarak
saygılarımla talep ederim.

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78