Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

         ANADOLU … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE

 2015/… ESAS

Davaya Dâhil

Edilen Davacı : O Ç

Davacı (Karşı Davalı) :

Vekili : Av.

[Adres Antette]

Davalı (Karşı Davacı) :

Vekili : Av.

Konu : Dâhili davalının davaya dâhil edilmesi talebimiz hk.

A Ç I K L A M A L A R

Sayın Mahkemeni 09.12.2014 tarihli celsesinde O Ç’ın davada taraf olma
zorunluluğu hâsıl olduğundan davaya dâhil edilmesi yönünde ara karar
oluşturmuştur.

1.- Müvekkil ve dava dışı O Ç ile davalı yüklenici arasında Kadıköy …
Noterliğinde düzenlenen ……… tarihli …… Yevmiye numaralı Düzenleme
Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ile
tapuda İstanbul İli, A, K Mahallesi, Yeni Açılan Yol Mevkii’nde kayıtlı
….. parselde kain taşınmaz üzerinde % 40 oranında arsa sahiplerinin, %60
oranında yüklenicinin malik olacağı bina yapımı kararlaştırılmıştır.
Sözleşmeye göre dava dışı O Ç’ın payı % 40, M E’ın ise % 60’dır.
Sözleşme sonrası müvekkilim 25.05.2004 tarihinde % 50 tapu hissesini
yüklenici M Ö’a devretmiştir. Yani son durumda O Ç’ın % 40, müvekkilin %
10, davalının ise % 50 hissesi mevcuttur.

2.- Bu sözleşme ile taşınmazda arsa payı karşılığında bodrumda iki
daire, zeminde iki daire, normal katlarda 3’er daire olmak üzere
toplamda 13 dairelik bir inşaat yapımının kararlaştırıldığı, zemin katta
1 daire, 1. Katta 3 daire, 2. Katta 1 dairenin arsa sahiplerine
verileceği, ileride fazla kat yapılması halinde bunların taraflar
arasında hisseleri oranında paylaştırılacağı, ruhsat alım sürecinin 3
ay, inşaat anahtar teslim süresinin ise 18 ay olacağı, gecikme halinde
arsa sahiplerine verilecek dairelerin kirasının yüklenici tarafından
tazmin edileceği öngörülmüştür. Fakat davalı yüklenici, sözleşmede
kararlaştırılandan farklı olarak sığınaktan çevirme 2 adet daire (her
ikisi de imarsız), bodrum katta 3 daire, zemin katta 3 daire, Birinci
katta 3 daire, İkinci katta 3 daire, Üçüncü katta 3 daire ve 2 adet çatı
(iki çatı katı da imarsız) katı olmak üzere toplam 19 adet daire
yapmıştır.

3.- Yüklenici hakkında gecikme tazminatının tahsili için Kadıköy ……
Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 2014/… E ve yine aynı mahkemede 2014/…. E
sayılı dosya numarası ile açılan davalar birleştirilmiş ve her iki dosya
için 2014/… Esas ve 2015/… k. Sayılı ilam ile davanın kabulüne ve
gecikme tazminatının yasal faiziyle birlikte tahsiline karar
verilmiştir. Karar temyiz edilmiş, onanarak gelmiştir.

Öncesi dönem için açılan davalarla gecikme tazminatı tahsil
edildiğinden, ……….. tarihinden dairelerin teslim alındığı …………. tarihine
kadar geçen sürede gecikme tazminat bedeli için müvekkile düşen hisse
oranında talebimiz doğmuştur.

4.- İmara ve mevzuata aykırı yapı nedeniyle defalarca davalı yüklenici
uyarılmış, hukuka aykırı durumun düzeltilmesi talep edilmiştir. Ancak
yüklenici mezkûr sözleşme şartlarını hiçe sayarak sözleşmede
belirlenenden fazla sayıda daire yapmış ve müvekkile danışmadan
sözleşmede tek taraflı olarak değişiklikler yapmıştır. Davalı müteahhit,
ek tadilatla 15 olan daire sayısını 19’a çıkarmıştır. Bu meyanda Kadıköy
…... Asliye Hukuk Mahkemesi 2014/……. Esas dosyasındaki ………. tarihli
raporda görüleceği üzere tasdikli proje dışı inşa edilmiş 2. Bodrum
katta iki daire ile çatı arasında 2 daire için imar mevzuatına uyarınca,
yasal hale getirilmesi mümkün değildir. Yukarıda izah edilen nedenlerden
dolayı yüklenici sözleşme gereğince yüklendiği edimini ifa etmemesi ve
sözleşmeye aykırı davranması nedeniyle Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat
Karşılığı İnşaat Sözleşmesi’nin feshi gerekmektedir.

5.- K Belediye’sinin tuttuğu yapı tatil tutanağında görüleceği üzere
binanın 2. Bodrum katındaki iki daire ile çatı katında yapılan iki daire
fazladan yapılmış, kaçaktır. Bu yerle ilgili gecikme tazminatı
olamayacaktır, ancak davalı müteahhit bu dört daireyi işgal ettiği ve
dava dışı üçüncü kişilere kiraladığından 04.03.2009 tarihinden davanın
açıldığı tarihe kadar dönemde dört daire için ecrimisil bedelini talep
etmek ve müdahalenin men’i, ve kal hakkımız doğmuştur. Nitekim 2014/…….
Esas dosyasında yapılan keşif sonrası hazırlanan raporda ve duruşmada
dinlenecek tanıklarla ispatlanacağı üzere yüklenicinin kaçak daireleri
kiracılara kiralamıştır.

Hukuki Deliller: HMK, Medeni Kanun, Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat

Maddi Deliller: Sözleşme, Tapu kaydı, ihtarname, Daire teslim tutanağı,
çap, kroki ve imar dosyası, Anadolu ……. Asliye Hukuk Mahkemesi 2014/…….
E, 2014/……… K. Sayılı dosyası (münderecatı), K Belediyesince hazırlanan
yapı tatil tutanağı, ceza dosyası, keşif ve bilirkişi incelemesi,
tanıklar, yemin ve her türlü yasal delil

Netice-i Talep: Yukarıda izah edilen nedenlerle;

 O Ç’ın davaya dâhil edilmesine karar verilmesini ve dâhili dava
 dilekçemizin ve esas dava dilekçemizin bir örneğinin dâhili davacıya
 tebliğ edilmesini ve 03.02.2014 tarihli dava dilekçemizdeki
 taleplerimiz doğrultusunda karar verilmesini vekâleten arz ve talep
 ederim.16.12.2014

 Davacı-Karşı Davalı Vekili

 Av.