Giriş yap
Kayıt ol

        …  HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

TASARRUFUN İPTALİ

TALEBİNDE BULUNAN

(DAVACI )                            :

VEKİLİ                                
 :

DAVALI                                :

KONU                                  
  : Tasarrufun iptali  ve eski hale iade davasıdır ve ihtiyati
tedbir          

   istemlidir. 

Harca Esas Değer                 : Tasarrufa konu
olan gayri menkulün satışta vergiye esas değeri

   olan     ….TL. sıdır

                                  

AÇIKLAMALAR                 : 

1- Davacı Müvekkil ... ile davalı ...  …/…/… yılında
evlenmişlerdir. Evlilikleri 15 yıl süren çift bu süre içerisinde
tasarrufun iptali istemine konu olan … adresindeki Aile
Konutunu almışlardır ve hala burada oturmaktadırlar.

2- Ancak davalının  evlilik birliğini çekilmez hale getirmesi
nedeniyle müvekkilim  davalıya karşı …/…/…  tarihli
İzmir …. Aile Mahkemesinde  2004/…… Esas sayılı boşanma
davasını açmıştır.

3- Davalı ... müvekkilim tarafından boşanma davasını açma
kararının verilmesi sonucunda , kendi beyanları ile eşine ve
çocuklarına “Bir kuruş dahi koklatmam “ diyerek mal kaçırma
kaygısına düşmüştür. Nedeni ise Müvekkilin de 15 yıllık
Öğretmen olması ve davalının üzerine kayıtlı olan ve mal
kaçırmak için üçüncü kişiye devredilen evin alınmasında
oldukça fazla , hatta ki davalıdan daha fazla maddi katkılarıyla bu
gayrimenkul edinilmiş olmasıdır. Ayrıca tasarrufun iptali istemine
konu olan bu ev ortak aile konutudur. Ve şu anda bu evde
oturulmaktadır.

4- Boşanma davasının açılması akabinde açtığımız maddi
tazminat davasında aile konutunun ½ sinin  müvekkil adına
tescilini olmadığı taktirde ise evin muayyen değeri olan
…..000.000.000 TL.sının ½ si olan …..000.000.000 TL’ sı maddi
tazminatın yasal faizi ile tahsilini istemiştik ( İzmir ….
Aile  Mahkemesi 2004/…..E. sayılı dosyası )

5- Ancak Mahkemece yapılan araştırmada dava konusu  olan  evin
davalı tarafından boşanma davasının açılmasının hemen
arkasından davalının yakın arkadaşı olan diğerDavalı G.N’ya
…/…/… tarihinde MUVAZZALI olarak  Güzelyalı Tapu
Müdürlüğünde …… yevmiye no ile  vergiye esas teşkil eden …
TL sı değer gösterilerek satışı yapılmıştır.

D

F

t

v

º

¼

ø

ú

4

6

P

j

Ä

È

è

ì

F

v

¼

ú

Ä

2Müvekkil ve Davalı M.S. ‘ın aile dostlarıdır.  Bu kişiler
çok yakın tarihli ( Temmuz – Ağustos Ayları ) aynı
sokakta  bir başka ev almışlar ve bu evi alırken maddi anlamda
çok zorlanmışlar ( evi alırken ancak evin yarı parasının
olduğunu diğer yarısını  bankadan kredi çekerek karşılamayı
düşündüklerini söylemişlerdir. Banka kredisi ile  aldıkları
evlerinin hemen arkasından nasıl oluyor da bu kadar kısa bir
sürede  muayyen değeri …..000.000.000 TL. sından fazla olan bir
evi memur maaşı ile alabilmektedirler. Çünkü Davalı
G.N.  astsubaydır, eşi de müvekkilim gibi Öğretmendir. Devlet
Memurunun 2-3 ay gibi kısa bir sürede 2 ayrı evi maaşı ile alması
hayatın olağan akışına terstir. Amaç Mal Kaçırmaktır.
Davalının beyanları da bu şekildedir, beyanlarına şahit olan
tanıklarımız da bu durumu aydınlatacaklardır.

7- Açıkladığımız  nedenlerle Mal Kaçırmak amacıyla yapılan
MUVAZAALI tasarrufun iptali ile Aile Konutu olan evin  dava
sonuçlanıncaya kadar bir başka Üçüncü kişiye satışının
engellenmesi için söz konusu Aile  Konutu üzerinde İhtiyati
Tedbir uygulanmasını  talep etmekteyiz.

YASAL  NEDENLER          : HUMK, M.K. ve ilgili mevzuat.

DELİLLER                           : …tes
pit dosyası, keşif, bilirkişi incelemesi, tanık ve her türlü yasal
delil

SONUÇ VE İSTEM             :

1- … adresindeki …… Ada, …. Parsel,  ….Kat, …. nolu
mesken  , …/…/…  tarihinde ……. Yevmiye No
ile   M……Oğlu G.N. ‘ a  M.S. tarafından muvazaalı satılan
aile konutunun satış işleminin iptali ile eski hale iadesine,

2- Üçüncü kişiye satışının dava sonuçlanıncaya kadar
engellenmesi için tapu kayıtlarına İhtiyati Tedbir Konulmasına,

3- Diğer haklarımız saklı kalmak kaydı ile Dava masrafları ile
ücreti vekaletin karşı yan üzerine yüklenmesine karar verilmesini
Sayın Mahkemenizden müvekkil adına saygıyla arz ve talep ederiz.
…/…./….

DAVACI VEKİLİ

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78