Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          …………..( ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’ NE;

İHTİYATİ TEDBİR ve HACİZ TALEPLİDİR.

DAVACI :

.

VEKİLİ : Av.

DAVALILAR : 1 / …………… ( TC Kimlik No: ……………… )

2 / …………… ( TC Kimlik No: …………… )

KONU : Dava konusu taşınmazların tapu kaydında, davalılarca kötü niyetle
ve muvazaaya dayalı olarak yapılan tasarrufların iptali ile taşınmazın
tapu kaydına İİK gereğince, ihtiyati haciz ve HMK. gereğince ihtiyati
tedbir konulması talebidir.

HARCA ESAS

DEĞER : 10.000,00 TL

AÇIKLAMALAR :

1 / Müvekkil şirket, borçluları ………… ve bu şahsın şirketi olan ………………..
Petrol Ürünl. Paz. Ltd. Şti. ‘ den olan alacağının tahsili amacıyla,
……….. 6. İcra Müdürlüğü’ nün 2012 / …….. E. sayılı dosyasıyla İhtiyati
haciz yoluyla icra takibi başlatmıştır.

2 / Dosya borcunun tahsili amacıyla öncelikle Manisa Tapu Sicil
Müdürlüğü’ nden borçlu ……………’ e ait gayrimenkullerin takdiyatları
istenmiş ve tespit edilen gayrimenkullere haciz şerhi işlenmiş olup
dosyadan haciz işlemleri devam etmektedir.

Bahsi geçen işbu gayrimenkuller üzerinde çok fazla takdiyat tespit
edildiği gibi, ayrıca davalı …………..’ in alacaklılarından mal kaçırmak
amacıyla bir takım muvazaalı tasarruflar yaptığı da anlaşılmıştır. Bu
sebeple dosya borcunun tahsil edilemeyeceği aşikâr olduğundan huzurdaki
davayı açma zaruretimiz hâsıl olmuştur. Şöyle ki;

A / DAVAYA KONU OLAY:

1 / Müvekkil şirket ile davalılardan ……………’ e ait dava dışı şirket
……………… Ltd. Şti. ile bir süre ticari ilişki içinde bulunmuşlardır. Daha
sonra davalılardan …………….’ e ait şirketin mali durumu bozulmuş ve
çekleri yazılmaya başlanmış ve borçlu şirket cari hesabını
kapatamamıştır. Her ne kadar müvekkil şirketçe dava dışı şirketin mali
durumunun düzelmesi beklenmiş ise de müvekkil açısından alacaklarının
katlanılamaz derecede artması üzerine icra takipleri başlatılmıştır.

…………….. 6. İcra Müdürlüğü’ nün 2012 / ……. E., 2012 / ……. E. Sayılı
dosyaları ile icra takipleri başlatılmıştır. Bu dosyalardan ………….6. İcra
Müdürlüğü’ nün 2012 / ………. E. Sayılı dosyasından davalı …………….’ e ait
şirketin adreslerine hacze gidilmiş, araçlarına yakalamalı haciz
kayıtları işlenmiş, tespit edilen gayrimenkullere haciz şerhi işlenmiş
ve 3. Kişilerdeki hak ve alacaklarının haczi için haciz ihbarnameleri
gönderilmiştir.

( EK – 1 / Takiplere ilişkin ödeme emri Uyap çıktıları )

2 / Ancak ne var ki, davalıya ait şirketin hacze kabil malının
bulunmadığı ve hatta adresinde faal olmadığı, gayrimenkullerin ipotekli
olduğu, araçların rehinli olduğu tespit edilmiş, 3 kişilere gönderilen
haciz ihbarnameleri ile ise çok cüzi meblağlar tahsil edilebilmiştir. Bu
süreçte davalı …………….. ve şirketinin mali durumu tamamen kötüleşmiş çok
fazla icra dosyası ile kanuni takip altına girmiştir.

3 / Bu sebeple davalıya ait şirket alacaklılardan mal kaçırma için
çeşitli girişimler yapmış ve üzerine kayıtlı gayrimenkulleri 3. kişilere
devretme yolunu seçmiştir. Öyle ki davalıya ait şirket üzerine kayıtlı
olan ve yakalama kaydı bulunan araçlar davalı …………..tarafından tamamen
kasası bırakılarak teslim edilmiş, bunun üzerine tarafımızca …………..
Cumhuriyet Başsavcılığı’ na dolandırıcılık sebebiyle 2012 / …………..
soruşturma dosyası ile başvurulmuştur. ( EK -2 / Şikâyet dilekçesi
fotokopisi )

4 / Davalı ……………’ in kendisine ait şirket ile ilgili tüm bu kötü niyetli
girişimleri sebebiyle davalı …………… tarafından verilen çeklerden olan ve
şirketler arasındaki ticari ilişkiden kaynaklanan borçlarına kefil
olduğu kendisinin avalini içeren dava konusu çek icra takibine konu
edilmiştir.

Davalı ……………., müvekkil şirkete vermiş olduğu ve şahsen borçlu olduğu
çekin varlığı sebebiyle, işbu dava konusu çekin keşide tarihinden önce
üzerine kayıtlı gayrimenkulleri tapu müdürlüğü nezdinde devretmiştir.
Davalı ………………..’ in yukarıda izah edilen mali durumu ile taraflar
arasındaki durum dikkate alındığında, davalı ………………..’ in muvazaalı
olarak, mal kaçırma maksadıyla gayrimenkulleri devrettiği izahtan
vareste olduğundan gayrimenkullerdeki muvazaalı devirler sebebiyle
huzurdaki dava ikame edilmiştir.

B / DAVAYA KONU MUVAZAALI DEVİRLER

1 / Davaya konu icra takibi akabinde …………… Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde
yapılan araştırmalar neticesinde davalıya ait gayrimenkuller tespit
edilmiş ise de bunlar üzerinde yüksek meblağlı ipotek şerhleri olduğu
gibi çok sayıda haciz şerhinin de bulunduğu tespit edilmiştir.( EK - 3 /
davalıya ait tapu kayıtları )

2 / Bunun yanı sıra daha önce davalı ………………’ in üzerine kayıtlı olan;

• ………… Merkez ilçesi, ………… köyü, ………ada, …. parsel, 5.404,00 m2,
bağımsız bölüm no:15’ teki arsa vasıflı taşınmazın;

• ………… Merkez ilçesi, ………… köyü, ………ada, …. parsel, 5.404,00 m2,
bağımsız bölüm no:17’ teki arsa vasıflı taşınmazın;

Her ikisinin de 21.06.2012 tarihinde …………..’ ya devredildiği;

………… Merkez ilçesi, ………… köyü, ………ada, …. parsel, 5.404,00 m2, bağımsız
bölüm no:19’ daki arsa vasıflı taşınmazın yine 21.06.2012 tarihinde bu
kere ………………’ a devredildiği tespit edilmiştir.(EK -4 /Davalının yapmış
olduğu devirlere ilişkin tapu kayıtları )

3 / Davalı ……………….’ in, borca batık olduğu ve birçok icra takibine maruz
kaldığı bir dönemde üzerine kayıtlı 3 taşınmazı, aynı gün içinde satarak
devretmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Davalı ………….. açıkça aval
olduğu işbu dava konusu çek sebebiyle ve eğer var ise diğer şahsi
alacaklılarından mal kaçırmak için bu işlemi yapmıştır.

Ayrıca taşınmazı devralanlardan ………………., davalının işyerinde SSK’ lı
olarak çalışan kendi işçisidir. Şirkete ait SGK kayıtları incelendiğinde
bu durum ortaya çıkabilecektir.

4 / Kanun hükmü açık ve emredici olup, İİK md. 280 “ Malvarlığı
borçlarına yetmeyen bir borçlunun, alacaklılarına zarar verme kastıyla
yaptığı tüm işlemler, borçlunun içinde bulunduğu mali durumun ve zarar
verme kastının, işlemin diğer tarafınca bilindiği veya bilinmesini
gerektiren açık emarelerin bulunduğu hallerde iptal edilebilir. Şu kadar
ki, işlemin gerçekleştiği tarihten itibaren 5 yıl içinde borçlu aleyhine
haciz veya iflas yoluyla takipte bulunulmuş olmalıdır. “ şeklindedir.

5 / Davalıların yapmış olduğu bu işlemler tapuda satış olarak gözükmekte
olup, davalıların davaya konu işbu satış işlemlerini yasal olarak
ispatlanması gerekeceği de izahtan varestedir.

6 / Tüm bu müvekkilin mağduriyetinin önlenmesi zımnında, davalılar ……………
ve ……………… adına kayıtlı taşınmazların tapu kayıtları üzerine, İİK. md.
281 gereğince ihtiyati haciz ve HMK. 389 madde vd. gereğince ihtiyati
tedbir konulmasına karar verilmesini talep etmekteyiz.

Zira, hem ihtiyati haciz, hem de ihtiyati tedbir talebinde bulunmakta
amacımız; sadece ihtiyati tedbir kararı verilmesinin, taşınmazın 3.
şahıslara devrini engelleyecek olması ve davanın devamı esnasında,
taşınmaz üzerine gelebilecek hacizlerde veya borçlular tarafından
yapılabilecek danışıklı haciz işlemlerinde ihtiyati tedbir haciz
sırasına giremeyeceğinden, alacağın tahsilinin tehlikeye girmesine
dayalı olup, bu sebeple ihtiyati haciz kararı verilmesini talep
etmekteyiz.

Keza, ihtiyati tedbir talebimiz ise, sadece ihtiyati haczin taşınmazın
3.kişilere devrini engellemeyecek olmasından dolayı, taşınmazın el
değiştirmesi suretiyle davanın uzamasına sebebiyet vereceğinden, bunu
engellemeye yönelik bir taleptir.

7 / Sayın Mahkemece verilecek tedbirler ve yapılacak yargılama sürecinde
de kambiyo takibine dayalı takibe devam edilerek dosya kesinleştirilecek
ve haciz işlemleri de devam edilerek aciz vesikası alınarak Sayın
Mahkemeye ibraz olunacaktır.

HUKUKİ SEBEPLER : İİK. 277 ve devamı, İİK 280, 281 ve HMK. 389 ve devamı
ve ilgili mevzuat.

DELİLLERİMİZ :

1/ Davalı …………….’ e ait tapu kayıtları.

2 / Davalılara ait SGK kayıtları

3 / ……………. İcra Müdürlüğü’ nün 2012 / ……….. E. sayılı dosyası,

4 / …………….Cumhuriyet Başsavcılığı’ nın 2012 / ……… sayılı soruşturma
dosyası

5 / Tanık, Yemin ve Bilirkişi incelemesi, talebimizle ilgili sair delil.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıklanan sebeplerle ve Sayın Mahkemenizce re’
sen tespit edilecek sebeplerle;

A ) Davalıların muvazaalı işlemle, kötü niyetli olarak birlikte hareket
etmeleri ve müvekkilin içinde bulunduğu hukuki durum dikkate alınarak,
müvekkilin alacağından dolayı, öncelikle teminatsız olarak, aksi halde
takdir edilecek teminat mukabilinde, Davalılar ……….. ve ………….. adına
kayıtlı olan

• ………… Merkez ilçesi, ………… köyü, ………ada, …. parsel, 5.404,00 m2,
bağımsız bölüm no:15’ teki arsa vasıflı taşınmazın;

• ………… Merkez ilçesi, ………… köyü, ………ada, …. parsel, 5.404,00 m2,
bağımsız bölüm no:17’ teki arsa vasıflı taşınmazın;

. ………… Merkez ilçesi, ………… köyü, ………ada, …. parsel, 5.404,00 m2,
bağımsız bölüm no:19’ daki arsa vasıflı taşınmazların tapu kayıtlarına,
İİK.md.281 gereğince İHTİYATİ HACİZ ve HUMK 101 gereğince İHTİYATİ
TEDBİR konulmasına karar verilmesini;

B ) Davalılar ………. ve …………. adına kayıtlı dava konusu taşınmazların tapu
kaydında davalılarca yapılan TASARRUFLARIN İPTALİNE,

C ) Yargılama gideri ve vekâlet ücretinin karşı taraf üzerinde
bırakılmasına karar verilmesini vekâleten saygılarımızla arz ve talep
ederiz.10.01.2013

Davacı Şirket Vekili

Av. ………………….

EKLERİ :

EK – 1 / Takiplere ilişkin ödeme emri UYAP çıktıları.

EK – 2 / ……………..Cumhuriyet Başsavcılığı şikâyet dilekçesi fotokopisi.

EK - 3 / Davalıya ait gayrimenkullere ilişkin tapu kayıtları.

EK – 4 / Davalının yapmış olduğu devirlere ilişkin tapu kayıtları.

EK – 5 / Vekâletname sureti.