Giriş yap
Kayıt ol

         

			ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

								……………….

								

DAVACILAR                	: 

VEKİLİ                    	: 

DAVALI                   	: 

TALEP KONUSU            	: Tapu kaydının düzeltilmesi
dileğidir.

OLAYLAR                	: 

Davacılara,……………..’nun mamelekinden miras yolu ile intikal
eden, ...………………..parsel deki 200 m2 lik
arsanın(ek-1) tapu kayıtları, belediyenin imar düzenlemesi
nedeniyle, ……………ilçesi,…………
mahallesi,………..pafta, ………… ada, …. parsel deki kayıtlı
……..m2 lik (ek-2)arsa ve ……… ilçesi …………,
……………. pafta, …… ada, ….. parselde kayıtlı …. m2 lik
arsa (ek-3) şeklinde yeniden düzenlenmiştir. Ancak gerek eski tapu,
gerekse yeni tapu düzenlenirken müvekkillerimin babasının soyadı
yanlış yazılmıştır. Öyle ki, tapu kayıtların da malik olarak
..... gözükmesi gerekirken, yazılım hatası
yapılarak, malik olarak …………… gösterilmiştir.
Gayrımenkuller ……………’na aittir.Tapudaki bu isim
yanlışlığı nedeniyle, müvekkillerim mağdur duruma düşmüştür.

-

<

ø

2

6

ᨀbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER        	: Mevzuatın ilgili hükümleri.

DELİLLER                 : Dava konusu gayrımenkullere
ait eski ve yeni tapu kayıt örnekleri, …… Merkez ilçesi,
……… mahallesi, ….. hane, …. cilt, …. sayfada bulunan muris
……………’na ait nüfus kayıtları,
……………Hakimliği’nin ……….. tarihli, …… E, …….
karar nolu veraset ilamı ( ek-4), şahit ve hertürlü yasal delil 

SONUÇ VE İSTEM          	: Yukarıda arz edilen ve resen
nazara alınacak sair nedenlerle, dilekçemizde mevkisini belirttiğimiz
gayrımenkullere ait tapu kayıtlarının malik bölümünde yazılı
………….. isminin ………………. olarak düzeltilmesine karar
verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim……………..

Ek- Veraset ilamı

Ek-Tapu kayıt örnekleri.                       
      DAVACI VEKİLİ

								


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78