Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

           

 

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı              : 

Davalı               : 1- Hazine (Defterdarlık veya Mal Müdürlüğü)

                            2- Belediye Başkanlığı veya Köy Muhtarlığı

Dava                 : Tapu tescili

Deliller              : 1- Tanıklar, yazılacak tezkere cevapları,

2- Vergi kayıtları,

3- Keşif bilirkişi raporu,

4- Vesair her türlü yasal delail.

Hukuki Mevzuat : MY. 713. maddesi ve devamı ilgili mevzuat.

Açıklamalar         :

1- ........... ili, ............ ilçesi, ................. köy/mahalle, 
.............. sokağında bulunan ve doğusu ............., batısı kuzeyi
güneyi ile çevrili bir parça taşınmazı 30 yıldan beri, kavgasız,
aralıksız ekip biçmekte ve kullanmaktayım.

2- Bu kullanımım malik sıfatıyladır.

3- Hazine, belediye, köy ve üçüncü şahısların bir ilgisi yoktur.

4- Vergi kaydı da adıma olup vergisi tarafımdan uzun yıllardan beri
ödenmektedir.

5- Bu nedenlerle taşınmazın adıma tapuya tescilini istemek zorunluğunu
duyduğumdan işbu davayı açıyorum.

Sonuç ve istem: İsteğimin incelenerek yapılacak yargılama ve keşif
sonunda haklılığım anlaşılacağından davamın kabulü ile ... mevkiinde
bulunan bir parça yukarıda vasıfları yazılı taşınmazın senetsizden
TMY’nin 713’üncü maddesi uyarınca adıma tapuya tesciline, karar
verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Dava değeri: .............. TL.

 

Davacı