Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     KÜÇÜKÇEKMECE ( .) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

İhtiyati Tedbir İstemlidir.

Davacılar : ……….

Vekili : ……………

Davalılar : ………………

Konu :

Halen Hazine adına kayıtlı bulunan İstanbul ili, Başakşehir ilçesi,
Şamlar Mahallesi, Defnelik ……………. Parsel sayılı taşınmazların
kullanıcılarının müvekkiller olduğunun tespitine, beyanlar hanesinde
davalılar lehine gösterilen kullanıcı kaydının terkinine ve müvekkiller
…. kullanıcı olarak tesciline karar verilmesi istemidir.

Harca Esas Değer : 10.000,00 TL

Açıklamalar :

İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Şamlar Mahallesi, Defnelik Mevkii ……. 2
Parsel sayılı taşınmazlar davalı Hazine adına kayıtlı olup 2/B arazisi
kapsamındadır.

Dava konusu taşınmazlar önceleri davalılar tarafından kullanılmakta
iken, müvekkillerin dava konusu taşınmazın bitişiğindeki İstanbul ili,
Başakşehir ilçesi, Şamlar Mahallesi, Defnelik Mevkii’de bulunan ……..
taşınmazı tapu yoluyla satın almalarıyla birlikte işbu taşınmazların
kullanım hakkı da davalılar tarafından müvekkillere devredilmiştir.
Şöyle ki;

1. Müvekkillerden …… 746 Parsel nolu taşınmaz ile dava konusu 133 Ada 1
  Parsel ve 133 Ada 2 Parsel sayılı taşınmazların 1/2 hissesini
  davalılar …………… bedelini ödemek suretiyle satın almıştır.

Müvekkil …….. satın aldığı taşınmazın toplam yüzölçümü 6480 m2’dir.
Müvekkil 6480 m2’lik taşınmazın 4.383,40 m2’lik kısmını tapu senediyle
satın almış ise de, geri kalan kısım hazine adına kayıtlı olması
nedeniyle davalılar tarafından taşınmazın kullanım hakkı müvekkile
bırakılmıştır. Nitekim müvekkil …….., söz konusu taşınmazı almak için
davalılarla yaptığı görüşmede davalılar müvekkile söz konusu taşınmazın
2/B sınırları içerisinde kaldığını, ilerde bu taşınmazın mülkiyetinin
alınması imkânı da doğacağını söylemişlerdir. Bu nedenle de müvekkil
taşınmazın tamamı için davalılara ödeme yapmış, karşılığında 4.383,40
m2’lik kısmın tapusunu ve geri kalan dava konusu taşınmazların da
kullanım hakkını devralmıştır.

30.09.2009 tarihinde gerçekleşen bu satış işleminden bu yana müvekkil
746 Parsel sayılı taşınmazın maliki ve zilyedi, dava konusu
taşınmazların da zilyedidir.

Yaklaşık 3 yıldan bugüne kadar müvekkil taşınmazın tamamını
kullanmaktadır. Bununla beraber müvekkil tapusunu ve zilyetliğini aldığı
dava konusu taşınmazların tamamını tel örgülerle çevirmiş, ağaçlar
dikmiş, bahçeye sebze meyve ekmiş, dönem dönem mahsulleri toplamış halen
daha da taşınmazı kullanmakta ve taşınmazdan yararlanmaktadır. Bunun
yanı sıra müvekkil taşınmazın vergilerini de ödemiştir.

2. Benzer şekilde müvekkillerden …… da söz konusu tapulu taşınmazın 1/4
  hissesini ……….adlı şahıstan bedelini ödemek suretiyle satın almış ve
  dava konusu taşınmazların zilyetliğini de hissesi oranında
  devralmıştır.

Dolayısıyla müvekkil …………. da taşınmazları satın aldığı tarihten bu yana
diğer müvekkil ……. ile birlikte dava konusu taşınmazları kullanmış,
ağaçlar dikmiş, bahçeye sebze meyve ekmiş, dönem dönem mahsulleri
toplamış halen daha da taşınmazı kullanmakta ve taşınmazdan
yararlanmaktadır.

3. Son olarak yine benzer şekilde müvekkillerden ………… de söz konusu
  tapulu taşınmazın 1/4 hissesini …………. adlı şahıstan bedelini ödemek
  suretiyle satın almış ve dava konusu taşınmazların zilyetliğini de
  hissesi oranında devralmıştır.

Dolayısıyla müvekkil ……….. de taşınmazları satın aldığı tarihten bu yana
diğer müvekkiller ……………. ile birlikte dava konusu taşınmazları
kullanmış, ağaçlar dikmiş, bahçeye sebze meyve ekmiş, dönem dönem
mahsulleri toplamış halen daha da taşınmazı kullanmakta ve taşınmazdan
yararlanmaktadır.

4. Aradan geçen zaman içerisinde, 2/B kullanıcı listeleri asılmış ve
  bundan yararlanarak zilyetliğine sahip oldukları taşınmazın tapusunu
  almak için müracaat eden müvekkiller, 2/B listesinde söz konusu
  taşınmazın hak sahipleri olarak davalıların bulunduklarını
  görmüşlerdir.

Daha sonra tapu dairesinde yapılan araştırmalar neticesinde müvekkiller,
bölgede kadastro çalışmaları yapıldığını ve yıllardır kullandıkları,
ekip biçtikleri, her türlü kullanımlarından yararlandıkları, etrafını
dahi çitlerle çevirdikleri yani kendi tasarruflarında ve kullanımlarında
bulunan dava konusu taşınmazların kullanıcılarının her nasılsa davalılar
olarak gösterildiğini ve taşınmazların tapu kütüğündeki “Beyanlar”
hanesine de kullanıcı olarak davalıların tescil edildiğini
öğrenmişlerdir.

Müvekkiller yapılan kadastro işleminden haberdar edilmemişlerdir.
Haricen öğrendikleri kadarıyla kadastro çalışmaları muhtarlığa asılan
yazı ile duyurulmuş ancak o bölgede ikamet etmeyen müvekkillerin bu
yazıyı görmemeleri nedeniyle de kadastro çalışmalarından haberdar
olmaları mümkün olmamıştır.

Müvekkiller kadastro işlemlerinden haberdar olmadıklarından, haliyle
kadastro tutanaklarının ilanından da haberdar olmamışlar ve bu nedenle
de yasada öngörülen ve kadastro tutanaklarının ilan edilmesinden sonra
30 gün içerisinde itiraz yoluna başvuru hakkı süresini geçirmişlerdir.

Davalılar yıllardır kendileriyle hiçbir ilgisi kalmayan dava konusu
taşınmazlar için kadastro çalışmalarından ve bu çalışmalardan
müvekkillerin haberlerinin olmamasından faydalanarak kötüniyetle kendi
adlarına kullanım şerhi yazdırmışlar ve bu yolla da haksız ve
kötüniyetle taşınmazın tapusunu almaya çalışmaktadırlar.

Bu olayları haricen öğrenen müvekkiller sonradan ……..2 parsel olarak
ayrılan taşınmazların zilyetliğini devraldıkları davalılar ile görüşmeye
gitmişler ve davalıların açık açık “istediğinizi yapın, biz artık kendi
adımızı yazdırdık, tapusunu da kendimiz alacağız, elinizden ne geliyorsa
yapın” şeklindeki umursamaz sözleri üzerine işbu davayı açmak zorunda
kalmışlardır.

Gerçekten de Sayın Mahkemece yapılacak araştırma, dinleteceğimiz
tanıklar ve özellikle de yapılacak keşifle de görüleceği üzere,
müvekkiller, dava konusu taşınmazların kullanım hakkını davalılardan
devralmışlar, akabinde taşınmazın tamamını tellerle çevirmişler ve satın
aldıkları tarihten bu yana da aralıksız şekilde kullanmışlar, ekip
biçmişler ve halen daha da kullanmakta ve taşınmazdan
yararlanmaktadırlar.

5. Bilindiği gibi 26.04.2012 günlü resmi Gazetede yayınlanarak
  yürürlüğe giren ve kamuoyunda “2/B Yasası” olarak bilinen 6292
  sayılı “Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine
  Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi
  İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun”un 6.
  Maddesi uyarınca, taşınmazın tapu kütüğünün beyanlar hanesinde
  yazılı kullanıcılarının, yasada belirlenen şartlar dairesinde
  taşınması Hazine’den satın alma hakları bulunmaktadır.

 Bu bakımdan, kağıt üzerinde hak sahibiymiş gibi görünen davalıların
 dava konusu taşınmazlarla ilgili olarak 2/B kapsamında başvuru yaparak
 tapularını alma ihtimali, daha sonrasında taşınmazları başkalarına
 devretme ve bu nedenle de müvekkillerin telafisi imkansız zararlara
 uğrama ihtimali ve ayrıca 2/B kapsamında davalıların başvuru haklarını
 kullanmaması durumunda dava konusu taşınmazların üçüncü kişilere
 satışının yapılacak olması ve ayrıca yargılamanın sonuçlanmasına kadar
 geçen sürede müvekkiller yönünden yasal başvuru hakkı süresinin
 geçecek olması durumları karşısında doğacak telafisi imkansız zararlar
 nedeniyle Sayın Mahkemeden dava konusu İstanbul ili, Başakşehir
 ilçesi, Şamlar Mahallesi, Defnelik Mevkii ………… sayılı taşınmazların
 üzerine 6292 sayılı yasa hükümleri çerçevesinde satış veya başkaca
 herhangi bir tasarruf işlemi tesis edilmemesi yönünde ihtiyatî tebdir
 kararı verilmesini, tedbir kararının İstanbul Milli Emlak Müdürlüğü’ne
 ve Başakşehir Mal Müdürlüğü’ne gönderilmesini talep ediyoruz.

Hukuki Sebepler : HMK, MK, 6831-2924-6292 sayılı yasalar ve sair ilgili
mevzuat.

Deliller : Yargılama sırasında ortaya çıkabilecek yeni durumlarda ve
davalı tarafın sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımız saklı
kalmak üzere;

1. Taşınmazların tapu kayıtları ve tapu sicil dosyaları,

2. Vergi dairesi kayıtları,

3. Belediye kayıtları,

4. Kadastro tutanakları,

5. Tanık anlatımları (isim ve adresleri ayrıca bildirilecektir)

6. Keşif,

7. Bilirkişi İncelemesi,

8. Yemin,

9. İkamesi mümkün her türlü yasal delil.

Sonuç ve İstem :

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle;

1. Öncelikle İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Şamlar Mahallesi,
  Defnelik Mevkii ………….. Parsel sayılı dava konusu taşınmazlarla
  ilgili olarak davalıların 2/B kapsamında başvuru yaparak tapularını
  alma ihtimali, daha sonrasında taşınmazları başkalarına devretme ve
  bu nedenle de müvekkillerin telafisi imkânsız zararlara uğrama
  ihtimali ve ayrıca 2/B kapsamında davalıların başvuru haklarını
  kullanmaması durumunda dava konusu taşınmazların üçüncü kişilere
  satışının yapılacak olması ve ayrıca yargılamanın sonuçlanmasına
  kadar geçen sürede müvekkiller yönünden yasal başvuru hakkı
  süresinin geçecek olması durumları karşısında doğacak telafisi
  imkânsız zararlar nedeniyle 6292 sayılı yasa hükümleri çerçevesinde
  satış veya başkaca herhangi bir tasarruf işlemi tesis edilmemesi
  yönünde ihtiyatî tedbir kararı verilmesine, tedbir kararının
  İstanbul Milli Emlak Müdürlüğü’ne ve Başakşehir Mal Müdürlüğü’ne
  gönderilmesine,

2. Yapılacak yargılama sonunda, Hazine adına kayıtlı bulunan dava
  konusu taşınmazların kullanıcılarının müvekkiller olduğunun
  tespitine, taşınmazın tapu kütüğündeki “Beyanlar” hanesinde
  davalılar adına yazılı kullanıcı kaydının terkinine ve müvekkillerin
  kullanıcı olarak “Beyanlar” hanesine tesciline,

3. Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalılara yükletilmesine,

karar verilmesini saygı ile vekaleten arz ve talep ederiz.

Davacılar Vekili

……