Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ……………..TAPU VE KADASTRO VIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İTİRAZ EDEN      : ………………………….

VEKİLİ		: Av. 

		

TALEP OLUNAN	: …………..Tapu Sicil Müdürlüğünün .………..
tarih ……….. sayılı yazısı ile ………….. 2. Asliye Hukuk
Mahkemesinden alınmış Yetki Belgesine dayanarak Tapu kaydının
tashihi talebimizin reddine istinaden itirazlarımızdan ibarettir

AÇIKLAMALAR	:

……………. parselde kayıtlı, ……………. m2 yüzölçümlü
taşınmaz hakkında müvekkil İdarece kamulaştırma kararı
alınmış, buna istinaden …………. 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin
…………. Esas sayılı dosyası ile dava açmış bulunuyoruz.

Bu davada Mahkemesi'nce tarafımıza verilen ve ekte sunduğumuz Tensip
zaptı ile, davalıların ad ve soyadlarının tapu kayıtlarında,
nüfus kaydına uygun olarak düzeltilmesi yönünde dava açmamız
için tarafımıza yetki verilmiştir.

Buna göre; Tapu kayıtlarında malik ………. olarak yazmasına
karşın nüfus kaydında ………... olduğunun anlaşılması nedeni
ile söz konusu davayı sürdürebilmemiz için söz konusu kaydın
düzeltilmesi gerekmektedir. 

 h

 h



-

"

4

6

@

B

P

R

l

n

p

r

„

†

Œ

Ž

’

–

º

Ä

Æ

È

ê

-

 

@

B

?B

D

F

Z

\

d

f

r

t

„

†

¨

ª

Â

Ä

Æ

È

Ü

Þ

ä

æ

ì

î

þ

*arının belirttiğimiz üzere nüfus kayıtlarına uygun olarak
düzeltilmesi için ……….. Tapu Müdürlüğünüze yaptığımız
başvuru …………..Tapu Sicil Müdürlüğünün …… tarih
…………. sayılı yazısı ile red olunmuştur. Bu nedenle Bölge
Müdürlüğünüze başvurmak zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER	: Yetki Belgesi, Tapu Kayıtları, Nüfus Kayıtları ve her
türlü yasal deliller. 

HUKUKİ NEDENLER: 17.08.2013 tarih 28738 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanarak yürürlüğe giren yeni Tapu Sicil Tüzüğünün 75.
Maddesi ve sair ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU	Yukarıda açıklanan nedenlerle ……. Tapu Sicil
Müdürlüğünün …….. tarih ………. sayılı yazısı ile
talebimizin reddedilmesine itiraz etmekle, …………..parselde
kayıtlı Tapu kayıtlarında malik …………. olan kaydın nüfus
kaydına uygun olarak …………….. şeklinde değiştirilmesini;
nüfus kaydına uygun olarak düzeltilen kayıtların tapuya tescilini
talep ederim. 21.04.2015

EKLERİ:

Nüfus Kayıt örnekleri (1 sayfa)

Tapu Kaydı (1 sayfa)

…….2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce tarafımıza yetki verildiğini
gösterir tensip zaptı. (1 sayfa)

Susuz Tapu Sicil Müdürlüğünün ………. tarih ………..
sayılı yazısı. (1 sayfa)