Giriş yap
Kayıt ol

        … HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI                                :

VEKİLİ                                
 :

DAVALI                                :

KONU                                  
 : Tapu iptali ve taşınmazın paylar oranında tescili isteminden

  ibarettir.

DAVA DEĞERİ                   : … TL

AÇIKLAMALAR                 :

1- … tarihinde …ada … pafta … parsel sayılı tapu ile
Müvekkilin miras bırakan annesi söz konusu taşınmazın satışını
ölümünden önce mal kaçırmak amacıyla müvekkilin kardeşi olan
davalıya yapmıştır. Müvekkil bu durumdan annesinin vefatı ile yeni
haberdar olmuştur.

2- İşbu taşınmazın rayiç bedeli … TL olmasına rağmen
Müvekkilin miras bırakan annesi oldukça düşük bir  bedelle mal
kaçırma amacıyla taşınmazı müvekkilin kardeşi üzerine satış
yapmıştır. Bu satış mal kaçırma amacıyla muvazaalı olarak
yapılmıştır. Davalı adına tesis edilen tapunun iptali için sayın
Mahkemeye başvuru zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : Medeni Kanun,  Borçlar Kanunu ve
diğer yasal nedenler.

P

R

t

x

HUKUKİ DELİLLER          : Tapu kayıtları, keşif,
bilirkişi raporu, tanık beyanları ve diğer

  yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM             : Açıklanan nedenlerle,
kötü niyetli davalının gayrı menkulü üçüncü kişilere
satmasının önlenmesi için de yukarıda ada pafta ve parseli
belirtilen gayrımenkulün satışının önlenmesi bakımından tedbir
konulmasını, davalı üzerine kayıtlı mezkur taşınmazın tapu
kaydının iptaline ve miras payları oranında tapuya tesciline karar
verilmesini, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı
tarafa yükletilmesini talep ederiz. .../…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78