Giriş yap
Kayıt ol

        							    “Tedbirin Kaldırılması taleplidir.”

		       

           Silifke 1.Asliye Hukuk Mahkemesi’ne

			     Gönderilmek Üzere 

			   Asliye Hukuk Mahkemesi’ne

							           Gaziantep

Dosya No  : 2015/180 Esas

Cevap Veren 

(Davalı)    :………………….. İncilipınar Mah.Ali Fuat 

          Cebesoy Bulv.Atılım İş Merk.No:   
Ş.Kamil/G.Antep 

Vekili     :Av……..    Sok.No:2(Boğaziçi Apt.) Kat:3/7
Ş.Kamil/G.Antep 

Davacılar  : ……….    Atayurt Mah.Karadedeli Mevkii 
Silifke/MERSİN

Vekili     :Av………… Pazarkaşı Mah.Adas İş Merk. 
SİLİFKE  

T.Konusu :Davacının davasının reddine ve Dava konusu Mersin İli
Silifke ilçesi Özboyuninceli Mah.302 Ada 15 Parsel sayılı
taşınmaza tensiple konan tedbir kararının kaldırılması talebidir.

Cevap ve Açıklamalar

1-Davacı dava konusu taşınmazı 09.10.2002 tarihli harici satım
senedi ile ... ve ... satın aldığını 2011
yılında kadastro tesbiti sırasında kendi adına tesbit yapılması
gerekirken diğer davalı Turhan ÇETİNER adına 20 yılı aşkın
belgesizden aralıksız ve fasılasız kullanıldığı gerekçesiyle
tescil gördüğünü ve T….. NER’in üzerine tescilden 2 yıl
sonra Deniz DAMA’a sattığını Deniz DAMAR’ında aldıktan 6 ay
sonra davalı Ö…………….’e sattığını belirtmiştir.

2-Davacının tüm iddiaları doğru kabul edilse dahi:Dava konusu
taşınmazın davacı adına tescili mümkün değildir.Çünkü MK.713
maddesine göre tapusuz bir taşınmazın olağanüstü zamanaşımı
ile edinilebilmesi için davasız ve aralıksız olarak 20 yıl süreyle
malik sıfatı ile kullanmak gerekir.Davacının iddiasında ise
09.10.2002 de Kemal DOĞAN ve Mehmet ŞİFAN’dan harici senetle
satın almış ve 2011 yılında kadastro tespiti neticesi tescili
yapılmış bu durumda davacı tapusuz taşınmazı 9 yıl
kullanmıştır.MK.713 maddesi kapsamında mülkiyet edinimi için 20
yıl nizasız ve fasılasız kullandıktan sonra mülkiyet iddiası
olacaktır.Davacının iddiası doğrultusunda dahi yasal anlamda
mülkiyet kazanımı söz konusu olmayacağından bu davayı açma
hakkı yoktur.

3-Dava konusu taşınmazın Harici senetle satışı hiçbir zaman
mülkiyeti geçirmez. Dava konusu taşınmaz harici satış öncesi
tapulu olsa dahi tapulu taşınmazın satışının geçerli olabilmesi
için,bu sözleşmeye ait resmi senedin Tapu Sicil Müdürlüğünce
düzenlenmesi ve tarafların karşılıklı irade beyanlarını ihtiva
etmesi şarttır.T.M.K:706,Tapu Kanunu 26 ve Borçlar Kanunu
237.Maddelerinde açıklanan ve resmi senette bulunması gereken
nitelikleri taşımayan,Tapu sicil Memuru ve noter tarafından
düzenlenemeyen harici senetler,tapulu taşınmazın satışında
geçerli değildir.Resmi şekilde yapılmamış temlik taahhütleri
mutlak butlanla batıl olduğundan,haricen düzenlenen senede dayanarak
açılan tapu iptali ve tescil davasın dinlenme olanağı yoktur(4721
Sayılı TMK.706,2644 Sayılı Tapu K.m.26 ve 6098 Sayılı TBK M.237 )
Yargıtayın da bu yönde çok sayıda kararı mevcuttur.

 

,

.

2

4

6

h1%

h1%

 

²

␃愃̤摧ؾ3ᨀ6

:

B

N

²

¾

Ä

Æ

È

Ê

Ì

Î

Ð

Ø

ä

 

 h1%

h1%

 h1%

 h1%

h1%

h1%

Z

[

[

$ Mali Müşavir olarak çalışmaktadır.Yatırım amaçlı ve
parasını değerlendirmek amacıyla dava konusu taşınmazla beraber
Silifke ilçesi Özboyuninceli Mah.304 Ada 75 Parsel sayılı
taşınmazı da satın almıştır.Yani aynı anda aynı kişiden 2 adet
taşınmaz satın almştır.Dava konusu taşınmazı alırken
taşınmazın durumu ve özellikleri konusunda uydu görüntülerini
incelemiş olup uydu görüntülerinde de dava konusu taşınmazda
hiçbir yapı gözükmemektedir.Bu sebeple davacının yaşam alanım
iddiası doğru değildir.

5-Dava konusu taşınmaza ilişkin muvazaa iddiası doğru
değildir.Çünkü taşınmaz satışı yapan kişiler birbirlerini
tanımadığı gibi akrabalık bağları da yoktur.Davalı Ökkeş
CENGİZ TMK.1023.Mad. anlamında iyiniyetli 3.kişi
konumundadır.“TMK.1023 maddesi Tapu kütüğündeki tescile
iyiniyetle dayanarak mülkiyet veya bir başka ayni hak kazanan
üçüncü kişinin bu kazanımı korunur.”Bu sebeple şu anki
mülkiyet sahibi davalı müvekkil tapu kütüğündeki tescile
iyiniyetle dayanarak taşınmaz almıştır.Bu anlamda iyiniyetli
3.kişi olduğundan davacının davası reddedilmelidir.

 

6-Bilindiği üzere, hukukumuzda, diğer çağdaş hukuk sistemlerinde
olduğu gibi kişilerin huzur ve güven içerisinde alış verişte
bulunmaları satın aldıkları şeylerin ilerde kendilerinden
alınabileceği endişelerini taşımamaları,dolayısıyla toplum
düzenini sağlamak düşüncesiyle,alan kişinin iyi niyetinin
korunması ilkesi kabul edilmiştir.Bu amaçla Medeni Kanun'un 2.
maddesinin genel hükmü yanında menkul mallarda 988 ve 989, tapulu
taşınmazların el değiştirmesinde ise 1023. maddesinin özel
hükümleri getirilmiştir. Öte yandan bir Devleti oluşturan
unsurlardan biri insan unsuru ise bunun kadar önemli olan ötekisi
topraktır. İşte bu nedenle Devlet, nüfus sicilleri gibi tapu
sicillerinin de tutulmasını üstlenmiş, bunların aleniliğini
(herkese açık olmasını) sağlamış,iyi ve doğru tutulmamasından
doğan sorumluluğu kabul etmiş, değinilen tüm bu sebeplerin doğal
sonucu olarak ta tapuya itimat edip, taşınmaz mal edinen kişinin iyi
niyetini korumak zorunluluğunu duymuştur.Belirtilen ilke M.K.'nun
1023. maddesinde aynen “tapu kütüğündeki sicile iyi niyetle
dayanarak mülkiyet veya başka bir ayni hak kazanan 3'üncü kişinin
bu kazanımı korunur” şeklinde yer almıştır.Bu nedenle davalı
müvekkilin tapu siciline güven sebebiyle mülkiyet hakkı
korunmalıdır.Davacının davası yersizdir.Davanın muhatabı davalı
müvekkil değildir

Deliller:Tapu Kayıtları,Keşif,Bilirkişi İnecelemesi,Tanık v.s
deliller

Netice Ve Talep :İzaha çalıştığım sebeplerle dava konusu
taşınmaz üzerine tensiple konan ihtiyati tedbirin kaldırılmasına
ve davacının davasının reddine karar verilmesini saygıyla arz ve
talep ederim.10.06.2015 

                                    
Cevap Veren 

                                 Davalı
(………….)Vekili

								     Av.Selim ASLAN


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78