Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

           

 

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İhtiyati Tedbir İstemlidir

Davacı              : A.....

Davalı               : B.....

Dava                 : Tapu iptali, ihtiyati tedbir.

Deliller              : 1- Tapu kaydı,

    2- Keşif, bilirkişi beyanı,

    3- Tanıklar,

    4- Vesair her türlü yasal delail.

Hukuki Mevzuat: TMY 712 ve devamı.

Açıklamalar

1- Miras bırakanın ................ ili, ............... ilçesi,
................. köy/mahalle, ............ mevkiinde bulunan adıma
tapulu parsel nolu taşınmazımı, sanki reşit olmamışım gibi davalıya
tapuda satıp devir etmiştir.

2- Halbuki, satış gününde 18 yaşımı doldurmuş reşit ve mümeyyizdim.
Miras bırakanıma vekalet de vermiş değilim, beni temsil edemez bu
nedenle satış geçersizdir. Satıştan itibaren 10 yıllık süre de
geçmemiştir.

3- Bu nedenle işbu davanın açılması zorunlu hale gelmiştir. Ayrıca, işbu
davanın sonuna kadar taşınmazın davalı tarafından başkalarına satış ve
devrinin önlenmesi için tapu kaydı üzerine ihtiyati tedbir konulmasını
da talep ediyorum.

4- Durum tapudan gelecek resmi devir sözleşmesinin incelenmesinden de
anlaşılacak, haklı olduğum görülecektir.

Sonuç ve istem: Gerekli delillerimin toplanarak, yapılacak yargılama ve
inceleme sonunda haklılığım anlaşılacağından davamın kabulü ile ...
parsel sayılı davalı adına kayıtlı taşınmazın tapu kaydının iptaline,
dava sonuna kadar tapu kaydı üzerine başkalarına devir ve intikal
edilmemesi için ihtiyati tedbir konulmasına, masrafların davalıya
yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.
......./..../......

Harca Esas Değer: ...........

Davacı .......