Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     …………… TÜKETİCİ MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

İhtiyati Haciz (Tedbir) Taleplidir.

DAVACI : ………… (T.C.Kimlik No: …………)

Adres:………….

VEKİLİ : AV………… (T.C.Kimlik No: …….. )

Adres:………….

DAVALILAR:

1) …(Arsa Sahibi)……. (T.C.Kimlik No: ……..)

Adres:………….

2) (Yüklenici Firma)

Adres:………….

3) (Satış İşlemlerini Yapan Şirket Ortağı/Ortakları)

Adres:………….

DAVA KONUSU: Tapu iptali ve tescili;

Tescili mümkün olmadığı takdirde fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak
üzere; Dava tarihi itibariyle Taşınmaz Bedelinin dava tarihinden
itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte tahsili;Bunun da mümkün
olmaması halinde davacı müvekkilce daire karşılığı ve masraf olarak
ödenen ………TL ‘ nin denkleştirici adalet ilkesi gereği yeniden
değerlendirilerek dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte
tahsili Talebidir.

DAVA DEĞERİ : ……….- TL (Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere)

AÇIKLAMALAR :

1.- “Adres:…………. de bulunan arsa üzerinde ; Davalı “Arsa Sahibi” ……..
ile diğer davalı “Yüklenici ” ………. Ltd.Şti.” (Şirket Ortakları …….. İle
………….)adına münferiden temsile yetkili ……… arasında imzalanan “Kat
Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” uyarınca taraflar sözleşmeye konu
yükümlülüklerini ifa ederek bina yapılıp bitirilmiş, yapı kullanma izin
belgesi alınmış, işbu sözleşme uyarınca taraflarda kalacak bağımsız
bölüm üzerlerinde kat mülkiyeti tesis edilerek tapu kayıtlarında da
tescil edilmiştir.

2.- Dava dilekçemiz ekinde bir sureti sunulan ve dava konusu taşınmazın
bulunduğu ……… Sitesi nde bulunan ve “Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi”
nde sayısı ve kime ait olacağı belirlenen bağımsız bölümlerin ……. no.lu
bağımsız bölüm dışında tamamı arsa sahibi ya da yüklenici tarafından
satışı yapılarak mülkiyeti devredilmiştir.

3.-"Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" uyarınca, yüklenicide kalması
kararlaştırılan ……no.lu konut niteliğindeki bağımsız bölüm,
taşınmazların tescil tarihinden önce; Yüklenici tarafından, ……….
tarihinde haricen düzenlenen “Bağımsız Bölüm Taşınmaz Satış Vaadi
Sözleşmesi” ile ……… TL satış bedeli ile müvekkile satılmıştır. Satış
bedeli ile tapu masrafları müvekkilce peşin ve nakit olarak yükleniciye
ödenmiştir.

"..Kaynağını Borçlar Kanununun 22. Maddesinden alan taşınmaz satış vaadi
sözleşmeleri Borçlar Kanununun 213. maddesi ile Türk Medeni Kanununun
706 ve Noterlik Kanununun 89.maddesi hükümleri uyarınca noter önünde
re'sen düzenlenmesi gereken, bir başka anlatımla geçerliliği resmi şekil
şartına bağlı kılınan, tam iki tarafa borç yükleyen ve kişisel hak
sağlayan sözleşme türüdür. Vaad alacaklısı, taşınmaz satış vaadi
sözleşmesi ile mülkiyet devir borcu yüklenen satıcıdan edim yerine
getirilmediğinde Türk Medeni Kanununun 716.maddesi uyarınca açacağı tapu
iptali ve tescil davasında borcun hükmen yerine getirilmesini
isteyebilir..." YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2010/14-696 KARAR
NO : 2011/15

4.- Müvekkilce halen fiilen kullanılan no.lu bağımsız bölümün elektrik
ve su aboneliği kendi adına tesis edilmiştir.

5.- Sözleşmeye konu yapı, belediyece onaylı proje ve ruhsat ekleriyle,
sözleşmeye uygun olarak müteahhit tarafından tamamlanmış, yapının yapı
kullanım belgesi alınmış, bu çerçevede kullanılmaya mani hali bulunmayan
bina mal sahiplerine teslim edilmiş ise de … no.lu bağımsız bölümün
mülkiyeti, arsa sahibi ………. tarafından ………tarihinden bu güne kadar
devredilmemiştir.

6.- TBK'nun 477/1. maddesi gereğince eserin açıkça veya örtülü olarak
kabulünden sonra yüklenici sorumluluktan kurtulacağından ancak yüklenici
tarafından kasten gizlenen veya usulüne uygun gözden geçirmeye rağmen
fark edilemeyecek ayıplar yönünden yüklenicinin sorumluluğu devam eder.
"Kat karşılığı İnşaat Sözleşmesi " ne konu binada kat mülkiyeti tesis
edilmiş; taraflarca da kendilerinde kalacak daireler ……….. yıllarında
3.şahıslara mülkiyeti devredilerek fiilen teslim edilmiştir. Bu nedenle
de, arsa sahibi ya da yüklenici tarafından "kat karşılığı inşaat
sözleşmesi" ne dayanarak yükümlülüklerini ifadan kaçınmalarının hukuki
dayanağı bulunmamaktadır.

“Her ne kadar konut satışının resmi şekilde yapılması gerekli ise de
(TMY’nin 706, BK’nun 213 ve Noterlik Kanunu’nun 89. maddeleri) arsa payı
devri karşılığı inşaat sözleşmesi bunun istisnasıdır. Sözleşme gereği
edimini yerine getiren yüklenici kendisine düşen bağımsız bölümleri
yazılı olmak koşulu ile Borçlar Kanunu 162 ve devamı maddelerine göre
üçün¬cü kişilere devir ve temlik edebilir.” (Yargıtay 20. Hukuk
Dairesi’nin 25. 09. 2006 gün, 2006/9187 Esas ve 2006/11816 sayılı ilamı)

Yüklenici hak kazandığı bağımsız bölümlerin tapusunu doğrudan arsa
sahiplerinden talep edebileceği gibi şahsi hakkını üçüncü kişilere de
devir ede¬bilir. Borçlar Kanunu’nun 162. maddesi hükmünce sözleşmede
yasak¬lanmadığı ve işin mahiyetinden aksi anlaşılmadığı sürece yüklenici
üçüncü kişilere yasanın 163. maddesi gereği yazılı olmak koşulu ile
şahsi hakkını devir edebilir. Bu sözleşmenin ayrıca noterden resmi
bi¬çimde yapılması zorunlu değildir.” (Yargıtay 14. Hukuk Dairesi’nin
26. 03. 2007 gün, 2007/2042 Esas ve 2007/3159 sayılı kararı)

7.- Yerleşmiş Yargıtay İçtihatlarında da, yüklenicinin edimini büyük
ölçüde ifası halinde "arsa sahibin yükümlülüğünü ifadan kaçınmasının TMK
.2.md. De yer alan "herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine
getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır" hükmüne aykırı
olacağı kabul edilmiştir.

"...Özel daire, inşaat seviyesinin, %95 ve onu aşan seviyede olmasını,
edimin büyük bölümünün yerine getirildiği şeklinde kabul etmiştir. (14.
HD. 18.10.2001 T., E: 2001/5681, K: 2001/6884) “-…İnşaat %98,62
seviyesinde tamamlanmıştır. tescil talep edilebilir..”. (HGK 16.02.2005
T., E: 2005/14-6, K: 2005/73)

Dolayısıyla temlik alan durumundaki davacı, yüklenicinin kat karşılığı
inşaat sözleşmesindeki edimlerini ifa ettiği andan itibaren, alacağın
temlik hükümleri çerçevesinde bu kişisel hakkını arsa sahibi ve
yükleniciyi hasım göstermek sureti ile ileri sürüp, o bağımsız bölümün
kendisi adına tescilini isteme hakkını kazanır. ” (Yargıtay Hukuk Genel
Kurulu’nun 02. 07. 2003 gün, 2003/14–452 Esas ve 2003/456 sayılı kararı)

“ Tapuda kayıtlı bir taşınmazın mülkiyetini devir borcu doğuran ve ancak
yasanın öngördüğü biçim koşullarına uygun olarak yapılmadığından
geçersiz bulunan sözleşmeye dayanılarak açılan cebri tescil davasının
kural olarak kabul edilmeyeceğine, bununla birlikte Kat Mülkiyeti
Kanunu’na tabi olmak üzere yapımına başla¬nılan taşınmazdan bağımsız
bölüm satımına ilişkin geçerli bir sözleşme olmadan, tarafların bağımsız
bölüm satımında anlaşarak alıcının tüm borçlarını eda etmesi ve
satıcının da bağımsız bölümü teslim ederek alıcının onu malik gibi
kullanmasına rağmen, satıcının tapuda mülkiyetin devrine yanaşmaması
hallerinde, olayın özelliğine göre hakimin M. K. 2. maddesini gözeterek
açılan tescil davasını kabul edebileceğine karar verilmiştir. ” (
Yargıtay HGK 30/09/ 1988 gün, 1987/2 Esas ve 1988/2 sayılı kararı )

8.- Dava konu ……….. no.lu taşınmaz, halen "arsa sahibi" …….. adına tapu
sicilinde kayıtlı ise de; "kat karşılığı İnşaat Sözleşmesi" ne istinaden
yükleniciye devretmek yükümlülüğü bulunmaktadır. Söz konusu taşınmazın
yüklenici tarafından müvekkile satıldığı ve yıllardır müvekkil
tarafından kullanıldığı arsa sahibi tarafından bilinmektedir. Buna
rağmen bugüne kadar taşınmazın muvaaza ve kötü niyetli olarak
mülkiyetinin devredilmemesi neticesinde müvekkilin mağduriyetine yol
açılmıştır.

9.- Ayrıca, Müteahhitin başka yerlerde bulunan taahhütleri nedeniyle
yüklenicinin 3.kişilerde bulunan hak ve alacaklarının haczedilmesi
amacıyla dava açmışlar, icra takibi başlatmışlardır.

10.- Bu nedenle, “Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” uyarınca yükleniciye
bırakılan ve buna istinaden “Bağımsız Bölüm Satış Vaadi Sözleşmesi” ile
müvekkile temlik edilen; davalı arsa sahibi ………. adına tescil edilen
tapu kaydının iptali ile davacı müvekkil adına tapuya tesciline, bu
mümkün olmadığı takdirde satış vaadine konu taşınmazların dava
tarihindeki rayiç bedelinin tespit edilerek yasal faiziyle birlikte
müvekkilime ödenmesi için huzurdaki davayı açma zaruretimiz hasıl
olmuştur.

.. "..İcra ve İflas Kanunu'nun 258/1 hükmüne göre ihtiyati haciz kararı
verilebilmesi için mahkemenin "alacağın varlığı hakkında kanaat edinmiş
olması" yeterlidir. Mahkemenin "alacağın varlığına kanaat getirmesinden"
anlaşılması gereken alacağın usul hukuku kurallarına göre kesin bir
şekilde ispat edilmesi değildir. Bu hükme göre alacaklının, alacağın ın
varlığını ve muaccel olduğunu tam ve kesin şekilde ispat etmesi
aranmamakta, bu konudamahkemeye kanaat verecek delilleri göstermesi
yeterli kabul edilmektedir. Öte yandan,ihtiyati haciz kararı
verilebilmesi için "alacağın yargılamayı gerektirmemesi" şeklinde bir
koşul da kanunda öngörülmemiştir. Aksine, ihtiyati hacze konu her
alacağın, kural olarak İ.İ.K.nun 264. maddesi kapsamında itirazın
kaldırılmasına veya itirazın iptali davasına ya da açılacak bir menfi
tespit veya istirdat davasına konu olması kanunda öngörülen bir
olasılıktır. Muacceliyet ise, öz olarak alacaklının alacağını talep etme
yetkisini ifade etmekte olup, kural olarak her borç doğduğu anda
muacceldir.” Kararda da ifade edildiği üzere, ihtiyati haciz de olduğu
gibi, ihtiyati tedbir kararının verilebilmesi için de alacağın varlığını
kesin delilerle ispat şartı aranmaz. Her iki tedbir çeşidi için
alacağının varlığı hakkında kanaat edilmiş olması yeterlidir..."
(Yargıtay 11. H.D. 2004/14308 E. 2004/12599 K. )

11.- Sayın mahkemenizce, dava dilekçemiz ekinde sunulan delillerimizin
takdiri ile "alacağın varlığı hususunda yakın ispat koşulunun
gerçekleştiği" gözetilerek teminatsız veya mahkemenizin uygun göreceği
miktarda teminat karşılığında Adres:…………. Bulunan bağımsız bölüm
üzerinde "ihtiyati haciz mahiyetindeki tedbir" kararı verilmesini, talep
etmekteyiz.

YASAL NEDENLER : 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun;
Medeni Kanun, Borçlar Kanunu ;Yüksek Yargı İçtihatları ve diğer yasal
nedenler

DELİLLER : Tapu Kaydı, Belediye İmar Kayıtları, Ticaret Sicili
Kayıtları, Diğer Resmi ve Özel Kurum ve Kuruluş Kayıtları, Kat Malikleri
Kurulu Karar Defteri, Site Aylık Aidat ve Gider Makbuzları, Satış vaadi
sözleşmeleri, Taahhütname, Senet ve Ekleri, Elektrik-Su Abone Kayıtları,
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Davayla ve taraflarla ilgili Dava ve
İcra Takibi Dosyaları, Bilirkişi, keşif,Tanık Beyanları ve sair yasal
deliller.

-  Tapu Kaydı; bilgilerinin ………Tapu Müdürlüğü’nden . celbine;

-  Belediye Kayıtları: İnşaatın planına ve projesine uygun olup
  olmadığının, İmar planına aykırılıklar olup olmadığının ve binanın
  onaylanan proje doğrultusunda eksikliklerinin bulunup bulunmadığının
  sorulmasına ve bina işlem dosyasının istenilmesine;

-  Sicil Kaydı: ……. Ticaret ve Sanayi Odası- Ticaret Sicili
  Müdürlüğü’nden ………….. Şirketi ‘nin sicil kayıtlarının ve şirket
  ortaklarına ilişkin bilgilerinin celbine;

-  .Elekrik ve su aboneliği ile ilgili kayıtların istenilmesine; karar
  verilmesini talep ediyoruz.

İSTEM SONUCU : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, fazlaya ilişkin
haklarımız saklı kalmak kaydı ile,

Dava konusu Adresinde ve (….. Ada … Parsel ) de bulunan ve Tapuda davalı
"arsa sahibi" …. adına kayıtlı …..no.lu bağımsız bölümler üzerine
"ihtiyati haciz mahiyetindeki tedbir" konulmasına ;

- davalı …. adına kayıtlı bulunan …no.lu bağımsız bölümün tapu kaydının
iptali ile davacı müvekkil adına tapuya kayıt ve tescilinin yapılmasına,

Mümkün olmaması halinde fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere
dava konusu taşınmazın dava tarihi itibariyle değerinin dava tarihinden
itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsiline;

Bu talep de yerinde görülmediği takdirde, fazlaya ilişkin haklarımız
saklı kalmak üzere müvekkilinin ödemiş olduğu satış bedelinim
denkleştirici adalet ilkesi gereği yeniden değerlendirilmesi sonucu
yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsiline;

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılar üzerine
yükletilmesine; Karar verilmesini saygılarımız ile arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili

Av. ……………

EKLER:

…………