Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     			xxx ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

İCRA MD VE DOSYA	:xxx 

TAKİP TUTARI 	:xxx 

DAVACI		:xxx

			xxx

VEKİLİ		:xxx

			xxx

			xxx

DAVALI		:xxx

			xxx

KONU			:İTİRAZIN İPTALİ DAVASI

OLAYLAR		:

1-) Müvekkil, davalıdan alacaklıdır. Bu amaçla davalıya ekli
ihtarname tebliğ edilmiş ve akabinde xxx İcra Müdürlüğünün xxx
E. Sayılı dosyası ile genel haciz yolu ile icra takibi yapılmış ve
davalı borçluya ödeme emri gönderilmiştir. 

Ek-2) Onanmış Tebliğ Şerhini Havi İhtarnamemiz Örneği

2-) Davalı borçlu, anılan ödeme emrine karşı, vekilinin xxx
tarihli dilekçesi ile gecikmiş itiraz yoluna başvurmuş; xxx İcra
Hukuk Mahkemesinin xxx E. Sayılı dosyasından verilen xxx tarihli
hüküm ( tebliğ tarihinin düzeltilmesi kararı) sonucunda takip
durmuştur. 

3-) Duran icra takibine devam edilebilmesi için İİK m. 67’ye göre
işbu davanın açılması zorunlu olmuştur. 

4-)Müvekkil ile davalı xxx şiddetli geçimsizlik nedeni ile
boşanmışlar ve hüküm xxx tarihinde kesinleşmiştir. Müvekkilin
alacağı, anılan mahkemece tasdik edilmiş boşanma protokolüne
dayalıdır.

5-) İşbu dilekçeye ekli kesinleşme şerhini havi hükmün karar
başlığı altında 2. maddesinde boşanma protokolünün mahkemece MK
184/5 uyarınca AYNEN TASDİKİNE karar verilmiştir. 

Ek-3) Kesinleşme Şerhini Havi Boşanma İlamı Onanmış Örneği

Ek-4) Boşanma Protokolü Onanmış Örneği

6-) İşbu dilekçeye ekli boşanma protokolünün xxx maddesine göre
taraflar, o tarih itibarı ile eşlerden xxx adına kayıtlı bulunan
xxx mülkiyeti üzerinde eşit oranda hak sahibi olduklarını; ancak EN
GEÇ xxx TARİHİNE KADAR davalı borçlu xxx’un davacı müvekkile
xxxTürk Lirası ) ödemesi halinde davacı müvekkilin taşınmaz
üzerindeki hakkından vazgeçeceği hususunda anlaşmışlardır.
Yukarıda belirtildiği üzere protokol mahkemece aynen tasdik edilmiş;
hüküm kesinleşmiştir.

7-) Bununla birlikte davalı borçlu xxx müvekkile boşanma ilamının
bir parçası olan protokol gereği mahkeme önündeki yazılı beyanı
ile üstlendiği edimini ne vadesinde xxx ne de sonrasında yerine
getirmemiş; müvekkile borcunu ödememiştir. Vade ( ve Temerrüt) 
tarihi olarak hukuken xxx tarihinin esas alınması gereklidir. Zira,
kesinleşmiş boşanma ilamına ekli ve mahkemece tasdik olunan
protokolde xxx. Maddenin xxx Paragrafında xxx-TL’nin EN GEÇ xxx
TARİHİNE KADAR davacı müvekkile ödeneceği açıkça yazılıdır.
O nedenle anılan tarihten (vadeden) itibaren müvekkilin yasal faiz
talep etme hakkı vardır. Nitekim açtığımız icra takibinde buna
dayanarak xxx tarihinden itibaren yasal faiz yürütülmüştür. 

8-) Davalı borçlu, davacı müvekkile borcunu ödemediği gibi,
alacaklı müvekkilden mal kaçırmak amacı ile yukarıda detayı
yazılı taşınmazı muvazaa ile aynı zamanda avukatı olan xxx isimli
şahsa devretmiştir. Bunun üzerine her ikisi aleyhine muvazaa nedeni
ile tasarrufun iptali davası açılmış olup dava halen xxx E.
Sayılı dosyası ile derdesttir. Hemen ifade etmek gerekir ki, anılan
taşınmaz devri işleminin muvazaalı olduğu hem devreden hem devralan
kişilerin devir işleminde kasıtlı ve kötüniyetli oldukları; sırf
müvekkili zarara uğratmak ve mal kaçırmak amacı ile muvazaalı ile
hareket ettikleri çok açıktır. Nitekim ekli tapu kaydına göre
davalı xxx, dava konusu ‘xxx adresindeki taşınmazı xxx tarihinde
satmış görünmektedir. Ek-5) Taşınmazın Tapu Kayıt Örneği

Halbuki ekli muhtarlık yazısı , belediye yazısı ve tespit
zaptından açıkça anlaşılacağı üzere bu satış işleminin
üzerinden yıllar geçmesine rağmen davalı borçlu anılan
taşınmazda ikamet etmeye devam etmektedir. Yargıtay , yerleşmiş
içtihatlarında bir kimsenin bir taşınmazı sattıktan sonra uzun
süre orada yaşamaya devam etmesini hayatın olağan akışına
aykırı bulmakta ve bunu bir tasarrufun iptali sebebi olarak kabul
etmektedir. 

Ek-6) Muhtarlık Yazısı Örneği, Ek-7) Belediye Yazısı Örneği,
Ek-8) Tespit Zaptı Örneği

9-) İşbu dilekçeye ekli boşanma protokolünün 5. maddesi 3.
paragrafında, yukarıda detayı yazılı taşınmaz için davalı
borçlu tarafından çekilmiş kredi geri ödemelerinin xxx tarihine
kadar davacı müvekkil ile davalı tarafça eşit olarak ödeneceği
öngörülmüştür. Müvekkil bu hükmün de gereğini yerine getirmiş
ve ekli hesap dökümleri ile belgelendiği üzere kredi geri
ödemelerinde payına düşen ödemeleri yapmıştır. Dolayısıyla ,
müvekkile olan borcu ifa etmemek konusunda davalı borçlunun hiçbir
haklı ve hukuka uygun gerekçesi bulunmamaktadır. O nedenle davalı
borçlunun icra takibine vaki itirazı haksızdır. 

Ek-9) Müvekkilin Kredi Geri Ödemelerinde Üzerine Düşen Ödemeleri
Yaptığını Gösteren Hesap Dökümü ( ve Altı Çizili Satırlar ) 

h

J

¶

Æ

F

H

J

P

R

T

V

f

Ž

 

¦

´

¶

¶

¼

Ø

 

<

>

~

Š

Ž

 

Ä

Æ

Ì

h†

h†

h†

h†

hX

hX

hX

hX

hÃ

hÃ

hù

hÃ

hù

hù

hÃ

 hw

 hw

 hw

hw

- itiraz dilekçesinde müvekkilinin alacaklıya ( davacı müvekkilime
) herhangi bir borcu bulunmadığı yönünde beyanda bulunmuştur. Bu
beyanı müvekkilini bağlar ve işbu davaya cevap verirken itiraz
dilekçesindeki savunmasını değiştiren ve genişleten bir savunmada
bulunamaz; bulunduğu takdirde buna muvafakatimiz olmadığını
şimdiden beyan ediyoruz. 

-Tekerrür 	: Yine itiraz dilekçesinde ‘talebimizin mükerrer’
olduğu ; xxxMahkemesi’nin xxx E. Sayılı dosyasında alacak ile
ilgili davanın devam etmekte olduğunu beyan etmiş ise de derdest
dosyanın konusu tasarrufun iptalidir. Alacak davası ile tasarrufun
iptali davasının konuları birbirinden farklıdır. Derdestlikten de
tekerrürden de söz edilemez. 

-Temerrüt ve Faiz 	: Nihayet , borca itiraz dilekçesinde borçlunun
‘temerrüde düşürülmediği’ ; o nedenle faiz talep
edilemeyeceği iddia edilmiş ise de müvekkilin alacağı kesinleşmiş
mahkeme kararının eki olan ve mahkemece onanmış boşanma
protokolüne dayalıdır; anılan protokolde xxxTL borcun en geç xxx
tarihine kadar alacaklı müvekkile ödeneceği açık ve net olarak
yazılıdır. Mahkeme kararının eki olan protokolde vadesi açıkça
belirlenmiş olan alacak/borç için borçlunun ayrıca ihtar çekilip
temerrüde düşürülmesi zarureti yoktur. Aksini tasavvur etmek,
mahkeme hükmünün hukuki değerini zayıflatacağı gibi kötüniyetli
borçluya hukuka aykırı şekilde ödül vermek olur. Kaldı ki davacı
müvekkil , o zamanki vekili vasıtası ile davalı borçluya yasal
haklarını kullanacağı yönünde ihtarname de göndermiş ve
ihtarname xxx tarihinde davalı borçluya tebliğ edilmiştir. Ek-10)
Müvekkilin Eski Vekili Tarafından Davalıya Gönderilen Tebliğ
Şerhini Havi İhtarname Örneği 

İHTİYATİ HACİZ TALEBİMİZ	:

Davalı borçlu halihazırda işbu dava sonucu elde edilebilecek
hükmün ifasını imkansız kılmak, alacaklı müvekkilden mal
kaçırmak amacı ile yukarıda detayları yazılı taşınmazı muvazaa
ile devretmiş; kaçırmıştır. Kalan malvarlığı için de
aynısını yapacağına hiç kuşku yoktur. O nedenle davalı
borçlunun taşınır ve taşınmaz malları , motorlu kara ve deniz
taşıtları, tüm banka mevduat ve tevdiat hesapları ile bankalar
nezdindeki sair tüm menkul değerleri üzerine takip tutarı olan xxxTL
tutarında ihtiyati haciz konulmasına karar verilmesini; müvekkilin
alacağının kesinleşmiş ilam ekindeki onanmış boşanma
protokolüne dayalı oluşu; aynı (tek) alacağa ilişkin derdest
tasarrufun iptali davası dosyasında halihazırda yatırılmış xxx
teminatı bulunması, başkaca teminat ödeyecek ekonomik gücü
kalmamış bulunması, davalının halihazırda muvazaa ile mal
kaçırmış oluşu, xxxyılından bu yana müvekkilin alacağını
alamamış olması nedenleri birlikte gözetilerek ihtiyati haciz
kararının ‘TEMİNAT ARANMADAN’ verilmesini önemle ve saygı ile
talep ederiz. 

HUKUKİ NEDENLER	: İİK m. 67 ve sair mevzuat hükümleri 

DELİLLER			:

A-) CELBİNİ TALEP ETTİĞİMİZ DELİLLER

1-) xxx. İcra Müdürlüğü xxx E. Sayılı Takip Dosyası 

2-) xxx Bankası xxx Şubesi (Şube Kodu xxx) nezdindeki hesap no:xxx
hesabına ait xxx tarihinden xxx tarihine kadar olan tüm hesap
hareketlerini gösteren hesap dökümünün (ekstresinin) celbi

3-) xxx Mahkemesi xxx Sayılı dosyasından kesinleşme şerhini havi
boşanma ilamı ile boşanma protokolünün onanmış suretleri (işbu
xx maddedeki belgeler halihazırda xxx E. sayılı dosyasında da
mevcuttur.) 

4-) xxx Mahkemesi xx E. Sayılı dosyasının celbi (Tasarrufun İptali)

B-) İŞBU DİLEKÇEYE BAĞLI EKLER 

C-) DİĞER DELİLLER :

Banka ve tapu kayıtları, ticari defterler, bilirkişi incelemesi,
tanık beyanları, yemin ve her türlü yasal delil.

SONUÇ			:Yukarıda açıklanan nedenlerle, 

1-) İHTİYATİ HACİZ TALEBİMİZ: Teminat aranmaksızın davalının
taşınır ve taşınmaz malları, motorlu kara ve deniz taşıtları,
tüm banka mevduat ve tevdiat hesapları ile bankalar nezdindeki sair
tüm menkul değerleri üzerine xxx nispetinde teminat aranmaksızın
ihtiyati haciz konulmasına karar verilmesini,

2-) Borçlunun İTİRAZININ İPTALİ ile TAKİBİN DEVAMINA karar
verilmesini; davalı borçlunun xxx az olmamak üzere İCRA İNKAR
TAZMİNATINA mahkum edilmesini; yargılama giderleri ile vekalet
ücretinin davalıya yükletilmesini müvekkil adına saygı ile
dilerim. xxx 

Davacı Vekili

xxx

EKİ			:

1) Vekaletname Örn.

İHTİYATİ HACİZ TALEBİ VARDIR

 PAGE  

 PAGE  4 /5