Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

      

               

                   ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN
YARGIÇLIĞINA

DAVACI             : 

VEKİLLERİ          : 

DAVALI             :

D A V A              : Tapu iptal ve tescil.(Tahmini dava
değeri: 3.000,00.TL)

AÇIKLAMASI        : 1- ………. ili, ………..ilçesi,
……Köyü, ……. Mevkii, 027-C-10-C-2-D pafta, …. ada, ….
parsel nolu 3303 m2 taşınmaz, kadastro çalışmaları neticesinde
müvekkil adına tespit görmüş ve yapılan tespit kesinleşmiştir. 

                      2-Yukarıda belirtmiş
olduğumuz müvekkil adına tespit ve tescil edilen taşınmazla bir
tüm halinde bulunan yaklaşık olarak 300,00 m2 civarındaki kısmı,
paftasında yol olarak gösterilmiştir.Bu kısım yol niteliğinde
olmadığı gibi, yol olarak da kullanılmamaktadır. Dava konusu yer
uzun yıllardır müvekkil ve öncesinde de babası tarafından
koşullarına uygun olarak bahçesi kapsamında tasarruf edilmiştir.

~

hŸp

4

@

D

n

~

¾

ü

*

6

N

p

”

¸

¾

È

h

h

 h

h

h

~

h

Ee karar verilmesini istemekteyiz.

H.DAYANAKLAR         : MK.HMUK,Kadastro Kanunu ve ilgili
yasalar.

KANITLAR               : Kadastro tespit tutanakları,
tapu kayıtları, keşif ve bilirkişi       

                          incelemesi, tanık
anlatımları(Tanık isimleri daha sonra 

                          bildirilecektir) ve
yasal her türlü kanıt. 

SONUÇ VE İSTEM     : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle,
davamızın kabulü ile, müvekkil adına tespit ve tescil edilen 155
ada 26 parsel sayılı taşınmazla bir tüm halinde bulunan yaklaşık
olarak 300,00 m2 civarındaki kısmın tapu kaydının iptali ile , ….
ili, … ilçesi, …. Köyü, ….Mevkii, ….. pafta, … ada, …
parsel’e ilavesi suretiyle davacı adına tapuya kayıt ve tesciline,
yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa
yükletilmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz.