Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     İSTANBUL ANADOLU …… AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

Dosya No:

BEYANDA BULUNAN

DAVALI- KARŞI DAVACI :

DAVACI – KARŞI DAVALI :

VEKİLİ : Av.

KONU : Sayın Mahkemenizin 07.2015 tarihli celsesinde davacı-karşı davalı
tarafın dinlettiği tanıkların beyanlarına ilişkin beyanlarımızı havidir.

AÇIKLAMALAR

Sayın Mahkemenizin …..E. sayılı dosyası nezdinde görülen davanın
…..tarihli celsesinde davacı-karşı davalı tanıkları dinlenmiştir.
Tanıkların aleyhe olan beyanlarını kabul etmemekle beraber, tanık
beyanlarına binaen işbu dilekçeyi verme zaruretim doğmuştur. Şöyle ki;

1. Davacı…………‘ün kardeşi………., ablasının aylık 1.500-1.600 TL maaş
  aldığını beyan etmiştir. Ancak davacı dava dilekçesinde 918 TL net
  ücret aldığını belirtmiştir. Davacı ile davacı tanığının ifadeleri
  çelişki arz etmektedir. Bu durumun da açıklığa kavuşturulması
  gerekmektedir. Huzurdaki davada bu hususun önem arz ettiği izahtan
  varestedir.

2. Tanık…………., “……çocukları kendisi……….’ye verdi” beyanında
  bulunmuştur. Tanık …………ise “… boşanma davası devam ederken ………çocuğa
  ben bakamam diyerek kendisi……..’ye vermişti.” demiştir. Kızım
  …..’nın velayetini isteyerek annesi ……….’e verdiğim doğrudur. Ancak
  hiçbir zaman kızıma bakamadığımı söylemedim. Kızımın velayetini
  annesine vermek istememin sebebi kızımın menfaatini düşünüyor
  olmamdan kaynaklamıştır. Ancak aradan geçen zaman gösterdi ki yanlış
  bir karar almışım. Bu zamana kadar yaşanan birçok olumsuz olay
  nedeniyle kızımın yaşadığı ortamın sağlıklı bir ortam olmadığına
  kanaat getirdim. Nasıl ki boşanma davasında kızımın menfaatini üstün
  tutup ondan ayrı kalmayı göze aldıysam, şimdi de yine kızımın
  menfaatini gözeterek daha iyi bir ortamda büyümesi için velayetinin
  tarafıma verilmesini istiyorum.

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz edilenler ve Sayın Mahkemenizce resen göz
önüne alınacak sebepler muvacehesinde fazlaya dair her türlü talep ve
dava haklarımı saklı tutmak kaydıyla,

-  TANIK BEYANLARINDA ALEYHE OLAN HUSUSLARIN DİKKATE ALINMAMASINI,

-  TANIK BEYANLARINA BİNAEN VERDİĞİM İŞBU DİLEKÇEMİN VE DOSYA
  MÜNDERECATINDA YER ALAN BEYAN VE CEVAPLARIMIN DİKKATE ALINMASINI,

-  Davacının usul ve yasaya uygun olmadan açmış olduğu haksız davanın
  REDDİNE,

-  Haklı karşı davamın KABULÜNE,

-  Yargılama harç ve giderleri ile vekalet ücretinin davacı tarafa
  tahmiline karar verilmesini saygıyla bilvekale arz ve talep ederiz.

DAVALI-KARŞI DAVACI