Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                       İZMİR 2.İŞ MAHKEMESİ
HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO      :2014/4 E.

DAVALI        : EGE TOROS BORU PROFİL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

VEKİLİ         :AV.HASAN AYIK-AV.OKAN BİLİR

                AV.CANAN ŞİMŞEK (Adres antettedir.)

DAVACI        : BAYRAM KESKİN

VEKİLİ         :AV.MELİHA YAMAN YURDUGÜL

KONU          : Tanık ifadelerine karşı beyanlarımızdan
ibarettir.

BEYANLARIMIZ :

   

 Sayın mahkemenin yukarıda esas numarası belirtilen
dosyasında,dinlenen tanık ifadelerinden aleyhe olanları kabul
etmiyor ve buna ilişkin beyanlarımızı sunuyoruz:

1- Davacı tanığı Hacer KESKİN’in , davacının aldığı maaşa
ilişkin beyanları doğruyu yansıtmamaktadır.Cevap dilekçesinde de
Sayın mahkemenin dikkatine sunmuş olduğumuz üzere davacı aylık
brüt 978,60 TL ücret ile çalışmakta idi,söz konusu ücret
davacının banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenmekteydi.(buna
ilişkin delil var mı??) Nitekim tanıklarımızdan hem Orhan ÖZARSLAN
hem de Gülçin SUVAK davacının asgari ücret ile çalıştığı
konusunda tanıklık etmişlerdir.

2- İhbar tazminatı İş Kanunu m.17’de belirtildiği üzere
işverenin bildirim süresine uymaksızın iş akdini feshetmesi
durumunda ödenmektedir.Ancak işçinin kendi isteğiyle işten
ayrılması durumunda herhangi bir ihbar tazminatı oluşmamakta,işçi
böyle bir talepte bulunamamaktadır.

@

€

‚

š

 

¬

®

:

<

‚

 

®

 doğrultuda diğer tanığımız Orhan ÖZARSLAN da; “..davacı
emekliliğime az kaldı diyordu,işi bırakacağım diyordu,işe
girdikten 3-4 ay sonra söyledi,ben ayrılacağım diyordu..”
şeklinde beyanlarda bulunmuştur.

4- Davayı kabul anlamına gelmemek şartıyla; davacı taraf fazla
mesai alacağı olduğu ve bayramlarda çalıştığını iddiaları
doğruyu yansıtmamaktadır.Zira aynı işyerinde çalışan tanıklar
işyerinde bayramlarda çalışma yapıldığına dair hiçbir beyanda
bulunmamışlardır.Ayrıca davacı, fazla mesai ücretini aldığını
beyan eden ibranameyi imzalayarak müvekkil şirketi bu bakımdan ibra
etmiştir. 

5-Sonuç itibariyle; davacı çalışma arkadaşlarına da defalarca
söylediği üzere işten tamamen kendi isteğiyle ayrılmış olmasına
rağmen doğru olmayan beyanlarda bulunarak, işyerindeki uyumsuz
davranışlarına,sürekli devamsızlık yapmasına,mesai saatlerine
uymamasına dahi müsamaha gösteren müvekkilimin iyiniyetini suistimal
etmiştir.Yargıtay 9.H.D’nin 2008/24706 E.,2010/13112 K. numaralı
13.05.2010 tarihli kararında belirtmiş olduğu üzere;”1475 sayılı
yasanın 14. maddesi hükümleri uyarınca emeklilik sebebiyle iş
sözleşmesini feshetmesi durumunda ihbar tazminatı talep hakkı
bulunmamaktadır.” Davacı bu sebeple ihbar tazminatı alabilmek için
haksız olarak iş akdinin işveren tarafından sona erdirildiği
iddiasında bulunmaktadır.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz edilen ve Sayın mahkemenin re’sen
göz önüne alacağı nedenlerle tanık ifadelerine karşı
beyanlarımızın kabulü ve hakız davanın reddine karar verilmesini
saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.26.06.2014

                                    
  BEYANDA BULUNAN DAVALI VEKİLİ

                                    
       AV.HASAN AYIK