Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

Gönderilmek Üzere

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

								

DAVACI		:	

VEKİLİ		: 

				

DAVALI		:	

D. KONUSU		:	Tam Yargı

HARCA ESAS

DEĞER		:	9.220,00 TL (Fazlaya İlişkin Haklarımız Saklı kalmak
Kaydıyla)

İZAHI			:	Müvekkil adına kayıtlı bulunan Ford Focuz Marka 2010
model 31 TD x plaka sayılı araç, müvekkilin kardeşi x sevk ve
idaresinde iken 15.03.2014 tarihinde İstaş Akçalı Beldesi yolunda
tek taraflı maddi hasarlı trafik kazasına karışmıştır.

				Kaza neticesinde müvekkilin aracında 8.000,00 TL lik değer kaybı
oluşmuş, bununla birlikte araç 20 gün boyunca kullanılmaz hale
gelmiştir. 

				Söz konusu kazanın meydana gelmesinin nedeni, dilekçemiz ekinde
ibraz etmiş olduğumuz kaza tespit tutanağından da açıkça
anlaşılacağı üzere yol üzerindeki serbest malzemenin
temizlenmemiş olmasından kaynaklanmaktadır. Yine kaza tespit
tutanağı ile sabit olduğu üzere bu olayda kusurlu olan taraf
Akçalı Belediyesi olarak tespit edilmiştir. 

À

Â

 h–

h–

h–

h–

Â

Ä

davalı idarece tarafımıza süre içerisinde olumlu yahut olumsuz bir
cevap verilmemiştir. Bu haliyle zımni ret söz konusu olup,
müvekkilin dava yoluna gitmekten başka bir şansı da kalmamıştır. 

				18.03.2014 tarihli dilekçemizde de açıkça arz ve izah etmiş
olduğumuz üzere müvekkilin aracındaki değer kaybı 8.000,00 TL
müvekkilin araç kiralamak zorunda kalması nedeniyle uğramış
olduğu zarar 720,00 TL ve müvekkilin kaza neticesinde zarar vermiş
olduğu x ait bahçeye ilişkin olarak yapmış olduğu ödeme 500,00 TL
olamak üzere müvekkil toplam 9.220,00 TL zarara uğramış
bulunmaktadır.

DELİLLER		:	Kaza Tespit Tutanağı, Fotoğraflar, Araç Kiralama
Faturası, Mahmut Karasürmeli’ye Yapılan Ödeme Belgesi, Keşif,
Bilirkişi İncelemesi, Sair Deliller.

SONUÇ VE İSTEM	:	Yukarıda arz ve izah etmiş olduğumuz nedenlerle
haklı davamızın kabulü ile 9.220,00 TL nin fazlaya ilişkin
haklarımız saklı kalmak kaydıyla ve kaza tarihinden itibaren
işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı idareden alınarak müvekkile
ödenmesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı idare
üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep
etmekteyiz. 

	Davacı Vekili

Eki: 

Vekaletname Sureti

Kaza Tespit Tutanağı

Fotoğraflar

Araç Kiralama Faturası

Mahmut Karasürmeli’ye Yapılan Ödeme Belgesi

Başvuru Dilekçesi

Posta Alındısı

Tebligat Evrakı