Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ...... 3. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

DOSYA NO 			: 2013/  E.

İSTEMDE 	 

BULUNAN (DAVACI )	: 

                         

VEKİLİ			: 

KARŞI TARAF (DAVALI)	: 

VEKİLİ                : Av

ARTTIRILAN DEĞER 	:  13.063,84-TL.

KONU			: Talep artırım dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR		:

1-) Müvekkilimiz adına açmış olduğumuz davamızda kıdem
tazminatı,ihbar tazminatı,fazla çalışma alacağı,UBGT 
alacağı,hafta tatili alacağı,yıllık izin alacağı,ücret
alacağı istemlerinde bulunmuş ve belirsiz alacak davası 
niteliğinde açmış olduğumuz davada HMK m.107 uyarınca fazlaya
ilişkin haklarımızı saklı tutmuştuk. 

2-) Mevcut bilirkişi incelemesi neticesinde tanzim edilen rapor
uyarınca bilirkişi tarafından hesaplanan NET ÜCRETLER üzerinden, 

Kıdem tazminatı açından   : 1.000,00 TL olan talebimizi 4.716,79
TL artırarak 5.716,79-TL

Fazla mesai ücreti açısından : 500,00 TL olan talebimizi  7.767,09
TL artırarak 8.267,09-TL



 



UBGT ücreti açısından     : 100,00 TL olan talebimizi   
579,96 TL artırarak  679,96-TL

olmak üzere toplam 13.063,84 TL tutarında ve bu tutarlara işleyecek
olan faiz oranında artırmaktayız.Bilirkişi raporu uyarınca
artırdığımız alacak tutarları açısından en yüksek banka
mevduat faiz tutarı uygulanmak suretiyle davalıdan tahsili ile
davacı müvekkile verilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER  : 6100 S.K, m.107 ve ilgili mevzuat

SONUÇ VE İSTEM		: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,talep
artırım dilekçemizin kabulü ile iş bu dilekçe ile artırım
yapmış olduğumuz alacak tutarları açısından en yüksek banka
mevduat faiz tutarının uygulanması suretiyle iş bu alacakların
davalıdan tahsiline karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla
talep ederim.  06.08.2015                       
          

       

                      

                    DAVACI VEKİLİ

                      Av.