Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          TAKSİRLİ İFLAS EDEN KİŞİNİN CEZALANDIRILMASI İSTEMİ DİLEKÇESİ

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

MÜŞTEKİ    : ... Bankası A.Ş. ......Şubesi

VEKİLİ        : Avukat Adı - Soyadı ve Adresi

ŞÜPHELİLER : Adı - Soyadı ve Adresi Açık Kimliği, Adres

Adı - Soyadı ve Adresi Açık Kimliği, Adres

SUÇ               : Taksiratlı İflas, Taksirli İflas

SUÇ TARİHİ     : .........../............/...........

TALEP KONUSU : İflasına karar verilen müvekkil bankaya borçlu .......
Ltd. Şti. Yetkililerinin taksirli iflas suçu sebebiyle Türk Ceza
Kanununun 162. maddesi ve ...... İcra ve İflas Kanununun 310/7. maddesi
gereğince cezalandırılması talebidir.

 

AÇIKLAMALAR :

1- Müvekkilim bankanın ........Şubesi'ne Genel Nakdi ve Gayrı nakdi
Sözleşmesinden dolayı borçlu ......... Ltd. Şti. aleyhinde ..... ......
Müdürlüğünün ....... E. sayılı, ...... ...... Müdürlüğü'nün
.....-......-.....- sayılı dosyaları ve. ...... Müdürlüğü'nün ........
sayılı dosyası ve şirket ortağı ...... hakkında ...... ......
Müdürlüğü'nün ...... E. sayılı dosyası üzerinden ...... takiplerine
geçilmiştir.

2- ...... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ...... tarih ve .... E. .... K.
sayılı ilâmı ile şirketin iflasına karar verilmiştir. Ancak, şirket
yetkilileri ya da vekili ....... tarihli birinci alacaklılar
toplantısına iştirak etmemiş, müflis sorguya gelmemiş, beyanı
alınamamıştır. Bu sebeple de ticari defterler ibraz edilmediğinden
alacak talepleri defterlerden kontrol edilememiştir.

3- ...... İcra ve İflas Kanunu'nun 310. maddesinde taksiratlı iflas
suçunun oluşturan haller sayılmıştır. Böylece, iflas takibi sırasında
mahkeme, iflas idaresi ve ya iflas dairesi tarafından çağrıldığı halde
makbul bir mazeret olmaksızın gelmeyen müflisin Türk Ceza Kanunu'nun
162. maddesi gereğince cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır.

4- Yukarıda belirtilen gerekçelerle taksirli iflas/taksiratlı iflas suçu
sebebiyle şirket yetkilisi şüpheliler hakkında suç duyurusunda
bulunmamız zorunlu olmuştur. 

DELİLLER : ....... İflas Müdürlüğünün ...... E. sayılı dosyası, Müvekkil
bankanın alacaklı, ...... Ltd. Şti. nin borçlu olduğu ...... dosyaları,
(.... ...... Müdürlüğü'nün ..... E. sayılı, ...... ...... Müdürlüğü'nün
................sayılı, Ankara...... Müdürlüğü'nün .......E. sayılı
dosyaları), Borçlu şirkete ait ticaret sicil gazetesi ve tüm yasal
deliller.

HUKUKİ SEBEPLER : Türk Ceza Kanunu md. 162, H.U.M.K. ve ilgili diğer
mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda belirtilen sebeplerle müvekkil bankaya
......Ltd. Şti. Yetkilileri hakkında taksirli iflas/taksiratlı iflas
suçu sebebiyle Türk Ceza Kanunu'nun 162. maddesi ve İcra ve İflas
Kanununun 310. maddesi gereğince ceza davası açılmasını, sanıklar
hakkında tutuklama kararının çıkarılmasının sağlanmasını, takipsizlik
kararı verilmesi halinde karara itiraz edebilmemizi teminen takipsizlik
kararının bir örneğinin tarafımıza tebliğini, dava açılması halinde
davaya müdahil olarak katılmamızı teminen tarafımıza duruşma gününün
tebliğ edilmesini vekâleten talep ederim.

 

... Bankası A.Ş.

Vekili

Avukat Adı - Soyadı ve Adresi

İmza