Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ………… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO :

Alacaklı Vekili geldi. Beyanla; Dosya alacağını haricen tahsil ettik.
Takipten feragat ediyoruz. Bu nedenle dosyada vaki haczin fekki ile
ilgili mercilere bu konuda müzekkere yazılmasına çek aslının tarafımıza
iadesine karar verilmesini talep ederim dedi.

Alacaklı Vekili

(İİK. m. 8, 21, 110)