Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

      22/06/2015

 T.C. … SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

 Sunulmak Üzere

 T.C. … CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 Gönderilmek Üzere

 T.C. … CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

SORUŞTURMA NO : …

İTİRAZ EDEN

(MÜŞTEKİ) : …

VEKİLİ : …

ŞÜPHELİ : …

KONU : Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara

 itirazlarımızın kabulü ile şüpheli hakkında kamu davası açılmasına
 karar verilmesi isteğidir.

SUÇ TARİHİ VE YERİ : …

TEBELLÜĞ TARİHİ : 18/06/2015

AÇIKLAMALAR :

Şüpheli … hakkında başlatılan soruşturmada T.C. … Cumhuriyet
Başsavcılığı tarafından 11/06/2015 tarihinde verilen Kovuşturmaya Yer
Olmadığına Dair Karar, usul ve yasaya aykırıdır.

Savcılık makamı, abonesiz sayaçtan geçirilerek elektrik kullanıldığı,
kullanılan tüketim miktarının belli olduğu, bu nedenlerle suçun yasal
unsurları oluşmadığı gerekçesi ile sanık hakkında kovuşturmaya yer
olmadığına dair karar vermiştir.

TCK.nun 163/3. Maddesinde “Abonelik esasına göre yararlanılabilen
elektrik enerjisinin, suyun veya doğal gazın sahibinin rızası olmaksızın
ve tüketim miktarının belirlenmesini engelleyecek şekilde tüketilmesi
halinde kişi hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına
hükmolunur.” Hükmü düzenlenmiştir. Doktrine göre madde hükmü lafzından
suçun bağlı hareketli bir suç olduğu, sahibinin rızası olmaksızın ve
tüketim miktarının belirlenmesini engelleyici hareketler yapılması
gerektiği anlaşılmaktadır. Bu hareket ya enerjinin tüketim miktarını
gösteren tesisatın tüketim miktarını hiç göstermemesi ya da daha az
göstermesi ve yahut abonelik esasına göre kurulması gereken tesisatın
abonelik ilişkisi kurulmaksızın tüketim miktarının ödenmemesi suretiyle
yararlanılması şeklinde ortaya çıkabilir. (Marmara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
Zahit Yılmaz, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ceza ve
Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Özge Apiş)

Savcılık makamının vermiş olduğu bu karar, T.C. Yargıtay içtihatları ile
de uyuşmamaktadır. Şöyle ki;

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 13/06/2006 tarih, 2006/7-160 E. ve
206/161 K. sayılı kararında “… bir engel bulunmamasına rağmen uzunca bir
süre abonelik işlemi yaptırılmayarak idarenin denetim olanağının
engellenmesi halinde suç kastının bulunmadığı söylenemez…” şeklinde
hüküm kurulmuştur.

Sanık, aboneliğinin iptalinden sonra kullandığı enerji bedelini bu güne
kadar ödemediği gibi, yeni abonelik için kuruma başvuru da yapmamıştır.
Sanığın suç işleme kastının bulunduğu şüphesizdir. Savcılık makamının
kararı, usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda sunulan ve Sayın Hakimliğinizce doğrudan
dikkate alınacak nedenler ile kovuşturmaya yer olmadığına dair karara
itirazlarımızın kabulü ile şüpheli hakkında kamu davası açılmasına karar
verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

Saygılarımla,

Av. …

EK: Onaylı vekaletname örneği