Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     İSTANBUL ANADOLU SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

Gönderilmek Üzere

İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

SORUŞTURMA NO		 : 2015/22934

KARAR NO				 : 2015/21345

İTİRAZ EDEN			: 

ŞÜPHELİ				: 

SUÇ					: Hakaret, ölümle tehdit

SUÇ TARİHİ			: 

İTİRAZ KONUSU			: Takipsizlik Kararının Kaldırılması

İTİRAZ EDİLEN KARAR		: İstanbul Anadolu Cumhuriyet
Başsavcılığı’nın 24.02.2015 tarih ve 2015/…. soruşturma
2015/….. karar sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı.

KARARIN TEBLİĞ TARİHİ	:	

İTİRAZ NEDENLERİ		: 1- Sayın savcılık suç tarihinin …….
olduğu, şikayetin 13.02.2015 tarihinde yapıldığı, suçun hakaret
olduğu soruşturulmasının ve kovuşturulmasının şikayete tabi
olduğu, şikayete tabi suçlarda şikayet süresinin 6 ay olduğu,
olayda 6 aylık sürenin geçirildikten sonra şikayetin
yapıldığını, bu sebeple suçun yasal unsurlarının oluşmadığı
kanaatine varılarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar
vermiştir.

					  2- Bu olayla ilgili 08.08.2014 tarihinde bizleri ölümle tehdit
eden ve bize hakaret eden şüpheli ………emniyete başvurarak
şikayetçi olmuştuk. (Ek:1) Ancak olayla ilgili şüpheli hakkında
yapılan 2014/……. nolu soruşturma dosyasında sadece
………..kasten yaralanması ile ilgili dava açılmıştır. Ancak
bize karşı işlenen ölümle tehdit ve Hakaret suçlarından dolayı 
herhangi bir soruşturma 

yapılmamıştır. 

¨

Ú

*

:

¨

Ö

Ú

) nolu soruşturma dosyası incelenmeden 6 aylık süre içerisinde
şikayetin yapılmadığını gerekçe göstererek kovuşturmaya yer
olmadığına karar verilmesi usul ve yasaya aykırılık teşkil
etmektedir. Biz 6 aylık süreyi aşmadan yasal süresi içerisinde
şikayetimizi yaptık. Yasal süresi içerisinde şikayet yapıldığı
halde savcılığın bu şikayetimizle ilgili herhangi bir karar
vermemiş olması savcılığın kusurudur. Bu sebeple vermiş
olduğumuz dilekçede de belirttiğimiz gibi yasal süresi içerisinde
şikayetimizi yaptığımız halde bu şikayetimizle ilgili bir karar
verilmediğinden iş bu şikayet dilekçesi verilmiştir. Bu sebeplerle
iş bu itirazı yapma zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER				: 1. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının
2014/115105 nolu soruşturma dosyası

                               2.
İstanbul …. Asliye Ceza Mahkemesinin 2014/….. Esas sayılı
dosyası, Emniyete vermiş olduğumuz ifadelerimiz ve belgeler v türlü
yasal delil.

NETİCE VE TALEP		: Yukarıda açıklanan nedenler ve makamınızın
resen gözeteceği diğer hususlar çerçevesinde, İtirazımın
kabulüyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 24.02.2015
tarih ve 2015/…. soruşturma 2015/….. karar sayılı kovuşturmaya
yer olmadığına dair kararının kaldırılmasına ve şüpheli
hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımızla
 arz ve talep ederiz. 09.03.2015

     İTİRAZ EDEN