Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          …..NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

İCRA DOSYA NO :

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

VEKİLİ :

KONU : …………..E. Sayılı takibin iptali talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR : ………… E. dosyası kapsamında müvekkil firma aleyhinde icra
takibi başlatılmıştır. Yapılan takip hukuka aykırılık içermekte olup, iş
bu takibin iptali gerekmektedir. Şöyle ki;

Müvekkil şirket hakkında ……… Asliye Ticaret Mahkemesi’nin …………. E. nolu
dosyası ile iflas erteleme davası açılmış olup, …./…./……. tarihinde
ihtiyati tedbir yönünde karar verilmiştir. Karara göre bu süreçte
ihtiyati tedbir karar tarihinden itibaren müvekkil şirket hakkında 6183
sayılı kanuna göre yapılan takiplerde dahil olmak üzere takip
yapılamamasına, karar tarihinden önce yapılan takiplerin de durmasına
karar verilmiştir.

MÜVEKKİL ŞİRKET ALEYHİNE BAŞLATILAN TAKİP İHTİYATİ TEDBİR KARARINDAN
SONRA BAŞLATILMASI SEBEBİ İLE SÖZ KONUSU İCRA TAKİBİNİN İPTALİ
GEREKMEKTEDİR.

Huzurdaki dava konusu takip incelendiğinde de görüleceği üzere müvekkil
şirket aleyhine icra takibi ………….. tarihinde yapılmış olup, yukarıda
belirtilen ihtiyati tedbir kararı ise …………… tarihinde alınmış
olduğundan, ihtiyati tedbir kararına binaen icra takibinin iptali
gerekmektedir.

Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle söz konusu iş bu icra takibi
iflas erteleme yönünde verilmiş ihtiyati tedbir kararından sonra
başlatılmış olduğundan iş bu icra takibinin iptalini Sayın Mahkemeden
isteme zorunluluğu hâsıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : İİK, HMK, BK ve ilgili yasal mevzuat

DELİLLER :

1-) ……………….. E. Sayılı dosyası(İlgili İcra

Dairesinden Celp Edilecektir.)

2-) …………….. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin ………… E. Numaralı

…………. tarihli İhtiyati tedbir kararının onaylı sureti (Ektedir)

3-) Tanık, Yemin ve her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda açıkladığımız nedenlerden kaynaklı söz konusu
icra takibi; ……….. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin ………….. E. nolu dosyası
………… tarihli ihtiyati tedbir kararından sonra icra takibine başlanması
sebebiyle DOSYA ÜZERİNDEN YAPILACAK İNCELEME İLE takibin iptaline karar
verilmesine, Sayın Mahkeme aksi kanaatte ise yapılacak yargılama ile
takibin iptal edilmesine, yargılama masrafları ve vekâlet ücretinin
davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini Saygılarımızla arz ve
talep ederiz.

Av…………………………