Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     … … İCRA HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO				: …/…

TAKAS TALEBİNDE 

BULUNAN				:

VEKİLİ				:

KARŞI TARAF			:

KONU	: Takibin iptali ve takas-mahsup talebimize ilişkindir.

AÇIKLAMALAR			:

1-) Müvekkilimiz aleyhine, …. … Asliye Hukuk Mahkemesi’ nin
…../…. Esas …../….. Karar sayılı karşılıklı alacak ve
borca hükmedilen ilamı nedeniyle …… İcra Müdürlüğü’ nün
……/…. Esasında kayıtlı icra dosyasıyla icra takibine
başlanmış bulunmaktadır. 

2-) Yukarıda bilgileri yer alan ilam sonucunda müvekkilimiz lehine
……-TL, karşı taraf lehine ise …..-TL ye hükmedilmiştir.
Dilekçemize ekli ilam üzerinde yapılacak inceleme ile de
görüleceği üzere müvekkilimiz lehine hükmedilen alacak karşı
tarafın talep ettiği miktardan fazladır. Bu nedenle karşılıklı
olan alacak borç ilişkisinin fazla olan miktar oranında takas ve
mahsup edilerek takibin iptaline karar verilmesi için mahkemenize
başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur. 

HUKUKİ NEDENLER  	: 818 S. K. m. 118, 122 ve ilgili mevzuat.	

ˆ

^

`

†

ˆ

ú

þ

Ò

ऀye Hukuk Mahkemesi’ nin …../….. E. …./…. K.  

                         sayılı ilamı, …
İcra Müdürlüğü’ nün …/ … E. sayılı dosyası ve ilgili
sair deliller.

					 

SONUÇ VE İSTEM 		: Açıkladığımız nedenlerle, … İcra
Müdürlüğü’nün …/… dosya numarası ile takibe konulan ilamda
belirtilen miktarlar arasında gereken takas ve mahsubun yapılarak,
müvekkilimiz aleyhine yapılan takibinin iptaline karar verilmesini,
müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

Takas Talebinde Bulunan Vekili

     Av.