Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     3091 Sayılı Yasa Gereğince Tahliye (Müşteki)

 … KAYMAKAMLIĞI’NA

MÜŞTEKİ                  : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

MÜTECAVIZ            : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

KONU                         : İşgal edilen taşınmaza ilişkin
müdahalenin meni.

AÇIKLAMALAR

 1. … adresinde bulunan taşınmaz … başlangıç tarihli kira sözleşmesi
 ile C’ye kiralanmıştır. … Sulh Hukuk Mahkemesinin …. sayılı
 dosyasından yapılan tespitte taşınmazın B isimli şahıs tarafından
 kullanıldığı tespit edilmiştir. Kira sözleşmesinde 3. şahıslara devir
 ve ciro yasağı mevcutken halen taşınmaz kiracı dışında işgal edilmiş
 durumdadır.

 2. İşgalci, müvekkilimin haberi olmaksızın ve hiçbir hukuki gerekçe
 mevcut olmamasına rağmen bilgi ve muvaffatimiz dışında taşınmazı işgal
 etmiştir. Müvekkilimin gerek mülkiyet hakkı gerekse yasal zilyetlik
 hakkı işgalci tarafından ihlal edilmektedir. Kendisine bu işgallerine
 son vermeleri bildirilmişse de işgalci halen müvekkile ait taşınmazda
 haksız ve hukuka aykırı şekilde bulunmaktadır.

DELİLLER                : Tapu sureti (Ektedir), kira sözleşmesi  
(Ektedir),

Tespit raporu (Ektedir), tanık beyanı ve her türlü yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER: 3091 s. K. ve ilgili mevzuat hükümleri.

SONUÇ VE İSTEM

Yukarıda kısaca arz ve izah edilen nedenlerle;

 1. Durumun aciliyetine binaen karşı tarafa tebligat yapılmaksızın
 derhal keşif yapılmasına,

 2. Karşı tarafa tebligat yapılacaksa bu tebligatın aynı gün içerisinde
 görevli memur eliyle yapılmasına,

 3. 3091 sayılı yasa kapsamında, keşif yapılarak taşınmaz sınırlarının
 tespiti ile, mütecaviz şahısların haksız müdahalesinin men’ine,

 4. Masrafların mütecavize yükletilmesine karar verilmesini
 saygılarımla vekaleten dilerim.

Saygılarımla,

(Tarih)

MÜŞTEKİ VEKİLİ

Av. (Ad Soyad, İmza)