Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

         TUZLA ( ) SULH HUKUK MAHKEMESİ

				SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI           : ………………..

VEKİLİ             : …………………………

DAVALI            : …………………………..

KONU             : Akdin feshi, mecurun tahliyesi istemini
havi dilekçedir.

AÇIKLAMALAR       :

                    Davalı, 01.06.2005 başlangıç
tarihli kira kontratına istinaden, …………………………..
İstanbul adresindeki gayrimenkulü müvekkilden kiralamıştır. 

                    Davalının Kasım 2008 ayına
ait 880-YTL kira parasını ödememesi üzerine müvekkil tarafından 
Kartal 12. Noterliği’nin 12.11.2008 keşide tarihli ihtarı ile  30
gün zarfında kira borcunu ödemesi, aksi taktirde akdin feshi ve
mecurun tahliyesi için davası açılacağı , hususu bildirildiği 
halde ihtarname semeresiz kalmıştır. Davalıya ihtarname 20.11.2008
tarihinde tebliğ edilmiştir.

6

:

R

–

°

²

Ê

 hI

 hI

 hI

 hI

hI

 hI

Ð

Ò

Ê

Î

 

V

X

Z

–

¢

 hI

 hI

 hI

 hI

 hI

(şbu davanın açılma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : B.K., 6570 SK, H.U.M.K. ve sair mevzuat.

 

DELİLLER          : Kira sözleşmesi, ihtarname ve sair
deliller.

NETİCE VE TALEP    :Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle,kira
alacağına ilişkin talep ve diğer dava halklarımız saklı kalmak
üzere, 01.06.2005 başlangıç tarihli kira kontratının feshine;
davalının mecurdan tahliyesine	; mahkeme masrafları ve ücreti
vekaletin davalıya yüklenmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.

							Saygılarımızla	

						      Davacı Vekili

						…………………….