Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          … HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI                                :

VEKİLİ                                 :

DAVALI                                :

KONU                                   : Kira bedelinin tespiti
talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                 :

1- Davalı …/…/… tarihli kira sözleşmesi gereği müvekkilimin maliki
bulunduğu taşınmazda aylık …TL kira karşılığı oturmaktadır.

2- Davalının ödemekte bulunduğu kira bedeli emsallerinin çok altında
olduğundan müvekkil davalı kiracıya ……. tarihindeki ihtarname ile kira
bedeli artırımı hakkındaki isteğini bildirmiş olmasına rağmen davalı
buna yanaşmamıştır.

3- Aylık kira bedelinin toptan eşya ve geçim endeksleri ve ekonomik
esaslar göz önünde tutularak  rayiç bedellere uygun bir oranda tespit
edilebilmesi ve …….TL sına çıkarılmasını talep için sayın Mahkemenize
başvurma mecburiyetimiz doğmuştur.

H. NEDENLER                    : 6570 Sayılı kanun ve ilgili mevzuat .

H. DELİLLER                      : Kira sözleşmesi, ihtarname, bilirkişi
incelemesi ve sair yasal

    deliller.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda arz ettiğim  nedenlerden dolayı
yargılama yapılarak kiralananın aylık kira bedelinin …TL.sı olarak
tespitine, işbu kira bedelinin …/…/…tarihinde başlayan kira döneminden
itibaren geçerli sayılmasına,yargılama giderlerinin ve ücreti vekaletin
davalıya tahmiline  karar verilmesini saygıyla vekaleten  dilerim.
…/…/….

Davacı Vekili

Av.