Giriş yap
Kayıt ol

        ……………………………… NÖBETÇİ SULH HUKUK
HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI		...

VEKİLİ 		:…………………….

DAVALI		:……………… ……………….

DAVA KONUSU	:İşyeri ihtiyacına dayalı tahliye talebi ve fazlaya
ilişkin haklarımız sakı kalmak kaydıyla 1250€X2.13=2.662.-YTL
kira alacağımızın hüküm altına alınması talebinden ibarettir.

OLAYLAR		:1. Davalı ………………….., mülkiyeti
………………….. ait iken müvekkilim …………………’e
geçen ve ………….. ili, ……………… ilçesi, …………..
Mahallesi, 415 Pafta,….. Ada, 6 Parselde kain arsa ve içindeki kargir
binanın bulunduğu ………………….. adresindeki işyerinde
15.9.2006 başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı
olarak oturmakta ve halen yıllık 2.500€ kira ödemektedir

2- Mezkür gayrimenkulü müvekkilim satın aldıktan sonra davalıya
… 5. Noterliğinden 25.06.2008 tarih, 13392 yevmiye no’lu
ihbarnameyi göndererek kiracı olarak oturduğu gayrimenkulü satın
aldığını ve işyeri olarak kullanacağını, buraya ihtiyacı
olduğunu ihbar etmiştir. Yine ….. 3. noterliğinden 28.08.2008 tarih
ve 16628 yevmiye numarası ile ………………… vekili olarak
tarafımızdan keşide edilen ihtarnamede o tarihe kadar birikmiş kira
alacağının ve bu tarihten sonraki, işyerini tahliye edene kadar
ödeyeceği kiraların tarafımıza ya da mülk sahibi
……………..’e ödemesini aksi halde temerrüde düşeceğini
ihtar etmiş bulunmaktayız. Davalı ise mezkür işyerini tahliye
etmediği gibi şu ana kadar kiralarını da ödememiştir.

3- Müvekkilimin bu iş yerine ihtiyacı vardır. Zira kendisi de kirada
oturmakta ve eczacılık yapmaktadır. Bu durum davalıya hem şifahen,
hem de ihtarnameler yoluyla defalarca izah edilmesine rağmen davalı
mezkür yeri şu ana kadar tahliye etmemiştir.Bu sebeple müvekkilin
işyeri ihtiyacına dayalı iş bu tahliye davasının açılması
zorunluluğu doğmuştur.

*

kkil satın aldığı gayrimenkulün eski malikinin tüm haklarına
halef olacağından, davalının şu ana kadar 6 aylık kira bedelini
olan 1250 € karşılığı 2662 YTL’nin müvekkile ödemesi
gerekmektedir. Ancak şu ana kadar herhangi bir ödeme
yapılmamıştır. 

HUKUKİ SEBEPLER:6570 Sayılı Kanun, Borçlar Kanunu, Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER:25.06.2008 ve 28.08.2008 tarihli ihbarnameler, tapu
kaydı, tanık beyanları, bilirkişi, yemin ve gerektiğinde her
türlü hukuki deliller.

 CEVAP SÜRESİ:10 gündür.

SONUÇ ve TALEP:Yukarıda sayılan nedenlerle İŞYERİ ihtiyacına
dayanılarak açılan davamızın kabulü, aynı yerİ müvekkilin
satın aldığını ihbar ettiği tarihten itibaren eski malikin halefi
sıfatıyla kira alacaklısı olduğundan dava tarihine kadar işlemiş
olan kira borcunun 1250 €X2.13=2662.- YTL’nın ihbar tarihinden
karar tarihine kadar temerrüd faiziyle, karar tarihinden itibaren ise
yasal faiz ile ödemesinin hüküm altına alınmasına , ayrıca
davalının kiracı olarak oturmakta olduğu yukarda belirtilen adreste
bulunan işyerlerini tahliyesine ve yargılama giderleri ile ücreti
vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini
saygılarımla arz ve talep ederim.18/12/2008

 Davacı Vekili

Av. ……………….

 

EK	: 1.)    Onanmış vekaletname örneği,

 2.)    25.06.2008 ve 28.08.2008 tarihli ihbarnameler


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78