Giriş yap
Kayıt ol

        ÇATALCA ( ) İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

ŞİKAYETÇİ : ………………………………A.Ş.

VEKİLLERİ : Av. .

SANIKLAR : ……………………………….Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.

SUÇ : Taahhüdü İhlal

SUÇ TARİHİ : 20.07.2007

İCRA DOSYA NO : Çatalca İcra Dairesi Müdürlüğü'nün 2007/10 Esas

KONU : Taahhüdünü ihlal eden borçlu şirket yetkilisi-sanığın, HAPİS

CEZASI ile tecziyesine karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR :

1* Borçlu şirket hakkında, Çatalca İcra Dairesi Müdürlüğü'nün 2007/10
Esas sayılı dosyası ile icra takibine geçilmiş, takip kesinleşmiştir.

2* 9.7.2007 Günü Borçlu şirket merkezinde haciz uygulanmıştır.

Borçlu şirket yetkilisi………….., haciz esnasında İcra Müdürü vekili
huzurunda, 9.600,00-YTL yi, 20.07.2007 tarihinde ödeme taahüdünde
bulunmuştur. Taahüd zapta geçmiştir. Huzurdaki Alacaklı vekili taahüdü
kabul etmiştir. Kabul beyanı, borçlu şirket yetkilisine tefhim
edilmiştir. Kabul ve tefhim zapta geçmiştir.Borçlu Şirket yetkilisine
hukuki ve cezai sorumlulukları anlatılmış ve zapta geçilmiştir.

3* Borçlu Şirket yetkilisi 9.600.-YTL yi 20.07.2007 tarihinde ödemeyi
taahhüt etmişse de, taahhüt ettiği tarihte ve daha sonra borcunu
ödememiştir. Böylece borçlu, İİK. 340. maddeyi ihlal etmiş
bulunduğundan, işbu şikayetin yapılması zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER: İİK. 340. Madde ve ilgili mevzuat.

DELİLLER : Çatalca İcra Dairesi Müd.'nün 2007/10 E. sayılı dosyası, vs.
deliller.

NETİCE ve TALEP : Arzolunan sebeplerle; taahhüdünü ihlal eden sanığın
HAPİS CEZASI ile tecziyesine, masraf ve ücreti vekaletin kendisine
yüklenmesine karar verilmesini saygıyla, bilvekale, arz ve talep ederiz.

Saygılarımla.

Şikayetçi …………………………Ticaret A.Ş.

Vekili Av..

EK: Onanmış Vekaletname Örneği

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78