Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     			

…İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

ŞİKAYETÇİ 

(ALACAKLI)		: 

VEKİLİ			: AV. 

ŞÜPHELİ (BORÇLU)	: 

SUÇ				: Taahhüdü İhlal.

SUÇ TARİHİ		: 

KONU			: Şüpheli/borçlunun taahhüdünü ihlal nedeniyle
cezalandırılması 				istemimizdir.

AÇIKLAMALAR		:

1-) Şüpheli borçlu hakkında İzmir .. İcra Müdürlüğü
2014/….. E. sayılı takip dosyası ile icra takibine geçilmiştir ve
takip kesinleşmiştir.

2-) Daha sonra borçlu icra müdürü huzurunda ve alacaklı vekilinin
muvafakatiyle borcunu muayyen müddette ödemeyi taahhüt etmiş ancak
haklı bir sebebi bulunmaksızın borcunu taahhüt ettiği tarihte
ödememiştir. Bu husus icra dosyasında da sabittir. 

€

–

 

à



-

:

š

°

È

à

6unluluğumuz doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER	: 2004 S. K. m. 340 ve ilgili mevzuat. 

HUKUKİ DELİLLER	: İzmir …. İcra Müdürlüğü 2014/…. E.
Sayılı İcra takip 

                         dosyası ve diğer
deliller.

SONUÇ VE İSTEM		: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle
taahhüdünü ihlal eden şüpheli/borçlunun cezalandırılmasına, 
yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin borçluya yükletilmesine,
müvekkilimiz adına karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla
talep ederiz. /../2015

										Davacı Vekili

								    	     Av.