Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                    : 

VEKİLLERİ            :

DAVALI                    :

                  

SUÇ                           : Taahhüdü
ihlal.

KONU                       :Taahhüdünü ihlal
eden borçlu sanığın, HAPİS CEZASI ile
                                    
tecziyesine karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR    :

1- Sanık borçlu hakkında. İcra Müdürlüğü’nün E. sayılı
takip dosyası ile icra takibine geçilmiştir ve takip
kesinleşmiştir.

2- Daha sonra borçlu, icra memuru huzurunda ve alacaklının
muvafakatiyle borcunu muayyen müddetle ödemeyi taahhüt etmiş ancak
haklı bir sebebi bulunmaksızın borcunu taahhüt ettiği tarihte
ödememiştir. Bu husus icra dosyasında da sabittir.  

:

d

æ

ì

æ

İİK. nun  340. maddesini ihlal etmiş bulunan borçlunun tecziyesi
için sayın mahkemenize başvurma zorunluluğumuz doğmuştur.

H. NEDENLER          : İİK madde 340 ve ilgili mevzuat 

H. DELİLLER           : Sincan İcra
Müdürlüğü’nün E. sayılı icra takip dosyası ve diğer yasal
deliller.

SONUÇ VE İSTEM  : Taahhüdünü ihlal eden borçlu sanığın hapsen
tecziyesi ile yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı borçlu
üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygıyla vekaleten
dileriz.