Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

VEKİLİ :

ADRES :.

DAVALI :

ADRES :

KONU : SÜRESİ DOLAN İPOTEĞİN KALDIRILMASI VE TAPU SAYFASINA ŞERHİ

AÇIKLAMALAR:

1. Müvekkil adına İSTANBUL İLİ ESENYURT İLÇESİ NİTELİĞİNDE Kİ taşınmaz
  üzerine LEHİNE 03/04/2013 tarihinde süreli sınırsız ve birinci
  derece ipotek tahsis edilmiştir. ( EK-1)

2. Söz konusu ipotek ek de yer alan tasdikli örneğinden de anlaşılacağı
  üzere 31/05/2013 tarihinde son bulacak olan bir SÜRELİ BİR
  İPOTEKTİR.

3. Söz konusu süreli ipotek CEPHE SİSTEMLERİ SAN.TİC.ŞTİ.İLE ARASINDA
  HAYAT BULAN İKİ ADET SÖZLEŞMENİN AVANS TEMİNAT MEKTUBU YERİNE
  VERİLMİŞ OLAN BİR İPOTEKTİR. Şöyle ki; iki firma arasında akdedilen
  01/03/2013TARİHLİ. İNŞ. ALT YÜKLENİCİ SÖZLEŞMESİ İLE
  01/03/2013TARİHLİ YÜKLENİCİ SÖZLEŞMESİ için sözleşmede YER ALAN 3 AY
  SÜRELİ 200.000 tl TUTARLI AVANS TEMİNAT MEKTUBU YERİNE SÜRELİ İPOTEK
  TESİS EDİLMİŞTİR. Yani zyron yapı firması 3 aylık avans teminat
  mektubu vermeyerek yerine süreli ipotek tahsis etmiştir. İki adet
  sözleşme olması hilafında toplam 400.000 tl tutarlı ipotek
  sağlanmıştır. Nitekim ipoteğin kurulmasına ilişkin TAPUYA VERİLEREN
  VE SÖZ KONUSU GAYRİMENKULUN SAYFASINA ŞERH EDİLEN ÜST YAZIDA AÇIK
  BİR BİÇİMDE SÖZLEŞME İLİŞKİSİNE İSTİNADEN OLDUĞUNU ORTAYA KOYMUŞTUR.

4. 

5. SÜRE DOLMUŞTUR. Yukarıda izah ettiğimiz üzere avans teminat
  mektubunun da süreli olması dolayısı ile ipotekte süreli olarak
  tahsis edilmiş ve son bulma tarihi 31/05/2013 OLARAK belirlenmiştir.
  Ancak lehine ipotek tesis edilen LTD.ŞTİ. ipoteğin kaldırılmasını
  talep etmemektedir. Söz konusu ipotek süreli bir biçimde avans
  teminat mektubu yerine tesis edilmiştir. Süre dolduğu gibi aradaki
  akid dahi ifa edilerek son bulmuştur. Arada akdi bir ilişki dahi
  kalmamış tüm ticaret ifa ile son bulmuştur. Davalı kasten
  kötüniyetli davranarak ipoteğin terkin edilmesini istememekte ve SON
  BULMUŞ OLAN BİR AYNİ HAKKI KÖTÜ NİYETLİ OLARAK BULUNDURMAKTADIR.

6. BORÇ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR.

Müvekkilimin o tarih de ortağı olduğu CEPHE SİSTEMLERİ SAN.TİC.ŞTİ. ‘NIN
YÜKLENİCİ SIFATI İLE YER ALDIĞI 01/03/2013TARİHLİ ALT YÜKLENİCİ SÖZ.(
EK-2) VE 01/03/2013TARİHLİ ( EK-3) ALT YÜKLENİCİ SÖZLEŞMELERİNE
İSTİNADEN KURULAN BİR AYNİ HAKDIR. Her ne kadar ipotek senedinde
müvekkil 400.000 tl borçlu olarak görünmekteyse de borç mevcut olmayıp,
ipoteğin bir para alacağını ihtiva etmesi gerektiği kuralı doğrultusun
da keşide edilmiş bir tutardır. Nitekim ipotek üst yazısı ve banka ile
ticari defterler ile bu husus açıkça anlaşılacaktır. ( EK-4)

7. Müvekkil , sözleşmeler de işveren sıfatı ile yer alan LTD.ŞTİ. adına
  sözleşmelerin 7.1. ( BAKINIZ EK-2 SAYFA 8 , EK-3 SAYFA 8 )Maddesinde
  yer alan 3 AY SÜRELİ AVANS TEMİNAT MEKTUBU YERİNE GEÇİCEK İPOTEĞİ
  TAHSİS ETMİŞTİR. . Buradan da anlaşılacağı üzere hiçbir borç veya
  alacak ilişkisi söz konusu olmayıp tamamen sözleşmenin bir
  maddesinin hayata geçirilmesi için verilen teminattır.

8. Bu itibar ile iki adet sözleşmeye istinaden her bir sözleşme için
  200.000 TL olmak üzere toplam 400.000 TL 31/05/2013 tarihine değin
  kurulan ipoteğin terkin edilmesi gerekmektedir.

9. 31/05/2013 tarihinden bu yana yapılan tüm görüşmelere rağmen davalı
  taraf halen ipoteğin kaldırılmasını talep etmeyerek esasen son bulan
  hakkını açıkça zorla kötüye kullanmaktadır.

10. İpoteğin dayandığı temel gerekçenin son bulmuş olması ve ipoteğin
  süresinin dolmuş olması anlamında , somut olarak hakkın mevcudiyeti
  de son bulmuştur. BU İTİBAR İLE İYİ NİYETLİ OLARAK TERKİN İLE
  DÜZELTİLMEYEN TAPU SİCİLLİNİN MAHKEMENİZ KARARI İLE DÜZELTİLMESİ
  GEREĞİ HASIL OLMUŞTUR.

11. Bu itibar ile süresi dolan, hiçbir asıl borç ilişkisini yansıtmayan,
  altında ki akdin dahi son bulduğu söz konusu ipoteğin , TAPU TERKİN
  HARÇ VE MASRAFLARIN , YARGILAMA HARÇ VE MASRAFLARI İLE NİSPİ ÜCRETİ
  VEKALETİN DAVALIYA YÜKLETİLEREK KALDIRILMASINA HAKKINDA KARAR
  VERİLEREK TAPUNUN İLGİLİ SAYFASINDAN TERKİNİNİN SAĞLANMASINI VEKİL
  EDEN ADINA SAYGI İLE ARZ EDERİM.

HUKUKİ DELİLLER : A) 01/03/2013TARİHLİ ALT

 YÜKLENİCİ SÖZ.

 B) 01/03/2013TARİHLİ ALT YÜKLENİCİ SÖZ.

 C) RESMİ İPOTEK S. ÖRN.

 D)ESENYURT TAPU M. İPOTEK ÜST YAZISI

 E) TAPU SENEDİ

 F) YASAL TÜM DELİLLER VE EMSAL KARARLAR

HUKUKİ DAYANAKLAR : TÜRK MEDENİ KANUNU, HUKUK USULLERİ KANUNU, TÜRK

 TİCARET KANUNU VE YASAL TÜM MEVZUAT VE TÜM HUKUK KAYNAKLARI

SONUÇ VE İSTEM : 03/04/2013 TARİHİNDE 31/05/2013 TARİHİNE DEĞİN AVANS

 TEMİNAT MEKTUBU YERİNE KURULAN İPOTEĞİN KALDIRILMASINA YARGILAMA
 MASRAF VE ÜCRETİ VEKALETİN KARŞI YANA YÜKLETİLMESİ İLE KARAR
 VERİLMESİNİ VEKİL EDEN ADINA SAYGI İLE ARZ EDERİM.