Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ….. BAŞKANLIĞINA

Dosya No :

Davacı ….. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan dava ile ilgili
olarak Bakanlığımıza ….. tarihinde tebliğ olunan dava dilekçesine karşı
savunmamızın yapılabilmesi için gerekli bilgi ve belgelerin temini zaman
alacağından, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 16/3 maddesi
gereğince cevap verme süresinin 30 (otuz) gün uzatılmasına karar
verilmesini ve neticenin tebliğini arz ve talep ederim.

Vekil