Giriş yap
Kayıt ol

        Yargıtay İlgili Dairesi’ne Gönderilmek Üzere … CEZA
MAHKEMESİ’NE

                                    
                                    
                                  DOSY
A NO   : …/… E.

TEMYİZ İSTEMİNDE

BULUNAN SANIK              :

MÜDAFİİ                             :

DAVACI                                :
 K.H.

SUÇ                                  
     : Yaralamalı müessir fiil.

SUÇ TARİHİ            :

KARAR TARİHİ                 :

KONU                                  
  : … Ceza Mahkemesi’nin …/…./… tarihinde Sanık aleyhine
vermiş olduğu ve tarafımıza tefhim edilen mahkumiyet kararının,
gerekçeli kararın henüz tarafımıza tebliğ edilmemesi
nedeniyle,gerekçeli karar ile birlikte temyiz dilekçesi sunacağımız
için süre tutum istemidir.

AÇIKLAMALARIMIZ        : … Ceza Mahkemesi’nin …/…/…
tarihinde sanık aleyhine vermiş olduğu mahkumiyet kararı Kanun ve
Hukuka aykırıdır... Bu nedenle ilgili kararın bozulması
gerekmektedir.

8

:

v

x

Ê

Þ

:

x

Þ

Mağdurun şikayetinden vazgeçmiş olması, sanığın sabıkasız
olması ve içinde bulunulan durumun ağır tahrik unsurlarını
içeriyor olmasına rağmen değerlendirilmemiş olması adalet ilkesi
ile çelişmekte, makul süre kavramına aykırılık
yaratmaktadır.  Sayın Mahkeme davayı kişiselleştirmiştir. Bu
nedenle gerekçeli karar ile vereceğimiz dilekçede de
açıklayacağımız üzere şimdilik süresi içerinde karara itiraz
ediyoruz. Gerekçeli karar verilinceye kadar temyiz için Süre Tutum
talebinde bulunuyoruz.

SONUÇ                                 
 : Sayın Mahkeme’nin kanun ve hukuka aykırı olarak …/…/….
tarihinde verdiği karara itiraz ediyor ve gerekçeli karar tarafımıza
tebliğ edilene kadar temyiz edeceğimiz işbu karar için süre tutum
istemimizin kabulüne karar verilmesini sanık adına arz ve talep
ediyoruz.  …/…/…

                                    
                                    
                              Davacı
Vekili

                                    
                                    
                         Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78