Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     								

YARGITAY (..) HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA 

Sunulmak Üzere

... İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

				 ANKARA

										 Esas No: …..

TEMYİZ EDEN

(Davalı)			: 

VEKİLİ			: 

DAVACI			: 

KARAR TARİHİ		: 

TALEP KONUSU		: Ankara ... İş Mahkemesinin … gün ve E:… sayılı
kararı tarafımızdan temyiz edileceğinden temyiz talebimiz ile süre
tutum dilekçemizin sunulmasından ibarettir. 

$

(

:

B

D

H

P

X

x

†

´

¶

ú

ü

,

.

Temyiz nedenlerimiz, gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden
sonra verilecek gerekçeli temyiz dilekçesi ile sunulacaktır. 

SONUÇ VE İSTEM		: Yukarıda arz ve izah etmiş olduğumuz nedenlere
binaen; 

				 - Ankara … İş Mahkemesinin … gün ve E:… sayılı
kararının kabul edilen kısmının tarafımızdan temyiz edildiğine
ilişkin süre tutum dilekçemizin kabulü ile yerel mahkeme kararının
bozulmasına, 

				 Karar verilmesini saygı ile vekâleten talep ederiz. TARİH

							    DAVACI VEKİLİ

                                    
                     Av. …