Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          YARGITAY İLGİLİ CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Sunulmak Üzere

….. CEZA MAHKEMESİNE

Dosya No :

TEMYİZ EDEN (KATILAN) : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

….. Müdürlüğü

SANIK/SANIKLAR :

TEMYİZ EDİLEN KARAR : ….. Ceza Mahkemesinin ….. tarihli ve …../.….. E.,

…../.….. K. sayılı Kararı

TEMYİZ NEDENLERİ : Mahkemenizce verilen yukarıda tarih ve sayısı
belirtilen kararı temyiz ediyoruz. Usul ve kanuna aykırı bulduğumuz
kararın temyiz nedenlerini mahkemenin gerekçeli kararını tebellüğ
ettiğimizde ayrıca sunacağız.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan ve re’sen göz önüne alınacak
nedenlerle, gerekçeli mahkeme kararının tarafımıza tebliğinden sonra
ayrıntılı temyiz dilekçesi verme hakkımızı saklı tutarak, hükmün
BOZULMASINA karar verilmesini arz ve talep ederim.

Vekil