Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          İZMİR NÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

TALEP EDEN :…

VEKİLİ :…

TALEP OLUNAN : …

TALEBİN KONUSU :İzmir … Noterliğinin … tarih ve … Yevmiye Numaralı
İhtarnamesi İle Talep Ettiğimiz Düzeltme ve Cevap Yazımızın
Yayınlanmaması Üzerine Sulh

Ceza Hakiminden Yayın Kararı Vermesi Talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

…Gazetesi … tarihli “…” başlıklı imzasız yazısında, müvekkil … hakkında
gerçek dışı bilgilendirmelere dayanan bir haber yapmıştır.

Söz konusu yazının müvekkil … isminin geçtiği bölümünde, gerçek dışı
olarak ” … " denmiştir. Oysa ki müvekkill hakkında söylenenlerin hiçbiri
gerçeği yansıtmamaktadır. Zira haberde anlatıldığı gibi hiçbir polis,
siyah bir poşetle yukarı çıkmadığı gibi eve delil niteliğinde bir nesne
de yerleştirmemiştir. Müvekkil arama kararını, …’a değil, evde bulunan
diğer bir yakınına göstermiştir. İçerisinde arama tutanaklarının
tutulacağı kağıtların yer aldığı poşet evden çıkan delilleri alamayacak
kadar küçüktür. Zira evden çıkan deliller 3-4 polis memuru tarafından
ancak taşınabilmiştir. Ev arama görüntülerinin talep edilmesi halinde
görüntülerde görüleceği üzere küçücük bir poşetin alamayacağı bu kadar
delilin polis tarafından eve sokulduğu iddiası hayatın olağan akışına da
aykırıdır. Kaldı ki bahsi geçen davada tanık olarak dinlenen müvekkil bu
sorulara ilişkin tüm cevaplarını mahkeme huzurunda vermiştir. Mahkeme
heyetince de böyle bir hususun gerçeği yansıtmadığının tespiti duruşma
tutanaklarına geçirilmiş ve haberdeki husus, mahkeme nezdinde
kapanmıştır.

Kısa bir araştırma ile ulaşılabilecek gerçek bilgiler dururken …
Gazetesi gerçek dışı bilgilendirmelerle müvekkilimi karalamaktadır.
Haber okunduğunda müvekkil, “… ” gibi lanse edilmektedir. Ancak bu
hususların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır.

5187 Sayılı Basın Kanunu’ nun 14. maddesinde görüleceği üzere; “Süreli
yayınlarda kişilerin şeref ve haysiyetini ihlal edici veya kişilerle
ilgili gerçeğe aykırı yayım yapılması halinde, bundan zarar gören
kişinin yayım tarihinden itibaren iki ay içinde göndereceği suç unsuru
içermeyen, üçüncü kişilerin hukuken korunan menfaatlerine aykırı olmayan
düzeltme ve cevap yazısını; sorumlu müdür hiçbir düzeltme ve ekleme
yapmaksızın, günlük süreli yayınlarda yazıyı aldığı tarihten itibaren en
geç üç gün içinde, diğer süreli yayınlarda yazıyı aldığı tarihten
itibaren üç günden sonraki ilk nüshada, ilgili yayının yer aldığı sayfa
ve sütunlarda, aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlamak zorundadır.”
şeklinde düzenlenmiştir. … Gazetesi açık yasa hükmüne aykırı olarak
tekzip yazımızı yayınlamamıştır. Tekzip yazısı gazeteye … tarihinde
tebliğ edilmiştir. Gazetenin tekzibi yayınlaması gereken süre …
tarihinde dolmuştur. Dolayısıyla iş bu talep yoluna başvurulması hasıl
olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER :

1- … Gazetesinin … Tarihli “…” başlıklı imzasız yazısı ve … Tarihli …
Gazetesi.

2-İzmir …Noterliğinin … tarih … Yevmiye Numaralı İhtarnamesi.

3- … tarihli …Gazeteleri.

4- İnternetten temin edilen kısa arama görüntüleri ve haberin gerçeği
yansıtmadığına ilişkin slayt gösterisi

5-Bahsi geçen ev aramasına ait tutanak, arama görüntüleri ve … tarihli
duruşma tutanağı

HUKUKİ SEBEPLER :5187 Sayılı Basın Kanunu’ nun 14. maddesi ve ilgili
mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda açıklanan nedenlerle, yasal süresi içinde
tekzip metnini yayınlamayan … Gazetesince tekzip metninin
yayınlanmasına, daha önce noter kanalıyla yapılan ihtarname
masraflarının, yargılama giderlerinin, vekâlet ücretinin … Gazetesine
yüklenmesine karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz….

TALEP EDEN VEKİLİ

  …