Giriş yap
Kayıt ol

                           

            

                                TEDBİR
TALEPLİDİR

               (  )  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 

                   SAYIN HAKİMLİĞİNE 

 

DAVACI 		: 

VEKİLLERİ		: 

DAVALI		: 

KONU			: Türk Medeni Kanunu 732 -734 maddeleri gereğince Önalım
hakkının

                   kullanılması talebimizin
sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR   : 

1* Müvekkilimiz …. Paz ve Tic. Ltd.Şti Tapunun Bursa İli, …
İlçesi, Şehitler Köyü, ….. Mevkiinde kain, ….. Pafta, …. Ada,
…. Parsel sayılı ……. M2 gayrı menkulün ½ malikidir.

2* Müvekkil şirket, hissesi üzerine bir ipotek tesisi için Tapuya
gittiğinde kendi hissesi dışında kalan diğer 1/2 hissenin
16.09.2008 tarihinde ………’e ……….. TL. Bedelle
satıldığını öğrenmiştir. Tapudan bu alım satım ve devir
işlemi yapılırken müvekkile bilgi verilmediği gibi müvekkilin bu
satışa ilişkin olarak onayı da alınmamıştır.

3* Müvekkil Türk Medeni Kanunu 732 -734 maddelerinden kaynaklanan
Kanuni Önalım Hakkını kullanarak bu yeri satın alan ………
tarafından ödenen bedeli Sayın Hakimliğiniz’ in uygun göreceği
bir Banka Hesabına yatırmaya hazırdır. 

4* Yargılama safhasında bu yerin üçüncü şahıslara devrinin
önlenmesi ve müvekkilin başkaca davalar açmak zorunda kalmaması
için, Gayrı menkulün üçüncü şahıslara devrinin önlenmesi 
hususunda ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER :TMK madde 732-734 , HMK. Vs yasal mevzuat 

Ð

â

æ

-

6

h

º

ò

þ

h

–

˜

À

Â

-

 

h

DELİLLER 		: Tapu Kayıtları, Tanık Beyanları, Her türlü yasal
delil.

NETİCE-İ TALEP 	: Arz ve izah edilen nedenlerle;

                   1* Öncelikle Tapunun Bursa İli,
….. İlçesi, Ş….. Köyü, …….Mevkiinde kain Cilt No:…. Sayfa
No:….’de kayıtlı, ….. Pafta,1…. Ada, ….Parsel sayılı
……….. M2 gayrı menkulden Davalı ……. adına kayıtlı bulunan
½ hissesinin dava süresince üçüncü şahıslara devrinin
önlenmesi hususunda İhtiyati tedbir kararı verilmesini;

                  2* Yapılacak yargılama neticesinde
Tapunun Bursa İli, …. İlçesi, ….. Köyü, …. Mevkiinde kain
Cilt No:… Sayfa No:2…..de kayıtlı …. Pafta, …..Ada, ….
Parsel sayılı …… M2 gayrımenkulün davalı ……… adına
kayıtlı bulunan ½ hissesinin davalı tarafından ödenen bedel
mukabilinde davacı müvekkil ………Paz ve Tic. Ltd. Şti adına
tescili hususunda bir karar verilmesini; 

                  3* Yargılama gideri ve ücreti
vekaletin davalıya aidiyeti hususunda bir karar verilmesini
saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.            
                                    
                              

Vekilleri 

                           


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78