Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     …… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

								   

													(İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR)

DAVACI 			: Ad Soyad (T.C. No:)

					 Adres

VEKİLİ 			: Av. 

					 Adres 

DAVALI			: Ad Soyad (T.C. No:)

					 Adres

DAVA KONUSU 		: Medeni Kanun m. 732 vd. Hükümleri gereğince İhtiyati
          					 tedbir talebine havi şufa davasıdır.

HARCA ESAS			: 

OLAYLAR :

1. Müvekkilimiz, … ili, ….. Köyü, …. mevkiinde … ada ….
parselinde kayıtlı olan tarlanın 150/497 payının malikidir.
Müvekkil, işbu davamızı açmadan 1 hafta önce …… Tapu
Müdürlüğüne giderek kayıtları kontrol etmiş, tapu
kayıtlarını incelediğinde …ada …… parselinde kayıtlı olan
tarlanın 150/497 payına sahip olan …… (T.C. No:)’ın, yine
150/497 payına sahip olan …… (T.C. No:)’nin ve 47/497 payına
sahip olan ……. (T.C. No:)’in bu paylarını davalı alıcı
………’a 07.07.2015 tarihinde satarak devrettiklerini
öğrenmiştir.

2. Söz konusu satış, müvekkilimiz ……..'in haberi ve bilgisi
olmadan ve onun rızası alınmaksızın gerçekleştirilmiştir. Oysa
müvekkilimiz, söz konusu tarla üzerinde 150/497 pay sahibi olması
nedeni ile şufa hakkına sahiptir ve Medeni Kanun. m. 732 hükmüne
göre paydaşlardan birinin paylarını üçüncü bir kişiye
devrederken bu durumdan müvekkilimizi haber etmeleri gerekirdi.

3. Bununla birlikte müvekkil tapu kayıtlarını incelediğinde, tapu
kayıtlarına göre 150/497 payına sahip olan ………. 35.000 TL,
150/497 payına sahip olan ……. 35.000 TL ve 47/497 payına sahip
olan …….. 30.000 TL bedelle hisselerini davalıya sattıkları
görünmektedir. ANCAK SÖZ KONUSU SATIŞ BEDELLERİ MÜVEKKİLİN ÖN
ALIM HAKKINI ENGELLEMEK İÇİN MUVAZAALI OLARAK YÜKSEK
GÖSTERİLMİŞTİR. Müvekkil, ………..’nin kızı ile
görüştüğünde annesinin söz konusu yerdeki hissesini 22.000 TL
bedelle sattığını müvekkile söylemiştir. Aynı şekilde
………’da hissesini bu bedelle 22.000 TL’ye satmıştır. 

*

8

^

b

Œ

š

À

Ä

ê

ö

þ

þ

 parselde bulunan 3160 m2 lik tarla da 07.07.2015 tarihinde 2.000 TL
bedelle davalı …….’a satılmıştır. Bu durum bile davaya konu
tarlanın muvazaalı bir şekilde (müvekkilin ön alım hakkını
engellemek için) tapudaki satışının yüksek bedelde
gösterildiğini açıklamaya yetecektir. Dinlenecek olan tanıklarla ve
mahallinde yapılacak olan keşifte, kıymet takdirinde de bu durum
açıkça görülecektir.

4- Tapuda gösterilen bedeller muvazaalı olduğundan ve davalıya
satılan yerlerin gerçek değeri toplamda 50.894 TL olduğundan bu
miktar üzerinden, bu olmadığı takdirde de mahkemece belirlenecek
miktar üzerinden şufa hakkımızı kullanmak için işbu davayı
açmamız zorunlu hale gelmiştir. Ayrıca Şufa hakkına konu olan
tarlanın davalıya ait olarak görünen hissesinin davalı tarafından
üçüncü bir kişiye devri söz konusu olabileceğinden bunun
engellenmesi için davalının tarladaki bütün hissesi üzerine
ihtiyati tedbir konulması gerekmektedir.

HUKUKİ SEBEPLER : Medeni Kanun m. 732 vd. ve ilgili diğer hükümleri,
Hukuk Muhakemeleri 	Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

DELİLLER 		 : Tapu kayıtları, keşif, bilirkişi, tanık, yemin ve
her türlü delil.

SONUÇ ve İSTEM 	 : 

		 Yukarıda sayılan nedenlerle,

1- Dava konusu tarlanın davalıya ait olan bütün hissesinin üzerine,
davalı tarafından üçüncü bir kişiye devrinin önlenmesi için
İhtiyati Tedbir Konulmasına,

2- a) Davalıya satılan yerlerin gerçek değeri toplamda 50.894 TL
olduğundan bu miktar üzerinden davamızın kabulüne ile davaya konu
olan tarlanın davalıya ait olan hisseye ilişkin tapu kaydının
iptali ile müvekkilimiz adına tesciline,

	  b) Bu olmadığı takdirde mahkemece belirlenecek miktar üzerinden
davaya konu olan tarlanın davalıya ait olan hisseye ilişkin tapu
kaydının iptali ile müvekkilimiz adına tesciline, 

3-Yargılama giderleri ile ücreti vekâletin davalı üzerinde
bırakılmasına,

			 Karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ..…/…/2015

										   Davacı Vekili

									Av. 

EK: 

1.) Onanmış vekâletname örneği,

2.) Tapu kayıtları