Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

Dosya No	:2011/……… Esas

Talepte Bulunan

3.Kişi	:KOÇ FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş

Vekilleri	:      

         (Adres başlıktaki gibidir)

Davacı	:K.H.

Sanık	:Behçet KISA T.C:

T.Konusu	:Fazlaya ve sair hususlara ilişkin her türlü talep ve dava
haklarımız saklı kalmak kaydıyla,

		Suçta kullanıldığı nedeniyle …………… plaka sayılı
aracın yasal satışa esas olmak üzere yasal satış işlemleri ve
sair hususlar için izin verilmesine ve Mahkemenizce uygun görülmesi
halinde aracın tarafımıza teslimine karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR	:

1-Mahkemenizin yukarıda tarafları ve numarası belirtilen dosyanızdan
yapılan yargılama neticesinde …………… plaka sayılı aracın
‘’suçta kullanıldığı bahisle’’müsaderesi hususunda
yargılama yapıldığı öğrenilmiştir.

2-…………… plaka sayılı araç,talepte bulunan Koç Fiat Kredi
Tüketici Finansmanı A.Ş tarafından kullandırılan kredi neticesi
alınmış ve REHİN KAYITLI araçtır

3-Sanık Behçet Kısa’nın kredi borçlarını aksatması nedeniyle
hakkında hesap kat ihtarı keşide edilmiş,yine borcunu ödememesi
nedeniyle de hakkında ‘’rehinin paraya çevrilmesi
suretiyle’’yasal takip İst 30.icra Müdürlüğünün
2011/……… Esas sayılı takip dosyasından başlatılmıştır.  


 h

Talepte bulunan Kurumun öncelikli alacak/rehin hakkı mevcut olup kurum
alacağının tahsili için yasal takipte başlatılmıştır.Kurumun
yasal rehin hakkı nedeniyle aracın yasal satışa esas işlemlere tabi
tutulması gerekli ve zorunlu olmuştur.Belirtilen nedenle de
………….. plaka sayılı aracın yasal satışına ilişkin
işlemleri için izin verilmesi,bu kapsamda aracın yediemin
değişikliği yapılarak icra yediemine teslimi gerekmekte ve talep
olunmaktadır.

5-Fazlaya ve sair hususlara ilişkin her türlü talep ve dava
haklarımız saklı tutulmaktadır.

Hukuki Dayanak:T.CK,C.M.K.İİK, Av.Kan. Ve sair mevzuat

Hukuki Deliler	:İst 30.icra müdürlüğünün 2011/…………..
E.Sayılı dosyası,banka kayıt ve belgeleri,tanık
beyanı,keşif,bilirkişi incelemesi ve her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM:Yukarıda sunulan ve yargılama sırasında resen
dikkate alınacak nedenlerle,fazlaya ve sair hususlara ilişkin her
türlü talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

	Suçta kullanıldığı nedeniyle …………….. plaka sayılı
aracın yasal satışa esas olmak üzere yasal satış işlemleri ve
sair hususlar için izin verilmesine ve Mahkemenizce uygun görülmesi
halinde aracın tarafımıza teslimine

	Karar verilmesi vekil olarak saygı ile arz ve talep olunmaktadır.

   

 					

Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı A.Ş

		 Vekili/leri