Giriş yap
Kayıt ol

        __     AVUKAT               AVUKAT        _

__   ...       ... KAYALI_  

ADRES : STRAZBURG CADDESİ NO: 9 / 4 SIHHİYE / ANKARA

CEP: ...5 23 – TEL: ...2 68 -  FAX: ...9
88 - CEP : ......	ANKARA NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI   ... YILMAZ ( TCKN:...510)

	      Bağlıca Mh. Yolcular Cad. 1C/20 Etimesgut ANKARA

VEKİLLERİ : ... KAYA – Av. ... KAYALI

		(adres antettedir.)

DAVALI   :ASKİ Genel Müdürlüğü

		Fuat Börekçi Cad. No:70 Ulus ANKARA

TALEP KONUSU: Su aboneliği yapılması sırasında haksız tahsil
edilen bedelin; kanal katılım bedeli; 1.793,62 TL, şebeke hissesi;
1.793,62 TL,olmak üzere toplam 3.587,24-TL’nin tamamının tahsil
tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tarafımıza
ödenmesi talebinden ibaret dava dilekçemizdir. Fazlaya ve faize
ilişkin haklarımız saklıdır. 

AÇIKLAMALAR  :

	1) Müvekkil davacı Ankara İli Etimesgut İlçesi, Bağlıca Mah.
Yolcular Cad. 1C/20 nolu konutun malikidir. Müvekkilin su aboneliği
sözleşmesini akdettiği tarihte, teslim almış olduğu binanın yapı
kullanma izni mevcuttur. 

	2) Söz konusu konut sahibi müvekkilin 29.03.2012 tarihinde su
aboneliği için müracaat etmiş olduğu davalı idareye 2139195 nolu
aboneliğin yapılması aşamasında yasal düzenlemelere aykırı ve
ülke çapında diğer illere kıyasen fahiş kanal katılım bedeli;
1.793,62 TL, şebeke hissesi; 1.793,62 TL olmak üzere toplam
3.587,24-TL ödemek zorunda bırakılmıştır. 

Oysa, 3194 sayılı imar kanunu 31. maddesine göre; inşaatın bitme
günü, kullanma izninin verildiği tarih olup, kullanma izni verilmeyen
ve alınmayan yapılarda izin alınıncaya kadar elektrik, su, ve
kanalizasyon hizmetlerinden ve tesislerinden faydalandırılması
mümkün değildir. Ancak kullanma izni alan bağımsız bölümlerin bu
hizmetlerden yararlandırılacağı ön görülmüştür. 2464 sayılı
Belediye Gelirleri Kanunu’nun 87 ve 88. maddeleri de belediyelerce ve
belediyeye bağlı müesseselerce kanalizasyon tesisi yapılması
halinde bunlardan faydalanan gayrimenkul sahiplerinden kanalizasyon ve
su tesislerinden harcamalarına katılma payı alınacağı
öngörülmüştür.   



ˆ

ô

`

d

ˆ

ž

v

x

z

€

‚

†

°

º

¼

È

î

6rilmesi sonucunda; Su ve kanalizasyon bağlantıları yapılmayan
binalara iskan izni verilmesi mümkün olmadığı gibi kanal katılım
payı ödenmeden bu hizmetlerden yararlandırılması da mümkün
değildir. Bu bağlamda su ve kanalizasyon harcamalarına katılma
payının yükümlüsü, yapı kullanma izni almakla yükümlü olan
kişidir. Dolayısıyla su ve kanalizasyon hizmetlerinden faydalanmayan
binaya iskan izninin verilmesi söz konusu değildir. Bu durumda, bir
defa alınması gerekli su ve kanalizasyon harcamaları katılma
payının iskan izni alınırken ödenmiş olması Yasa gereği olup,
yapı kullanma izni(iskan izni) alınmış bir binaya malik ya da
kiracı olarak yerleşen kişiden bir kez daha katılım payının
alınmasının yasal dayanağı yoktur. (bu yönde bkz. Yargıtay 13.
Hukuk Dairesinin 05.02.2007 tarih ve 11904/1270 sayılı kararı)

3) Açıklanan nedenlerle; Davalı idarenin, su aboneliği sözleşmesi
sırasında alt yapı giderlerinden olan kanal katılım payı, şebeke
hissesi ve keşif bedelini haksız ve fahiş olarak tahsil ettiğinin,
bu uygulamaların Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasa’nın 4A
maddesine aykırı “ayıplı hizmet” niteliğinde olduğunun tespiti
ile, kanal katılım bedeli; 1.793,62 TL, şebeke hissesi; 1.793,62
TL,olmak üzere toplam 3.587,24 TL’nin tamamının davalı idareden
alınarak tarafımıza iadesi ve tüm alacak kalemleri için 29.03.2012
tarihinde itibaren yasal faiz işletilmesi için işbu davayı açma
zorunluluğu hasıl olmuştur. 

DELİLLERİMİZ     : Tapu Kaydı, ödeme makbuzları, bilirkişi
raporu, emsal mahkeme kararları, ve ilgili her türlü yasal delil…

HUKUKİ NEDENLER: 4077 saylıl kanun, BK ve ilgili tüm yasal mevzuat…


NETİCE’İ TALEP    : Yukarıda arz edilen ve yargılama
sırasında re’sen belirlenecek hususlar dikkate alındığında
davamızın KABULÜ ile ayıplı hizmet için ödemiş olduğumuz
3.587,24 TL’nin sözleşmenin kurulduğu ve ödemenin yapıldığı
29.03.2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile tarafımıza
ödenmesine, fazlaya ilişkin haklarımızın saklı tutulmasına,
yargılama giderleri ve vekalet ücretlerinin davalı idareye
yükletilmesine karar verilmesi müvekkil adına bilvekale arz talep
olunur. Saygılarımızla. 18.10.2012

									 Davacı FATMA YILMAZ

										  Vekili

									Av. Pelin ERÇELİK KAYALI

Ekler: 1- Vekaletname

     2- Ödeme makbuzları 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78