Giriş yap
Kayıt ol

        ………..    İŞ  MAHKEMESİ  SAYIN  HAKİMLİĞİNE 

 

 

DAVACI                 :Adı Soyadı ve adresi  

DAVALI            : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına
izafeten …………… Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 

T. KONUSU            : SSK  emekli aylığının gereken
miktarda arttırılmaması hakkında. 

 

AÇIKLAMALAR   : 

SSK sicil numaram ………………. olup,  …/…/…….
tarihinden, …/…/…… tarihine kadar sigortalı olarak çalıştım
ve …./…./…… tarihinde de emekli (yaşlılık) aylığı almak
için müracaat ettim ve emekli edildim. Emekli aylığımın
göstergesi …….. olup, aylık bağlama oranım da ….. ...’dır.

  

Öncelikle, 08.09.1999 günü Resmi Gazetede yayınlanan 4447 sayılı
Kanun ile, 506 sayılı Kanun’un değişik 61 inci maddesiyle, 506
sayılı Kanun’a eklenen geçici 82 inci maddesi, ek 38 inci maddesi
ile gerek mevcut emekli aylıklarına yapılacak zammın niteliği
değiştirildiği gibi gerekse de 2000 yılı ve sonrasında emekli
olacakların emekli aylıklarının hesaplanmasının usülü de
değiştirilmiştir.

  

Öte yandan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu’nun 29 uncu, 55 inci, geçici 1 inci maddesi,
geçici 2 inci maddesi ile gerek mevcut emekli aylıklarına yapılacak
zammın niteliği değiştirildiği gibi gerekse de 1 Ekim 2008 günü
ve sonrasında emekli olacakların emekli aylıklarının
hesaplanmasının usülü de bir kez daha değiştirilmiştir.

  

Bu değişiklikler sonrasında eşit göstergeli SSK emekli aylıkları
ne zaman emekli olurlarsa olsunlar aynı emekli aylığını alması
sistemi kaldırılmış yerine emekli oldukları yıla göre
farklılıklar meydana getiren sistem getirilmiştir.

 -2000 ve 2008 yıllarında getirilen sistem ile; 

࡜憁⑊渀Ὀ瀄䑨䑄琀Ὀᴄde Gelişme Hızının verilmesi
eşitler arasında eşitsizlik meydana getirmiştir. İşte bu nedenle
de, önce emekli olan ile sonra emekli olan (eşit çalışmaları olan)
SSK emeklileri arasında emekli aylığı farkı başlamıştır.
Mesela, ikisi de 1975 yılında işe girmiş ve ömrü hayatı boyunca
5000 gün ile ve tavandan prim ödemiş SSK’lılardan 1999 yılında
emekli olan ile 2010 yılında emekli olmuş kişi arasında yüzde 60
oranında fark ortaya çıkmıştır.

  

 KANITLAR                            : SSK
sicil dosyası ve her tür yasal kanıt.

  

HUKUKSAL NEDENLER        : 5510 Sayılı Yasa; 506 Sayılı Yasa
ve ilgili kaynaklar.

  

S  O  N  U  Ç                     : Yukarıda
sunulan nedenlerle, eşit statülü SSK çalışanları arasında
farklı emekli aylığı ortaya çıkaran mevzuatın, uygulanan kanun
hükümlerinin kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı olduğu için
dosyanın  HYPERLINK
"http://www.alitezel.com/tezel/index.php?sid=yazi&id=3651" \o "Anayasa
Mahkemesi" \t "_blank" Anayasa Mahkemesi 'ne gönderilmesini ve 
Anayasa Mahkemesi yoluyla iptali ile sonrasında emekli olduğum
…………….. tarihinden ……………… tarihine kadar geçen
süre için büyüme-gelişme oranlarının da emekli aylığıma
yansıtılmasını ve ile fark emekli aylıklarının ödenmesine karar
verilmesi doğrultusunda haklı davamızın  kabulüyle   yargılama
giderlerinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini  saygı ile
dileriz.

                                    
                                    
                      Davacı-Adı Soyadı-İmzası


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78