Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        İHTARNAME

İHTAR EDEN :

*** TC: ***

KÜÇÜKSU CD. *** ÜMRANİYE, İSTANBUL

KARŞI TARAF :

*** TC: ***

ATATÜRK MH. K. *** ÜMRANİYE, İSTANBUL

*** TC: ***

ATATÜRK MH. *** ÜMRANİYE, İSTANBUL

*** TC: ***

ATATÜRK MH. *** ÜMRANİYE, İSTANBUL

İHTARIN KONUSU : Karşı taraf ile aramda olan 04/02/2014 tarihli sözleşme
şartlarının haklı sebeplerle reddiyesi, birikmiş 9 aylık toplam
64.800-TL çalışma ücretimin faizleri ile birlikte en geç 7 (yedi) gün
içinde tarafıma ödenmesi; ilgili sözleşmenin tarafıma ait asli nüshası,
adıma faturalı eşyalar ve diğer kişisel eşyalarımın en geç 7 (yedi ) gün
içerisinde tarafıma teslim edilmesi taleplerimi içerir.

AÇIKLAMALAR : Sayın ***, *** ve ***; sizin de bildiğiniz üzere
tarafınızla aramda 04/02/2014 tarihli ortaklık sözleşmesi imzalanmış
idi.

Yapılan sözleşmeye göre: 1. ve 2. aylar için 13.300-TL, 3. ay ve sonrası
için 31.800-TL sabit giderin, gelirlerin yeterli olmadığı durumda
tarafınızca karşılanması vaat edilmiş; ancak karşılanmamıştır.

Yapılan sözleşmeye göre: 1. ay için 10.800-TL, 2. ay ve sonrası için
21.600-TL minimum gelir ön görülmesine rağmen, sabit giderler
karşılanmadığı için kazanç elde edilememiştir.

Yapılan sözleşmeye göre, ortaklık sözleşmesi geçici olup 7. ay itibari
ile yeni bir unvanla limited şirket veya anonim şirket olarak ticaret
siciline tescil edilmesi gerekirken, şart yerine getirilmemiş ve
getirilmeyeceği sözlü olarak beyan edilmiştir.

Yapılan sözleşmeye göre, tarafıma; meslek, bilgi ve tecrübelerim için
%25 (YüzdeYirmiBeş) hisse oranında kâr ve olarak her ay net 3.000-TL
aylık çalışma ücreti ödenmesi gerekmekte idi. Ancak sözleşme tarihinden
itibaren hiçbir şekilde ücretim ödenmemiş; yine aynı süreçte
karşılanmasından sorumlu olduğunuz SGK prim ödemelerim de yapılmamıştır.

Sözleşmeyi var eden ana unsurlarının karşılanmaması ve bu süreçte
tarafınızın; kanunun emredici hükümlerine, ahlâka ve kişilik haklarına
aykırı fiiller sergilemiş olması dolayısı ile sözleşmenin tamamı
hükümsüzdür*.

Beyan ettiğim sebep ve gerekçelerden dolayı bu süreçte tarafımda doğan
maddi zararın telafi edilmesi gerektiği tarafınıza bildirilmesine rağmen
yaptığım işin piyasa fiyatı olan ve sözleşme öncesinde diğer firmalara
aylık 7.200-TL olarak faturalandırdığım kayıtlarla sabit tutarın ödemesi
yapılmamıştır.

Ayrıca; yapılan sözleşmenin tarafıma ait asli nüshası, aşağıda
listelenen adıma faturalı eşyalar ve diğer kişisel eşyalarım tarafıma
teslim edilmemiştir.

 • IKEA EKTORP 3’lü Kanepe

 • IKEA KNAPPSAV Minder (2 adet)

 • IKEA POANG Tekli Koltuk (2 adet)

 • IKEA LACK Yan Sehpa

 • IKEA HULTET Dekoratif Tabak

 • IKEA DOFTA Potpuri

 • Kişisel gelişim kitaplarım

 • Teknik kitaplarım

 • ING Bank Public yönergesi

 • ING Bank Online Banking yönergesi

 • Kırmızı kupa

Bu durum karşısında tarafınızla defalarca görüşülüp sözleşme şartlarını
yerine getirmeniz, ödemelerinizi yapmanız ve eşyalarımı tarafıma teslim
etmeniz gerektiği belirtilmesine rağmen, hiçbir sonuç alınamamıştır.

İş bu nedenlerle; ödemekle yükümlü olduğunuz aylık 7.200-TL’den, 9 aydır
ödemediğiniz toplam 64.800-TL’yi de iş bu ihtarın tebliğinden itibaren
en geç 7 (yedi) gün içerisinde tarafıma ödemeniz; ilgili sözleşmenin
tarafıma ait asli nüshasını, adıma faturalı eşyaları ve diğer kişisel
eşyalarımı tarafıma teslim etmeniz; aksi takdirde ödemeniz gereken
tutar, ödemeniz gereken tutarların ödeme tarihinden itibaren işleyecek
faizi ve teslim etmeniz gereken eşyaların maddi ve manevi tazminatları
ile birlikte hakkınızda icra takibi yapılacağını, mahkemeye müracaat
edileceğini, icra ve mahkeme harçları, masraf ve ücret-i vekalet ile
sair masrafların tarafınıza yükletileceği hususu önemle ihtar olunur.

 İhtar Eden

 ***

SAYIN NOTER;

Beş suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde
saklanmasını, bir suretinin muhataba tebliğini ve muhataba tebliğ
şerhini havi bir suretinin de tarafıma verilmesini saygı ile talep
ederim.

 İhtar Eden

 ***