Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

       Av. Hüseyin DENİZ       Av. Murat DENİZ

                   0532 366 77 21          
  0546 526 19 71

      Adres: Cumhuriyet Mah. Eti Cad. Aksoy Apt. No:12/4
Polatlı/ANKARA

                 Tel: 0312 622 24 23       Fax:
0312 622 24 43

ANKARA NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

 SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

                                   
İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

                      

DAVACI    : 

VEKİLLERİ : Av. Hüseyin DENİZ – Av. Murat DENİZ, adres
antettedir.

DAVALI   : 

D. KONUSU : Davalı şirket yükümlülüğünü yerine getirmediğinden
sözleşmenin feshi, malzeme teslim edilmediği halde ödemesi yapılan
tutarların faiziyle iadesi, şimdilik 56.250,00 TL ve ayrıca eğer
vadesi geldiğinde tedbir kararı çıkmamışsa ödenmesi halinde
79.500,00 TL’nin, teslim edilmeyen malzeme sebebiyle önceden verilen
79.500,00 TL tutarlı çeke tedbiren ödemeden men edilmesini yargılama
sonucu iptal edilmesi taleplerinden ibarettir.

OLAY: Davacı müvekkil şirket ile davalı yanın 11.06.2013 tarihinde
akdettikleri SBR kauçuk granür malzemesi satışı konulu sözleşme
gereğince: Davalı yan davacı müvekkile 500 ton malzemeyi 4 eşit
etapta olmak üzere teslim edecektir. Davalı yanın son teslimatı 125
ton olarak Ekim 2013’te yapıp tamamlaması gerekirken aradan geçen
zamana rağmen; halen 272 tonun teslimatını yapmamıştır. Süresi
geçmesine rağmen teslim edilmeyen malın tutarı ise 135.750,00
TL’dir. 

	Buna karşılık davacı müvekkil 20.09.2013, 20.10.2013, 20.11.2013,
20.12.2013 ödeme tarihli 4 adet çek ile toplamda 272.500,00 TL olarak
malın karşılığını ödeyecektir. Davacı müvekkil ise üzerine
düşen yükümlülüğü yerine getirmiş daha önceki çekleri teslim
edip usulüne uygun ödemiştir. Fakat 20.12.2013 tarihli ve 79.500,00
TL tutarlı çekin henüz ödeme günü gelmemiştir. 

	Davacı müvekkil spor komplekslerine suni çim saha üretmekte olup,
davalı yanın malzemeleri zamanında teslim etmemesi sebebiyle
üretimde gecikme yaşamış ve iş yaptığı şirketlere karşı zor
duruma düşmüştür. Geçen zaman boyunca malzemenin geç teslimi veya
teslim edilmemesi sebebiyle başka yerden geç tedariki sebebiyle
davacı müvekkil büyük zarara uğramış ve prestij kaybetmiştir.
Duruma ilişkin maddi ve manevi haklarımız saklıdır. 

	Açıklanan sebepten malzemenin son teslimatının üç ay önce Ekim
2013’te yapılması gerekirken aradan geçen zamana rağmen henüz
yapılmamış olması sebebiyle sözleşmenin feshini talep ederiz.

2

@

¦

ð

ö

¶

¤

¦

n

¤

¦

ð

ü

=ton malzeme teslim etmiştir. 272 ton alacak kalmıştır.

Davacı müvekkil ise 500 ton malzemenin tüm bedelini ödemiş ve en
son 20.12.2013 ödeme tarihli 79.500,00 TL’lik çeki teslim etmiştir.


Teslim edilmeyen malın tutarı 135.750,00 TL’dir. Öncelikle bu tutar
için verilmiş olan muhatabı Şekerbank İvedik Organize Sanayi
Şubesi olan XX çek nolu 20.12.2013 ödeme tarihli 79.500,00 TL
tutarlı çeke tedbiren ödemeden men edilmesini, yargılamanın sonunda
iptalini, ve şimdiye kadar ödenen 56.250,00 TL’nin faiziyle iadesini
talep ederiz. Eğer bu süreçte 79.500,00 tutarlı çek ödenmek
zorunda kalırsa toplamda 135.750,00 TL’nin faiziyle iadesini talep
ederiz.

HUKUKİ SEBEPLER: TTK, HMK, Av. K ve ilgili mevzuat.

SÜBUT DELİLLER  : 

11.06.2013 tarihli sözleşme,

Muhatabı Şekerbank olan XX çek nolu 20.12.2012 ödeme tarihli
79.500,00 TL tutarlı çek,

Tarafların ticari kayıtları,

Banka hesap kayıtları

Ve sair tüm yasal deliller.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda arz ve izah ettiğimiz tüm bu nedenlere
binaen;

 

Teslim edilmeyen malzemenin bedeli olarak verilen muhatabı Şekerbank
olan XX çek nolu 20.12.2012 ödeme tarihli 79.500,00 TL tutarlı çekin
tedbiren ödemeden men edilmesinine ve yargılama sonunda iptaline karar
verilmesine,

Taraflar arasındaki 11.06.2013 tarihli sözleşmenin feshedilmesine,

Karşılık malzemesi teslim edilmediği halde şimdiye kadar ödenen
56.250,00 TL’nin faiziyle iadesine,

Bir nolu bentte sayılan Muhatabı Şekerbank olan XX çek nolu
20.12.2012 ödeme tarihli 79.500,00 TL tutarlı çekin ödenmek zorunda
kalınması halinde onun da faiziyle beraber iadesine,

Yargılama giderleri ve ücret-i vekâletin davalı yana tahmiline karar
verilmesini vekil edenimiz adına saygılarımızla arz ve talep ederiz.


                                    
       DAVACI VEKİLLERİ                    
      

                                    
  Av. Hüseyin DENİZ – Av. Murat DENİZ

EKİ : 1- 1adet onanmış vekaletname sureti           

      2- 11.06.2013 tarihli sözleşme örneği

      3- Muhatabı Şekerbank olan XX çek nolu 20.12.2012 ödeme
tarihli 79.500,00 TL tutarlı çek fotokopisi              
                                    
 

Adres: Cumhuriyet Mah. Eti Cad. Aksoy Apt. No:12/4 Polatlı/ANKARA
Tel:0312 622 2423 Fax:0312 622 2443

                DENİZ HUKUK VE DANIŞMANLIK BÜROSU

 PAGE  

 PAGE  \* MERGEFORMAT 2