Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                … AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES :

VEKİLİ :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALILAR :

ADRESİ :

KONU : Soybağının Reddi İstemimize İlişkindir.(Kayyıma vekaleten)

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilimiz, …/…/…. tarihinde ergin olmayan küçük …. ….’ya kayyım
olarak

atanmıştır. …. Sulh Hukuk Mahkemesinin … E. …. K. sayılı ilamı ekte
sunulmuştur. (EK-1)

2-) Küçük nüfusta biyolojik ailesi dışında başka bir ailenin üzerine
kayıtlıdır. (EK-2)

Küçüğün gerçek ailesi doğumun gerçekleşmiş olduğu …. yılında maddi
imkansızlıklar

içerisinde bulunup küçüğe bakma imkanları olmadığı için, bu şekilde bir
yol izleyerek

küçüğü nüfusta kayıtlı olduğu aile üzerine kaydettirmişlerdir. Bu konuda
tanık listesinde

isimleri ve adreslerini vermiş olduğumuz tanıklarımız da gerekirse
tanıklık edebilecektir.

(EK-3)

3-) …………………………… (Kayyımın küçük adına dava açma sebepleri yazılacaktır.)

4-) Bu durum küçüğün mağduriyetine sebebiyet vermiş olduğundan kendi
gerçek ailesi ile

soybağının kurulmasını teminen kendisine kayyım olarak atanan
müvekkilimizin küçük adına

soybağının reddi davası açması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 286, 289, 291

HUKUKİ DELİLLER :

1- …. Sulh Hukuk Mahkemesinin … E. …. K. sayılı ilamı

2- Nüfus kayıtları ve doğum belgesi

3- Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları
gösterir tanık listesi.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, küçüğün soybağının
reddine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa
yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına vekaleten talep
ederiz. …/ …/ …

EKLER :

1- …. Sulh Hukuk Mahkemesinin … E. …. K. sayılı ilamı

2- Nüfus kayıtları ve doğum belgesi

3- Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları
gösterir tanık listesi

4-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

Davacı Vekili

Av.