Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

										.......

DAVACI        :....... 

VEKİLLERİ     :.......

 

DAVALILAR    :....... 

KONU         : Şirket Feshi

AÇIKLAMALAR :1-Müvekkilimiz ..... ile davalılar ....... ve .........
../../.... tarihinde ...... sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin
..... sayfasında yayınlanan ....... Nakliyat Pazarlama Ltd. Şti. yi
kurmuşlardır.

2-....... Noterliğinden ....... tarih ve .......yevmiye no ile tasdikli
şirkete ait karar defterinin 1. Sayfasında 1. Karar sıra numaralı
../../.... toplantı tarihinde yer alan kararlar gereği her üç ortak
ilk 30 yıl için şirket müdürü seçilmişlerdir.

3-Diğer davalı iki ortağın başka işleri de olması nedeniyle
şirketin alacaklarının tahsilat işlerini müvekkilimiz yürütmüş,
tahsil ettiği paraları diğer ortaklara teslim etmiştir. 

4-Müvekkilimiz tahsil ettiği paraları davalılara düzenli olarak
teslim etmesine rağmen şirket hesaplarından tam anlamıyla haberdar
olmadığından ve düzenli bir şekilde defter tutulmadığından ve
kendi hissesine düşen payı da bilmediğinden diğer davalı
ortaklardan şirket kayıt ve defterlerini incelemek için evrakları
istemiştir. Müvekkilimizin incelemek üzere evrak ve defterleri
istemesi üzerine davalı ortaklar müvekkilimize ........
Noterliğinden ../../.... tarih ve ...... Yevmiye Nolu İhtarname
keşide etmişlerdir.

5-Davalılar müvekkilimize gönderdikleri ihtarnamede tahsil edip
şirkete vermediğinden bahisle ..........-TL ve ...... Amerikan
Dolarının Şirket merkezine nakden ödenmesini talep etmişlerdir. 

 

ᄀ蚄ㄊ$␷㠀$⑈怀蚄愊̤摧癕çሀe almamıştır. 
Müvekkilimiz tarafından tahsil edilip şirket merkezine teslim edilen
paralar resmi kayıtlara işlenmemiştir. 

7-Davalıların amacı şirket ortaklarından hesap soran müvekkilimizi
sindirmektir. Limitet Şirketler ortaklar arasındaki güvene dayalı
olarak kurulan ticari şirketlerdir. Davalıların müvekkilimize
çektiği ihtarnameden de anlaşılacağı üzere davalı ortaklar
müvekkilimizi hırsızlıkla suçlamaktadırlar. Bu ihtarnamenin sonucu
olarak müvekkilimizin diğer şirket ortaklarına karşı güveni
kalmamış, güvenini yitirmiştir. 

8-Ortaklar arası güven ve iş birliğini zedeleyen davranışlar TTK.
Madde 549/4 göre haklı nedenlerle Limited ortaklığın sona ermesi
nedenidir. 

9-Şirket ortaklarının bir birlerine karşı güveni kalmadığından
ve artık bu şartlar altında şirketin devamının mümkün
olmadığından haklı nedenlerden dolayı şirketin feshi için
mahkemenize başvurmak zorunluluğu hasıl olmuştur.

YASAL NEDENLER : TTK. Mad. 549/4, HUMK. Ve İlgili Mevzuat

KANITLAR       : 

·	Şirket Kayıtları,

·	Şirket Defterleri,

·	İhtarname,

·	Tanıklar,

·	Bilirkişi İncelemesi,

·	Yasal ve Takdiri Diğer Deliller vs.

CEVAP SÜRESİ   : 10 Gündür

İSTEM SONUCU  : Arz edilen nedenlerden dolayı şirket ortaklarının
bir birlerine karşı güvenleri kalmadığından ve bu şartlar
altında şirketin devamının mümkün olmadığından haklı
nedenlerin varlığından dolayı ....... Ltd. Şti. nin feshine
yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı
Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası
uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza
hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz. 

                				            DAVACI
VEKİLİ

					    .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78