Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI        :

VEKİLİ :

DAVALI    :

KONU           : Davalı şirketin yönetim kurulunun 01.07.2015 tarih ve
19 no.lu ve 20.07.2015 tarihli 20 no.lu kararlarının iptali ve pay
sahipliğinin iadesi istemidir.

AÇIKLAMALAR :

1. Davacı şirkete 22.03.2002 tarihinde %5 hisse ile ortak olan müvekkil
  pay defterinde de görüleceği üzere getirmeyi taahhüt ettiği toplam
  50.000 TL parayı şirkete zamanında ödemiştir.

2. Davacı şirketteki hisselerinin bir kısmını ………. ‘a satan müvekkil bu
  satışın pay defterine yazılması için yazılı talepte bulunduğunda
  kendisine 20.07.2015 tarih ve 20 no.lu karar ile 01.07.2015 tarih ve
  19 no.lu yönetim kurulu kararı ile TTK 482 ve 483. Maddelere
  uyarınca ıskat işlemi yapıldığı şirketteki hisselerinin iptal
  edildiğini önce sözlü olarak daha sonra ise tebliğ yolu ile
  öğrenmiştir.

3. Davacı şirket yönetim kurulu kanuna aykırı işlem yapmıştır şöyle ki
  ; ıskat usulü sadece sermaye taahhüt borçlarında uygulanır ve pay
  defterinde de görüleceği üzere müvekkilim sermaye taahhüt borcunu
  16.12.2002 tarihinde yerine getirmiştir.Yine ıskat usulü ile
  yalnızca sermaye taahhüt borcu olan paylar iptal edilebilir. Yoksa ,
  müvekkilin daha önce kuruluş aşamasında ve sermaye artırımında elde
  ettiği ve bedeli tamamen ödenmiş paylarının , sonradan elde ettiği
  yeni paylardan doğan sermaye taahhüt borçları dolayısı ile iptali
  mümkün değildir.

4. Anonim şirketlerde sermaye artırımı rüçhan hakkı ile değer kazanır.
  Rüçhan hakkı pay sahipliğinin bir göstergesidir ve her pay sahibinin
  TTK 461’ e göre çıkarılan yeni payları mevcut paylarının sermayeye
  bölünmesi sonucu ortaya çıkan oran kadar itibari değer nispetinde
  alma hakkına sahip olmasını ifade eder. Rüçhan hakkı müktesap bir
  haktır ve müvekkil bu hakkı kısmen kullanmadığı için de daha önce
  sahip olduğu paylarının iptali mümkün değildir. Zira pay sahibi olan
  müvekkil sermaye artırımında aktif katılıma zorlanamaz ve ancak
  müvekkilde esas sermaye artırımına katlanmak zorunda kalır.Sermaye
  artırımına iştirak etmeyen pay sahibi paydaşlıktaki yerini
  korur.Müvekkil esas sermaye artırıma katılmayarak katılım payı değer
  kaybı ile karşı karşıya kalır ancak ıskat edilmesi kanunen mümkün
  değildir.

5. TTTK m. 391 ile yönetim kurulu kararlarının geçersizliği halleri
  düzenlenmiş ve c fıkrasında “ pay sahiplerinin , özellikle
  vazgeçilmez nitelikteki haklarını ihlal eden veya bunların
  kullanılmalarını kısıtlayan veya güçleştiren .” ………… kararlar
  batıldır.Yani geçersizliğinin tespit mahkemeden istenir.

TK M. 391 in gerekçesinde , “ düzenlemenin amacı , dava olanağı
tanıyarak ve iptal edilebilir kararlara batıl kararlar arasındaki farka
açıklık getirerek pay sahibinin korunmasını güçlendirmektir”
şeklindedir.

6. YTTK da yönetim kurulu kararlarının iptaline imkan tanıyan 192/II ve
  460/v hükümleri mevcuttur.

Madde 460 “ Yönetim kurulu kararları aleyhine , pay sahipleri ve yönetim
kurulu üyeleri , 445 . madde de öngörülen sebeplerin varlığı halinde
kararların ilanı tarihinden itibaren 1 ay içerisinde iptal davası
açabilir……….” . 445. Madde de ise genel kurul kararlarının iptal
sebepleri düzenlenmiştir.

Yine Yargıtay 11. HD. ‘nin kararlarında “ pay sahiplerinin haklarını
doğrudan doğruya ihlal eden yönetim kurulu kararları aleyhine iptal
davası açılabileceği” doğrultusunda kararları mevcuttur. ( 05.04.1993 E.
1379/K 1295 )

HUKUKİ NEDENLER  : ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER      : Şirket kayıtları , karar defteri , pay defteri ,
ihtarnameler , banka kayıtları ve diğer her türlü deliller.

SONUÇ VE İSTEM      : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalı şirket
yönetim kurulunun 01.07.2015 tarih ve 19 no.lu ve 20.07.2015 tarihli 20
no.lu kararlarının iptali ile müvekkilin ödemeleri karşılığında hak
ettiği payın pay defterine kaydının yapılarak pay sahipliğinin iadesine,
yargılama giderlerinin ve avukatlık ücretinin davalılara yükletilmesine,
karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  31.07.2015

Davacı Vekili