Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                                     PROTOKOL

Devir Eden...........................: 

Vergi Dairesi ve No’su.........:  

T.C. no………………………..:

Devir Alan.............................:  

Vergi Dairesi ve No’su..........:

T.C. no ………………………..:

Devir Bedeli..........................:

Şirketin bağlı olduğu

Vergi dairesi ve No’su………:

1- ...............................................................
adresinde bulunan ………….. Ticaret Sicil Müdürlüğünün
....../...... sayısında kayıtlı şirketteki sahibi bulunduğu
paylarının tamamını.-YTL (Yirmibin) bedelle
..............................’a devir ve temlik etmeyi ve
..............................’da bu payların tamamını aynı
bedelle devir ve temlik almayı kabul ve taahhüt eder.

 

€

„

|

€

＀Ć摧灲„᠀ Pay devrine ilişkin ödemeler .../.../200.. tarihinde
başlamak üzere ve müteakip her ayın aynı günü ödeme tarihli 10
adet 2.000.-YTL (İkibin)’lik emre muharrer senetlere bağlı olarak
yapılacaktır. 

 

3-İşbu sözleşme, Şirketteki tüm paylarının
..............................’a devir ve temliki ile ilgili
sözleşmenin noter tasdikinden önce ve haricen yapılmış olup
bonoların …………….tevdii ile ……………….şirket ile
hiç bir ilişkisi kalmayacaktır. 

 

4- İşbu sözleşmeden doğacak ihtilafların hallinde Bakırköy
mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

 

5- İşbu sözleşme 2 nüsha olarak ../../200.. tarihinde imza
edilmiştir.

 

DEVİR ALAN	DEVİR EDEN

İMZA	İMZA