Giriş yap
Kayıt ol

        İCRA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

				   

	

ŞİKAYETÇİ	:

	VEKİLİ	:

	KONU	:	Şikayetimizin kabulü ile …….. İcra Müdürlüğünün
…….. Sayılı dosyasından harç alınmasına dair kararın
iptalidir.

AÇIKLAMALAR	:

	

1.	Borçlu ... ile alacaklı banka arasında akdedilen Genel
Kredi Sözleşmesi’nin geri ödemelerinin yapılmaması nedeniyle
borçlu takibe düşmüştür. Krediye teminat olarak verilen;

… İcra Müdürlüğünde ………. E.sayılı dosyası ile Kambiyo
Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile takibe konulmuştur. 

2.	Açılan takipte müvekkil bankanın harçtan muaf olmasına rağmen,
dilekçe ekinde sunulu olan ……-TL’lik harç tahsil edilmiştir. 

3.	4842 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunun Geçici 3. maddesi ile 5230 sayılı kanunun 11. maddesi 
uyarınca “ 15.11.200 tarihli ve 4603 sayılı Kanun kapsamında olan
bankalarca yeniden yapılandırmaya süresi içinde veya açılacak dava
ve takipler sonuçlandırılıncaya kadar 492 sayılı Harçlar Kanunun
2 inci, 23 üncü, 29 uncu maddeleri ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle
Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı olarak Alınacak Harçlar ve
Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun 1. maddesi
hükümleri uygulanamayacağı gibi her türlü ihtiyati tedbir ve
ihtiyati haciz taleplerinde teminat şartı aranmaz. Ayrıca bankaların
mahkeme ilamını alması ve tebliğe çıkartması işlemlerinde
karşı tarafa yükletilmiş olan harcın ödenmiş olması şartı da
aranmaz.” şeklindeki hükmü ile 4603 sayılı Kanunda belirtilen
müvekkil T. Halk Bankası A.Ş., Harçlar Kanundaki ilgili maddelerde
belirtilen harçlardan muaf tutulmuştur. 

4.	4842 sayılı kanunun 26 maddesi uyarınca da 02.07. 1964 tarih ve
492 sayılı Harçlar Kanunun 123/3 maddesi aşağıdaki gibi
değişmiştir.;

“ Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerinin birleşme,
devir, ve bölünmeleri nedeniyle yapılacak işlemler ile yurt içi ve
yurt dışı kredi kuruluşlarınca kullandırılan ve ortalama vadesi
bir yıl ve daha uzun süreli nakdi yatırım kredileri nedeniyle
verilen teminatlarla ilgili işlemler harca tabi tutulamaz.”

5.	Yukarıda belirtilen maddeler ve izah edilen durum neticesinde Soma
İcra Müdürlüğü tarafından müvekkil bankadan tahsil edilen
harçlar, Harçlar Kanununa aykırı olup, yasal değildir.

6.	İcra Müdürünün işlemini şikayet ediyor ve iptaline karar
verilmesini istiyoruz. 

SONUÇ VE İSTEM		:İcra Müdürlüğünün yasaya aykırı vermiş
olduğu harç tahsil edilmesine ilişkin kararının, iptaline karar
verilmesi talep olunur.   

ŞİKAYETÇİ VEKİ

AVUKAT

GÖCEN HUKUK BÜROSU 

Şair Eşref Blv. No:22/307 Montrö / İZMİR TEL: +232+445 17 33 PBX
FAX: +232+445 17 93

İzmir, 06.05.2011

KIRKAĞAÇ İCRA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Gönderilmek üzere

İZMİR İCRA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İCRA MD DOSYA NO	  : KIRKAĞAÇ İCRA MD 2010/187 E.

	

ŞİKAYETÇİ	:	T. HALK BANKASI A.Ş.VEKİLİ	:	Av. Funda Göcen Gökçen (Adres antettedir.)KONU	:	Şikayetimizin kabulü ile Kırkağaç İcra Müdürlüğünün
2010/187 E. Sayılı dosyasından Tahsil harcı ve Tellaliye Ücretinin
alınmasına dair kararın iptali ile alacaklıya iadesidir.

AÇIKLAMALAR	:

	

Borçlu Süreyya Yağmurlu ile alacaklı banka arasında akdedilen Kredi
Sözleşmesi’nin geri ödemelerinin yapılmaması nedeniyle, borçlu
takibe düşmüştür. 

Krediye teminat olarak gösterilen taşınmaz üzerine ipotek şerhi
konulmuş ve Kırkağaç İcra Müdürlüğü’nün 2010/187 E.
Sayılı dosyasında ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibe
başlanmıştır. Dosyada ipotekli taşınmazın satışı yapılmış
ve alacağa mahsuben taşınmaz müvekkil banka tarafından
alınmıştır. 

Satışı kesinleşen taşınmazın tapuda alacaklı bankaya tescili
talebine binaen İcra Müdürü tarafından tahsil harcı ve tellaliye
ücreti istenmiş olup, 02.05.2011 tarihinde ; Tahsil harcı olarak
1.569,10-TL, tellaliye ücreti olarak da Kırkağaç Belediyesine 159,50
– TL yatırılmıştır.

	4842 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun
Geçici 3. maddesi ile 5230 sayılı kanunun 11. maddesi uyarınca “
15.11.200 tarihli ve 4603 sayılı Kanun kapsamında olan bankalarca
yeniden yapılandırmaya süresi içinde veya açılacak dava ve
takipler sonuçlandırılıncaya kadar 492 sayılı Harçlar Kanunun 2
inci, 23 üncü, 29 uncu maddeleri ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle
Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı olarak Alınacak Harçlar ve
Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun 1. maddesi
hükümleri uygulanamayacağı gibi her türlü ihtiyati tedbir ve
ihtiyati haciz taleplerinde teminat şartı aranmaz. Ayrıca bankaların
mahkeme ilamını alması ve tebliğe çıkartması işlemlerinde
karşı tarafa yükletilmiş olan harcın ödenmiş olması şartı da
aranmaz.” şeklindeki hükmü ile 4603 sayılı Kanun kapsamında
müvekkil T. Halk Bankası A.Ş., Harçlar Kanundaki ilgili maddelerde
belirtilen harçlardan muaf tutulmuştur. 

4842 sayılı kanunun 26 maddesi uyarınca da 02.07. 1964 tarih ve 492
sayılı Harçlar Kanunun 123/3 maddesi aşağıdaki gibi
değişmiştir.;

“ Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerinin birleşme,
devir, ve bölünmeleri nedeniyle yapılacak işlemler ile yurt içi ve
yurt dışı kredi kuruluşlarınca kullandırılan ve ortalama vadesi
bir yıl ve daha uzun süreli nakdi yatırım kredileri nedeniyle
verilen teminatlarla ilgili işlemler harca tabi tutulamaz.”

Ayrıca Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2009/12-545 E., 2009/617 K.
Sayılı ve 30.12.2009 tarihli kararı doğrultusunda yargı
harçlarından müstesna olduğu belirtilmiştir. Kredilerin geri
ödenmelerine ilişkin yapılan icra takipleri nedeni ile peşin harç
ve başvuru harcı, tahsil harcı; bu takipler nedeni ile açılacak
davalarda peşin harç, başvuru harcı, temyiz harcı ve tapu
harçları gibi Harçlar Kanunundan kaynaklanan her türlü harç
istisna kapsamında kabul edilmektedir. İcra Tahsil harcı da, Harçlar
Kanunun yargı harçlarını düzenleyen birinci kısmın dördüncü
bölümünde bulunan 28. Maddesinin (b) bendinde düzenlenmiş olmakla
bu istisna kapsamında olduğundan İcra Müdürü tarafından
düzenlenen harçların iptali ile alacaklı bankaya iadesi
gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen maddeler ve izah edilen durum neticesinde
Kırkağaç İcra Müdürlüğü tarafından müvekkil bankadan tahsil
edilen harçlar, Harçlar Kanununa aykırı olup, yasal değildir.

6.	İcra Müdürünün işlemini şikayet ediyor ve iptaline karar
verilmesini istiyoruz. 

SONUÇ VE İSTEM		:İcra Müdürlüğünün yasaya aykırı vermiş
olduğu harç tahsil edilmesine ilişkin kararının, iptaline karar
verilmesi talep olunur. 06.05.2011 

ŞİKAYETÇİ VEKİ

AVUKAT

FUNDA GÖCEN GÖKÇEN

GÖCEN HUKUK BÜROSU 

Şair Eşref Blv. No:22/307 Montrö / İZMİR TEL: +232+445 17 33 PBX
FAX: +232+445 17 93

İzmir, 20.09.2011

KIRKAĞAÇ İCRA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Gönderilmek üzere

İZMİR İCRA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İCRA MD DOSYA NO	  : KIRKAĞAÇ İCRA MD 2010/485 E.

	

ŞİKAYETÇİ	:	T. HALK BANKASI A.Ş.VEKİLİ	:	Av. Funda Göcen Gökçen (Adres antettedir.)

 

"

$

J

R

þ

¨

ò

”ÿ’

þ

”ÿ’

þ

”ÿ’

þ

”ÿ’

þ

-

 

"

ü

þ

␃༃킄市킄愂̤摧㖀å

␃༃킄市킄愂̤摧䜡v

␃༃킄市킄愂̤摧㖀å

”ÿ’

þ

”ÿ’

þ

icra müdürlüğü kararının şikayet yolu ile iptali talebidir..

AÇIKLAMALAR	:

	

1.)	Borçlu Aydın Karakurşun (İpotekli taşınmaz maliki Mehmet
Karakurşun) ile alacaklı banka arasında akdedilen Kredi
Sözleşmesi’nin geri ödemelerinin borçlu tarafından yapılmaması
nedeniyle, borçlu aleyhinde Kırkağaç İcra Müdürlüğü’nün
2010/485 E. Sayılı dosyasında ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile
takibe başlanmıştır. 

Dosyada, ipotekli taşınmazın 19.08.2011 tarihinde ikinci ihalesinde
satış gerçekleşmiş ve taşınmaz ALACAĞA MAHSUBEN, takip
alacaklısı banka tarafından alınmıştır. 

2.)	İcra Müdürlüğü tarafından hazırlanan satış şartnamesinde,
alacaklı bankaya, alacağa mahsuben alınan taşınmazın, ihale
bedelini yatırılması için 10 günlük süre takdir edilmiştir. 
İş bu sürenin geçmesi ile de 29.08.2011 tarihinde İİK ‘nun 133
maddesi uyarınca “İhalenin Feshine” karar verilmiştir. 

15.09.2011 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen iş bu karar hukuka ve
Yüksek Mahkeme Kararları doğrultusunda süresiz şikayet yolu ile
iptal edilebilir. 

Konu ile ilgili Yargıtay kararları dilekçemiz ekinde ibraz
edilmiştir. 

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 31.05.2001 tarih, 2001/9157 E., 2001/9712 K,


Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 08.06.2001 tarih, 2001/9252 E., 2001/10239
K., sayılı ilamlarında “……. alacağa mahsuben ihalede
satılanı almış olan alacaklıya ihale bedelini yatırması için
süre verilmiş olmasının, süresiz şikayete neden olacağı
hükmedilmiştir. Yargıtay kararları doğrultusunda başvurumuz
süresiz şikayete tabidir. 

GÖCEN HUKUK BÜROSU 

Şair Eşref Blv. No:22/307 Montrö / İZMİR TEL: +232+445 17 33 PBX
FAX: +232+445 17 93

İhale tarihi ve saatinde, lehine tesis edilen ipotekli taşınmazı
alacağa mahsuben alan müvekkil bankaya, ihale bedelinin yatırılması
için süre tanınması kamu düzeni tarafından tanınan hakkın
kullanılmasına engel teşkil etmektedir. İş bu nedenle İcra
Müdürünün kararı kanunun emredici hükümlerine aykırı olup,
ihalenin feshine ilişkin kararın iptali gerekmektedir. Kaldı ki ihale
bedeli olarak takdir edilen meblağ, bankanı takip dosyasındaki
alacağından oldukça düşüktür. Bu da ihalenin feshine ilişkin
verilen kararın yerinde olmadığına dair diğer bir hukuksal
nedendir. 

Talebimize ilişkin Yargıtay kararları ekte bilgilerinize
sunulmuştur.

Yargıtay 12 H. D. 26.10.1999 tarih, 1999/12034, 1999/12904 K.

Yargıtay 12. H.D. 12/10/1999, 1999/11067E., 1999/12072K. 

Yargıtay 12. H.D. 10,03,2003 tr. 2003/1437E., 2003/4752K.

Yargıtay 12. H.D. 04/07/2000 tr. 2000/10645E., 2000/11371K.

Yargıtay 12. H.D. 31/05/2001 tr. 2001/9157E.., 2001/9712 K.

Yukarıda anlatılan nedenler ve Yüksek Mahkeme Kararları
doğrultusunda İcra Müdürünün “İhalenin Feshine İlişkin
Kararının “ iptaline karar verilmesi talep olunur. 

SONUÇ VE İSTEM		:İcra Müdürlüğünün yasaya aykırı vermiş
olduğu kararının iptali ile ihalenin kesinleşmesine karar verilmesi
talep olunur. 20.09.2011 

ŞİKAYETÇİ VEKİLİ

AVUKAT

FUNDA GÖCEN GÖKÇEN

GÖCEN HUKUK BÜROSU 

Şair Eşref Blv. No:22/307 Montrö / İZMİR TEL: +232+445 17 33 PBX
FAX: +232+445 17 93

İzmir, 23.09.2011

İZMİR İCRA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ÜZERİNDE İNCELEME İSTEMLİDİR

İCRA DOSYA NO	:	İZMİR 21. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2011 / 5832 E.ŞİKAYETÇİ	:	FİNANS BANK A.Ş.VEKİLİ	:	Av. Funda Göcen Gökçen (Adres antettedir.)KONU	:	İzmir 21. İcra Müdürlüğü’nün 2011/5832 E. Sayılı
dosyasındaki 20.09.2011 tarihli talebin reddine ilişkin kararının
şikayet yolu ile iptali talebidir..

AÇIKLAMALAR	:

	

1.)	Şikayetçi banka tarafından, borçlu Şahin GÜLTEKİN’in
Bireysel Tüketici Kredisi borcu nedeni ile borçlu aleyhinde İzmir 21.
İcra Müdürlüğü’nün 2010/485 E. Sayılı dosyasında ilamsız
icra yoluyla takip başlatılmıştır.

İcra emri 04.07.2011 tarihinde borçluya tebliğ edilmiştir. 

2.)	Borçlu, 11/07/2011 tarihinde vekili vasıtası ile icra dosya
borcuna itiraz etmiş ancak bir gün sonra ibraz ettiği mal beyanı
dilekçesinde “.. borca herhangi bir itirazım olmadığı gibi, aynen
kabul ediyorum…” şeklinde beyanda bulunmuş, borcunu kabul
etmiştir. 

3.)	Borçlunun birbirinden farklı iki beyanı icra müdürlüğü
tarafından değerlendirilmiş ve son tarihli beyanın esas alınması,
son beyan gereği takibin durduğu yerden devam etmesi gerektiğine
karar verilmiştir. İcra Müdürlüğü’nün kararı gereği, borçlu
adına kayıtlı taşınmaz ve araçların Uyap ortamında haczi,
borçlunun SGK kaydının tespiti ve mevduat haczi için talep edilen
bankalara haciz müzekkeresi gönderilmesi talep edilmiş, talebimiz
gereği de işlem yapılmıştır… 

4.) 	19/09/2011 tarihinde borçlu Şahin Gültekin’in SGK kaydının
tekrar sorgulanması talep edilmiş ancak bu kere İcra Müdürlüğü
“ borçlu vekili tarafından süresinde itiraz edildiğinden “
talebin reddine karar vermiştir. 

	İcra takip dosyasında icra müdürlüğünün iki farklı karar
uygulaması söz konusudur. Bu belirsizliğin hakimliğiniz kararı ile
çözümlenebilmesi için işbu dava açılmıştır. 

Öte yandan, borçlu vekili itiraz dilekçesinde, itiraza gerekçe
olarak ihtarname ve hesap özetinin tebliğ zarfında yer almadığını
göstermiştir. İİK m. 58’e göre alacak belgeye dayanmakta ise,
belgenin aslının veya alacaklı yahut mümessili tarafından tasdik
edilmiş, borçlu sayısından bir fazla örneğinin takip talebi
anında icra dairesine tevdii mecburidir. İlgili madde uyarınca takibe
dayanak belgeler takip dosyasında yer almakta olup icra dosyasında yer
almaktadır. Yine İİK m. 61 gereğince takibe dayanak belge suretleri
tebligat zarfına eklenmiştir. Tebligat zarfı üzerinde “ bu zarf
örnek 7 ödeme emri ve kat ihtarnamesini ihtiva eder dayanak belge
suretleri içindedir.” Kaydı yer almaktadır.. . Tebligat zarfında
bu belgelerin yer almadığının ispatı karşı tarafa düşmektedir.
Yukarıda izah edilen bu nedenlerle takibe itiraz edilmesi isabetsiz ve
tamamen takibin sürüncemede bırakılması amacıyla hareket edilmiş
olduğundan kötüniyetlidir.

Borçlu aleyhine tarafımızca açılan işbu takibe, borçlunun son
beyanı esas alınarak devam edilmekteyken; icra memurunca takibin
süresinde yapılan itiraz nedeniyle talebi reddetmesi isabetsiz
olmuştur. Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2002/1207 Esas, 2002/2586
Karar ve 07.02.2002 tarihli kararı şu şekildedir:

Borçlu icraya vermiş olduğu 29.06.2001 tarihli dilekçesinde
“ödeme emrindeki borcu kabul ediyorum” şeklinde beyanda bulunarak
borcu kabul etmiştir. Bu durumda icra emrine karşı yaptığı itiraz
dinlenemeyeceğinden mercice borçlunun itirazının reddine karar
verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle kısmen kabulüne karar
verilmesi isabetsizdir.

5.) 	Yukarıda izah edilen tüm bu nedenlerle icra memurunun hukuka
aykırı kararının iptali ile icrai işlemlerin devamına karar
verilmesi için Mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur. 

SONUÇ VE İSTEM		:İcra Müdürlüğünün yasaya aykırı vermiş
olduğu kararının iptali ile ihalenin kesinleşmesine karar verilmesi
talep olunur. 23.09.2011

ŞİKAYETÇİ

ALACAKLI VEKİLİ 

AV. FUNDA GÖCEN GÖKÇEN
      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78