Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                Konu: Şikayet (Takibin İptali Talebi)

ŞANLIURFA İCRA HUKUK MAHKEMESİ

Kanalı ile

ANKARA İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

ANKARA 8. İCRA DAİRESİ :

ŞİKAYET EDEN

(BORÇLU) :

VEKİLİ :

KARŞI TARAF

(ALACAKLI) :

VEKİLİ :

T. TARİHİ :

D. KONUSU : Takibin İptali Davası

AÇIKLAMALAR :

Davacı tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada Ankara 15. İdare
Mahkemesince verilen kararda hükmedilen yargılama gideri ve vekâlet
ücreti icra emri ile talep edilmiş olup, Bakanlığımıza 21/03/2014
tarihinde tebliğ edilmiştir. İcra emrine karşı şikâyet süresi tebliğ
tarihinden itibaren 7 gündür.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28 inci maddesinin (Değişik
2/7/2012-6352/58 md.) ikinci fıkrasında; “Konusu belli bir miktar
paranın ödenmesini gerektiren davalarda hükmedilen miktar ile her türlü
davalarda hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderleri, davacının
veya vekilinin davalı idareye yazılı şekilde bildireceği banka hesap
numarasına, bu bildirim tarihinden itibaren, birinci fıkrada belirtilen
usul ve esaslar çerçevesinde yatırılır. Birinci fıkrada belirtilen
süreler içinde ödeme yapılmaması halinde, genel hükümler dairesinde
infaz ve icra olunur.” hükmü düzenlenmiştir.

2577 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre davacı
vekili tarafından öncelikle yazılı bir başvuruyla mahkeme kararda
hükmedilen yargılama gideri ve vekâlet ücreti talep etmesi gerekirken
doğrudan icra emriyle talep edilmiş olması söz konusu yasaya aykırılık
teşkil etmektedir. Bir hakkın yerine getirilmemesi ve kamu düzenine
aykırılık nedeniyle icra emrine karşı şikâyet yoluna gidilmesi zaruret
arzetmiştir.

HUKUKSAL NEDENLER: İlgili Mevzuat

DELİLER :

Ek-1)

NETİCE ve TALEP : Yukarıda arz edilen nedenlerle, şikâyetin kabulüne
icra emrinin iptaline yargılama harç ve masrafları ile vekâlet ücretinin
davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla vekâleten
talep ederim.

davalı idare vekili